Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 83 - Strona 14

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1298/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiająca program Erasmus Mundus na lata 2009–2013 na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi (1)

Data ogłoszenia:2008-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 83 - Strona 14

Strona 14 z 16

4. Działania służą tworzeniu powiązań między szkolnictwem wyższym a sektorem badań oraz między szkolnictwem wyższym a sektorem prywatnym w państwach europejskich i krajach trzecich, a także wykorzystują, w miarę możli­ wości, potencjalne efekty synergii.

5. Właściwe organy krajowe we współpracy z uczestniczącymi instytucjami szkolnictwa wyższego prowadzą zintegro­ waną politykę informowania ogółu obywateli; jej celem jest dostarczanie na bieżąco szczegółowych informacji oraz wyjaśnianie koniecznych procedur, a zdecydowane pierwszeństwo należy nadać regionom niedostatecznie reprezen­ towanym.

6. Stosownie do potrzeb Wspólnota może wspierać działania struktur wskazanych zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. b) mające promować program oraz upowszechniać jego wyniki w poszczególnych krajach oraz w świecie.

7. Wspólnota wspiera stowarzyszenie wszystkich absolwentów (z krajów trzecich i z państw europejskich), którzy odbyli studia magisterskie i doktoranckie Erasmus Mundus.

ŚRODKI WSPARCIA TECHNICZNEGO Ogólna koperta finansowa programu może obejmować również wydatki związane z ekspertami, agencją wykonawczą, właściwymi instytucjami istniejącymi w państwach członkowskich i, jeżeli to konieczne, z innymi formami pomocy technicznej i administracyjnej, z której Komisja będzie musiała skorzystać w trakcie realizacji programu. Mogą one obejmować zwłaszcza badania, spotkania, działania nieformalne, publikacje, działania monitorujące, kontrolę i audyt, oceny, wydatki na sieci informatyczne służące wymianie informacji oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do realizacji programu oraz osiągnięcia jego celów.

19.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/97

PROCEDURY WYBORU Procedury wyboru uwzględniają następujące cele: a) wyboru wniosków w ramach działania 1 dokonuje Komisja, wspierana przez komitet selekcyjny, w którego skład wchodzą wybitne osobistości wywodzące się z kręgów akademickich i reprezentujące różne instytucje szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej; komitetowi temu przewodniczy wybrana przez nią osoba; komitet selekcyjny zapewnia zgodność europejskich studiów magisterskich i doktoranckich Erasmus Mundus z najwyższymi wymaganiami akade­ mickimi, uwzględniając zarazem konieczność jak najbardziej zrównoważonego geograficznie udziału beneficjentów; przez cały czas trwania programu dążyć się będzie do tego, aby w sposób zrównoważony reprezentowane były w nim różne dziedziny studiów; przed przedłożeniem wniosków komitetowi selekcyjnemu Komisja organizuje ocenę wszyst­ kich kwalifikowalnych wniosków na poziomie europejskim, którą przeprowadzą niezależni eksperci akademiccy; na potrzeby każdych studiów magisterskich i doktoranckich Erasmus Mundus zostaje przydzielona określona liczba stypendiów wypłacanych wybranym osobom przez organ zarządzający (lub organy zarządzające) studiami magister­ skimi i doktoranckimi; wyboru uczestników studiów magisterskich, doktorantów oraz nauczycieli akademickich dokonują, po konsultacjach z Komisją i zgodnie z kryteriami doskonałości akademickiej, instytucje prowadzące studia magisterskie i doktoranckie Erasmus Mundus; chociaż działanie 1 jest skierowane przede wszystkim do studentów z krajów trzecich, to jednak mogą w nim brać udział również studenci europejscy; procedury selekcji dotyczące studiów magisterskich i doktoranckich Erasmus Mundus obejmują konsultacje ze strukturami wskazanymi zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. b); b) wyboru wniosków w ramach działania 2 dokonuje Komisja zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach (WE) nr 1085/2006, (WE) nr 1638/2006 i (WE) nr 1905/2006 oraz w umowie o partnerstwie AKP-WE i umowie wewnętrznej AKP-WE. Bez uszczerbku dla przepisów rozporządzeń i umów, o których mowa w akapicie pierwszym, Komisja zapewnia ponadto, aby propozycje programów partnerskich Erasmus Mundus były zgodne z najwyższymi normami jakości akademickiej, uwzględniając konieczność jak najbardziej zrównoważonego geograficznie udziału beneficjentów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 83 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L340 - 115 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzje 2001/405/WE, 2002/255/WE, 2002/371/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8442) (1)

 • Dz. U. L340 - 112 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie stosowania przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich krajowych standardów rachunkowości określonych krajów trzecich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8218) (1)

 • Dz. U. L340 - 99 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7820)

 • Dz. U. L340 - 76 z 200819.12.2008

  Decyzja nr 1297/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie programu modernizacji europejskiej statystyki przedsiębiorstw i handlu (MEETS) (1)

 • Dz. U. L340 - 73 z 200819.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/124/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ograniczająca obrót materiałem siewnym niektórych gatunków roślin pastewnych oraz oleistych i włóknistych do materiału siewnego, który został urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny” (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L340 - 71 z 200819.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/123/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i VII do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L340 - 57 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1296/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L340 - 45 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1295/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L340 - 41 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1294/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L340 - 38 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1293/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 i Levucell SC10 ME) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 36 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1292/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol i Ecobiol plus) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 22 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2008 z 18 grudnia 2008 r. dotyczące zatwierdzenia programów zwalczania salmonelli w niektórych krajach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zawierające wykaz programów nadzoru pod kątem ptasiej grypy w niektórych krajach trzecich i zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 (1)

 • Dz. U. L340 - 20 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) i Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 17 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do elementów prospektu emisyjnego i do reklam (1)

 • Dz. U. L340 - 15 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L340 - 13 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L340 - 1 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1286/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 193/2007 nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących między innymi z Indii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.