Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 345 POZ 28

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1328/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające załączniki I, II, III, V, VII i VIII do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

Data ogłoszenia:2008-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 345 POZ 28

Strona 1 z 14
L 345/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1328/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające załączniki I, II, III, V, VII i VIII do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (1), w szczególności jego art. 19, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zmiany rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (3) dotyczą również niektórych kodów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93. W związku z powyższym rozporządzenie (EWG) nr 3030/93 powinno zostać odpowiednio zmienione. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych powołanego na mocy art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 3030/93,

(5)

(6)

Wspólne reguły przywozu niektórych wyrobów włókien­ niczych z krajów trzecich powinny zostać uaktualnione w celu uwzględnienia szeregu ostatnich wydarzeń. W dniu 31 grudnia 2008 r. zakończone zostanie stoso­ wanie systemu podwójnej kontroli w odniesieniu do Chin. Decyzją 2008/939/WE (2) Rada zatwierdziła podpisanie oraz tymczasowe stosowanie dwustronnej umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską oraz Republiką Biało­ rusi, dotyczącej handlu wyrobami włókienniczymi.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załączniki I, II, III, V, VII i VIII do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniej­ szego rozporządzenia. Artykuł 2

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli­ kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2008 r. W imieniu Komisji

Catherine ASHTON

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 275 z 8.11.1993, s. 1. (2) Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 39.

(3) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

23.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/29

ZAŁĄCZNIK Załączniki I, II, III, V, VII i VIII do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 otrzymują brzmienie: 1) Załącznik I otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I WYROBY WŁÓKIENNICZE OKREŚLONE W ARTYKULE 1 (1) 1. Bez uszczerbku dla reguł interpretacji nomenklatury scalonej, sposób sformułowania opisu wyrobów uważa się za mający wartość jedynie wskazującą, ponieważ wyroby objęte każdą kategorią są określone, w ramach niniejszego załącznika, przez kody CN. Jeśli przed kodem CN znajduje się symbol »ex«, wyroby objęte każdą kategorią określane są według zakresu kodu CN oraz przez odpowiedni opis. 2. W przypadku, gdy materiały, z których wytworzono wyroby objęte kategoriami od 1 do 114 pochodzące z Chin nie są konkretnie wymienione, uznaje się, że wyroby te wytworzone są wyłącznie z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien chemicznych. 3. Odzież, która nie jest rozpoznawalna jako odzież dla mężczyzn lub chłopców bądź też jako odzież dla kobiet lub dziewcząt, jest klasyfikowana w ramach tej ostatniej kategorii. 4. Wyrażenie »odzież niemowlęca« oznacza odzież do rozmiaru 86 włącznie.

Opis Kod CN 2009 (2) Tabela równoważności sztuk/kg (3) g/sztukę (4)

Kategoria (1)

GRUPA I A 1 Przędza bawełniana, niepakowana do sprzedaży detalicznej 5204 11 00 5205 21 00 5205 32 00 5205 46 00 5206 21 00 5206 34 00 2 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 26 00 5205 27 00 5205 28 00 5205 31 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 00 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 47 00 5205 48 00 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 00 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 35 00 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 00 ex 5604 90 90

Tkaniny bawełniane, inne niż gaza, tkaniny pętelkowe (frotté), taśmy tkane, tkaniny włosowe, tkaniny szeni­ lowe, tiul oraz inne tkaniny sieciowe 5208 11 10 5208 21 10 5208 31 00 5208 42 00 5209 12 00 5209 41 00 5210 19 00 5210 51 00 5211 39 00 5211 59 00 5212 14 90 5212 23 90 5208 11 90 5208 12 16 5208 12 19 5208 12 96 5208 12 99 5208 13 00 5208 21 90 5208 22 16 5208 22 19 5208 22 96 5208 22 99 5208 23 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 21 00 5210 29 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 59 00 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 20 00 5211 31 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00 5208 19 00 5208 29 00 5208 41 00 5209 11 00 5209 39 00 5210 11 00 5210 49 00 5211 32 00 5211 52 00 5212 14 10 5212 23 10

2 a)

Obejmujące: inne niż niebielone lub bielone 5208 31 00 5208 32 16 5208 42 00 5208 43 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 59 00 5210 31 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 51 00 5211 52 00 5212 15 90 5212 23 10 ex 6308 00 00 5208 32 19 5208 49 00 5209 41 00 5210 32 00 5211 39 00 5211 59 00 5212 23 90 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 31 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00

(1) Uwaga: Załącznik obejmuje tylko kategorie od 1 do 114, z wyjątkiem Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Uzbekistanu i Serbii, dla których uwzględnione są kategorie od 1 do 161.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 345 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L345 - 116 z 200823.12.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 95/45/WE z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiającej szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (  Dz.U. L 226 z 22.9.1995) (Polskie wydanie specjalne rozdział 13 tom 015 s. 218)

 • Dz. U. L345 - 115 z 200823.12.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie pomocy przyznanej przez Francję na rzecz Funduszu Zapobiegania Ryzyku w Rybołówstwie oraz na rzecz przedsiębiorstw rybackich (pomoc państwa C 9/06) (  Dz.U. L 334 z 12.12.2008)

 • Dz. U. L345 - 96 z 200823.12.2008

  Decyzja Rady 2008/975/WPZiB z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (Athena)

 • Dz. U. L345 - 91 z 200823.12.2008

  Decyzja Rady 2008/974/WPZiB z dnia 18 grudnia 2008 r. wspierająca haski kodeks postępowania przeciwko rozprzestrzenianiu rakiet balistycznych w ramach realizacji strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L345 - 90 z 200823.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2002/56/WE w zakresie terminu wyznaczonego w art. 21 ust. 3, przed którego upływem państwa członkowskie są upoważnione do przedłużenia okresu ważności decyzji w sprawie równoważności sadzeniaków ziemniaka pochodzących z krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8135) (1)

 • Dz. U. L345 - 88 z 200823.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik 13 do Wspólnych instrukcji konsularnych dotyczący wypełniania naklejki wizowej

 • Dz. U. L345 - 83 z 200823.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie równoważności leśnego materiału rozmnożeniowego produkowanego w krajach trzecich

 • Dz. U. L345 - 75 z 200823.12.2008

  Dyrektywa Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony (1)

 • Dz. U. L345 - 68 z 200823.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/112/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia nr (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (1)

 • Dz. U. L345 - 62 z 200823.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/110/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych (dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa kolei) (1)

 • Dz. U. L345 - 60 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1330/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające po raz 103. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L345 - 56 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1329/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia nadzwyczajnych środków wsparcia rynku wieprzowiny w formie dopłat do prywatnego przechowywania w części Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L345 - 24 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1327/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw

 • Dz. U. L345 - 20 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1326/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Chaource (ChNP))

 • Dz. U. L345 - 18 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1325/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L345 - 17 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1324/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie dostosowania stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich od dnia 1 lipca 2008 r.

 • Dz. U. L345 - 10 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1323/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2008 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

 • Dz. U. L345 - 1 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1322/2008 z dnia 28 listopda 2008 r. ustalające uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego w 2009 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.