Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 348 POZ 118 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1351/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych (1)

Data ogłoszenia:2008-12-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 348 POZ 118 - Strona 3

Strona 3 z 10

Wszystkie państwa członkowskie ratyfikowały konwencję ONZ o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r., zgodnie z którą państwa sygnatariusze mają obowiązek przyjęcia wszelkich krajowych, dwu- i wielostronnych środków niezbędnych do zapobiegania wszelkim formom wykorzystywania dzieci oraz wszelkich środków legislacyjnych, administracyjnych i innych środków niezbędnych do stosowania praw uznanych przez tę konwencję, w odpowiednich przypadkach w ramach współpracy międzynarodowej. Środki, jakie Komisja może przyjmować na mocy upraw­ nień wykonawczych przyznanych jej niniejszą decyzją, to zasadniczo środki z zakresu zarządzania, mające związek z wykonaniem programu mającego istotny wpływ na budżet w rozumieniu art. 2 lit. a) decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przy­ znanych Komisji (3). Środki takie powinny zatem być przyjmowane zgodnie z procedurą zarządzania przewi­ dzianą w art. 4 wspomnianej decyzji.

(11)

(5)

(12) (6)

Decyzja nr 276/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 stycznia 1999 r. przyjmująca wieloletni plan działań Wspólnoty w zakresie promowania bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych tech­ nologii sieciowych poprzez zwalczanie sprzecznych z prawem i szkodliwych treści głównie w obszarze ochrony dzieci i nieletnich (1) (plan działania na rzecz bezpieczniejszego Internetu 1998–2004) oraz decyzja nr 854/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie ustanowienia wielo­ letniego programu wspólnotowego na rzecz promowania bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych tech­ nologii sieciowych (2) (program „Bezpieczniejszy Internet +” 2005–2008) zapewniły finansowanie wspólnotowe, które z powodzeniem doprowadziło do zapoczątkowania szeregu inicjatyw, które zapewniły wartość dodaną w wymiarze europejskim, jak wykazują oceny programu przedstawione Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komitetowi Regionów (COM(2001) 0690, COM(2003) 0653 i COM(2006) 0663). Oprócz ustaleń zawartych w ocenach poprzednich programów, szereg badań Eurobarometru oraz konsul­ tacje społeczne jasno wykazały potrzebę kontynuacji działań w zakresie zgłaszania niezgodnych z prawem treści oraz podnoszenia świadomości w państwach członkowskich. Program ustanowiony niniejszą decyzją powinien mieć na celu między innymi utworzenie pakietu edukacyjnego dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców. Ewoluujące technologie, zmiany w sposobie korzystania z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych przez dorosłych i dzieci, oraz zmiany zachowań społecz­ nych prowadzą do nowych zagrożeń dla dzieci. Baza wiedzy, którą można wykorzystać do planowania efek­ tywnych działań, powinna zostać rozbudowana, co

(13)

(14)

(7)

(8)

(15)

(9)

(1) Dz.U. L 33 z 6.2.1999, s. 1. (2) Dz.U. L 149 z 11.6.2005, s. 1.

(3) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

L 348/120

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.12.2008

(16)

Komisja powinna zapewnić komplementarność i synergię z powiązanymi inicjatywami i programami wspólnoto­ wymi. Niniejsza decyzja ustanawia ramy finansowe wdrożenia programu stanowiące główny punkt odniesienia dla władzy budżetowej w rozumieniu pkt 37 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarzą­ dzania finansami (1). Ponieważ ze względu na transnarodowy charakter przed­ miotowych kwestii cele niniejszej decyzji nie mogą zostać osiągnięte w stopniu wystarczającym przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na europejską skalę i efekty działań mogą zostać lepiej osiągnięte na poziomie wspólnotowym, Wspólnota może podjąć dzia­ łania, zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia tych celów. Niniejsza decyzja nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawo­ wych Unii Europejskiej, w szczególności w jej art. 3 ust. 1, art. 7, 8 i 24,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 348 POZ 118 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 130 z 200824.12.2008

  Decyzja Rady 2008/976/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie Europejskiej Sieci Sądowej

 • Dz. U. L348 - 128 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1352/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1855/2006/WE ustanawiającą Program Kultura (2007–2013) (1)

 • Dz. U. L348 - 115 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1350/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. dotycząca Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji (2009) (1)

 • Dz. U. L348 - 113 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1349/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1719/2006/WE ustanawiającą program „Młodzież w działaniu” na lata 2007–2013 (1)

 • Dz. U. L348 - 108 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1348/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu 2-(2-metoksyetoksy)etanolu, 2-(2-butoksyetoksy)etanolu, metylenodifenylo diizocyjanianu, cykloheksanu i azotanu amonu (1)

 • Dz. U. L348 - 98 z 200824.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich

 • Dz. U. L348 - 84 z 200824.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L348 - 81 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L348 - 79 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1346/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2006 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi

 • Dz. U. L348 - 76 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2136/89 ustanawiające wspólne normy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek i opisy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek i produktów pokrewnych sardynce

 • Dz. U. L348 - 36 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1344/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie publikacji na 2009 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

 • Dz. U. L348 - 34 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1343/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L348 - 20 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 423/2004

 • Dz. U. L348 - 19 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody

 • Dz. U. L348 - 1 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1340/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie handlu niektórymi produktami stalowymi pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu

 • Dz. U. L348 - 0 z 200824.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.