Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 83 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1298/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiająca program Erasmus Mundus na lata 2009–2013 na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi (1)

Data ogłoszenia:2008-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 83 - Strona 5

Strona 5 z 16

4) „student studiów magisterskich” (uczestnik studiów drugiego stopnia) oznacza osobę kształcącą się na studiach wyższych drugiego stopnia, która uzyskała już tytuł przy­ znawany po studiach pierwszego stopnia lub posiada równoważny poziom wykształcenia, uznany zgodnie z prawem krajowym i praktykami krajowymi;

11) „studia magisterskie” (drugiego stopnia) oznaczają studia wyższe drugiego stopnia, następujące po studiach pierw­ szego stopnia lub równoważnego poziomu, kończące się uzyskaniem tytułu na poziomie magisterskim przyznawa­ nego przez instytucję szkolnictwa wyższego;

5) „doktorant” (uczestnik studiów trzeciego stopnia) oznacza osobę rozpoczynającą karierę badawczą, która rozpoczyna się z chwilą uzyskania tytułu formalnie uprawniającego ją do podjęcia studiów doktoranckich;

12) „studia doktoranckie” (trzeciego stopnia) oznaczają studia badawcze w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu dyplomu studiów wyższych i kończące się uzyskaniem stopnia doktora przyznawanego przez instytucję szkol­ nictwa wyższego lub – w tych państwach członkowskich, w których jest to zgodne z prawem krajowym i praktykami krajowymi – przez ośrodek badawczy;

6) „pracownik naukowy stopnia podoktorskiego” oznacza doświadczonego pracownika naukowego posiadającego stopień doktora lub co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy naukowej w przeliczeniu na pełny etat, włącznie z okresem kształcenia przygotowującego do prowadzenia badań naukowych w ośrodku badawczym utworzonym zgodnie z prawem krajowym i z praktykami krajowymi, licząc od momentu uzyskania tytułu, który formalnie

13) „mobilność” oznacza pobyt w innym państwie członkow­ skim w celu podjęcia studiów, stażu, pracy badawczej lub innej działalności o charakterze edukacyjnym, dydak­ tycznym, badawczym lub administracyjnym, wspartej zawsze w razie potrzeby kursami przygotowawczymi w zakresie znajomości języka kraju goszczącego;

(1) Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 45.

19.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/87

14) „podwójne lub wielokrotne dyplomy” oznacza dwa lub kilka dyplomów krajowych wydanych przez dwie lub więcej instytucji szkolnictwa wyższego i uznane urzędowo w krajach, w których znajdują się instytucje wydające dyplomy;

d) poprawa dostępności oraz doskonalenie profilu i widoczności europejskiego szkolnictwa wyższego w świecie oraz jego atrakcyjności dla obywateli krajów trze­ cich oraz obywateli europejskich. 3. Komisja zapewnia, aby żadna grupa obywateli z krajów trzecich lub obywateli europejskich nie została wykluczona ani nie znalazła się w niekorzystnej sytuacji.

15) „wspólny dyplom” oznacza pojedynczy dyplom wydany przez przynajmniej dwie uczelnie oferujące zintegrowany program i uznane urzędowo w krajach, w których znajdują się uczelnie, które wydały dyplom;

Artykuł 4 Działania programu

16) „przedsiębiorstwo” oznacza jakikolwiek podmiot gospo­ darczy sektora publicznego lub prywatnego, bez względu na rozmiar, status prawny bądź sektor gospodarki, w którym działa, w tym z zakresu gospodarki społecznej.

1. Cele oraz szczególne cele programu określone w art. 3 są realizowane poprzez następujące działania:

Artykuł 3 Cele i cele szczególne programu 1. Celami programu są promowanie europejskiego szkol­ nictwa wyższego, przyczynianie się do rozszerzenia i poprawy perspektyw kariery studentów i ułatwiania zrozumienia między­ kulturowego poprzez współpracę z krajami trzecimi, zgodnie z celami polityki zewnętrznej EU, w celu przyczyniania się do trwałego rozwoju państw trzecich w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

a) Działanie 1: wspólne programy Erasmus Mundus (studia magisterskie i doktoranckie) charakteryzujące się najwyższą jakością działań akademickich, obejmujące system stypen­ diów;

b) Działanie 2: programy partnerstwa Erasmus Mundus między europejskimi instytucjami szkolnictwa wyższego i instytucjami szkolnictwa wyższego z krajów trzecich, stanowiące zorganizowaną podstawę współpracy, wymiany oraz mobilności na wszystkich poziomach szkolnictwa wyższego, obejmujące system stypendiów;

2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 83 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L340 - 115 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzje 2001/405/WE, 2002/255/WE, 2002/371/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8442) (1)

 • Dz. U. L340 - 112 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie stosowania przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich krajowych standardów rachunkowości określonych krajów trzecich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8218) (1)

 • Dz. U. L340 - 99 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7820)

 • Dz. U. L340 - 76 z 200819.12.2008

  Decyzja nr 1297/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie programu modernizacji europejskiej statystyki przedsiębiorstw i handlu (MEETS) (1)

 • Dz. U. L340 - 73 z 200819.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/124/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ograniczająca obrót materiałem siewnym niektórych gatunków roślin pastewnych oraz oleistych i włóknistych do materiału siewnego, który został urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny” (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L340 - 71 z 200819.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/123/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i VII do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L340 - 57 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1296/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L340 - 45 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1295/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L340 - 41 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1294/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L340 - 38 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1293/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 i Levucell SC10 ME) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 36 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1292/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol i Ecobiol plus) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 22 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2008 z 18 grudnia 2008 r. dotyczące zatwierdzenia programów zwalczania salmonelli w niektórych krajach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zawierające wykaz programów nadzoru pod kątem ptasiej grypy w niektórych krajach trzecich i zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 (1)

 • Dz. U. L340 - 20 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) i Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 17 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do elementów prospektu emisyjnego i do reklam (1)

 • Dz. U. L340 - 15 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L340 - 13 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L340 - 1 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1286/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 193/2007 nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących między innymi z Indii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.