Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 348 POZ 118 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1351/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych (1)

Data ogłoszenia:2008-12-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 348 POZ 118 - Strona 7

Strona 7 z 10

2. Zwalczanie szkodliwych zachowań w środowisku online, w szczególności groomingu i wirtualnego nękania. Działania będą mieć na celu zwalczanie zjawiska groomingu oraz wirtualnego nękania. Będą one obejmować kwestie techniczne, psychologiczne i socjologiczne związane z tymi zagadnieniami oraz promować współpracę i koordynację między zainteresowanymi stronami. 3. Stymulowanie zastosowania rozwiązań technicznych do skutecznego zwalczania niezgodnych z prawem treści i szkodliwych zachowań w środowisku online oraz informowanie użytkowników końcowych o możliwych sposo­ bach stosowania tej technologii. Działania będą zachęcać do opracowywania, dostosowywania lub promowania skutecznych narzędzi technicznych – szczególnie narzędzi udostępnianych nieodpłatnie i przeznaczonych do łatwego korzystania przez ogół zainte­ resowanych stron – w celu skutecznego zwalczania niezgodnych z prawem treści i szkodliwych zachowań w środowisku online, jak również będą zachęcać usługodawców do promowania bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z połączeń celem ochrony dzieci przed szkodliwymi i niezgodnymi z prawem zachowaniami. Zainteresowane strony będą informowane o dostępności tej technologii i jej prawidłowym stoso­ waniu. Należy rozważyć między innymi następujące środki: a) przyjęcie znaku jakości przeznaczonego dla dostawców usług, dzięki czemu użytkownicy będą mogli z łatwością sprawdzić, czy dany dostawca przestrzega kodeksu postępowania; b) korzystanie przez użytkowników końcowych z filtrów, które blokowałyby przepływ za pośrednictwem tech­ nologii sieciowych treści, które mogłyby szkodliwie wpływać na fizyczną, psychiczną i moralną integralność dzieci; c) wspieranie środków służących promowaniu pozytywnych treści przeznaczonych dla dzieci; d) dążenie do zbadania skuteczności narzędzi opracowywanych we współpracy z branżą internetową i umożliwiających organom ścigania tropienie przestępców działających w sieci. 4. Promowanie współpracy i wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk między zainteresowanymi stronami na poziomie krajowym i UE. Działania będą mieć na celu poprawę koordynacji między zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w zwalczanie dystrybucji niezgodnych z prawem treści oraz szkodliwych zachowań w środowisku online oraz zachęcanie do uczestnictwa i wnoszenia własnego wkładu przez takie zainteresowane strony. W szczególności działania będą zachęcać do wymiany wiedzy fachowej w skali międzynarodowej oraz do wspólnego gromadzenia pomysłów przez rządy, organy ścigania, gorące linie, instytucje bankowe/finansowe/obsługujące karty kredytowe, ośrodki doradcze w zakresie przeciwdziałania wykorzystywaniu dzieci, organizacje zajmujące się pomocą dzieciom i branżę internetową.

L 348/124

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.12.2008

5. Poprawa współpracy, wymiany informacji i doświadczeń w zakresie zwalczania niezgodnych z prawem treści oraz szkodliwych zachowań w środowisku online na poziomie międzynarodowym. Działania będą miały na celu poprawę współpracy z państwami trzecimi, harmonizację koncepcji zwalczania niezgodnych z prawem treści oraz szkodliwych zachowań w środowisku online na poziomie międzynarodowym, a także zachęcanie do opracowywania wytycznych dotyczących koordynacji poszczególnych krajowych baz danych dotyczących wykorzystywania dzieci, jak też wspólnych koncepcji i metod pracy. W szczególności, dzia­ łania będą miały na celu nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy organami krajowymi, policją i punktami kontak­ towymi. Będą podejmowane działania prowadzące do zbudowania wspólnej bazy danych UE gromadzącej infor­ macje na temat wykorzystywania dzieci oraz mające na celu zagwarantowanie połączenia tych baz z Europolem. 6. Prowadzenie rejestrów nazw domen tam, gdzie nie są one jeszcze prowadzone i wzmocnienie istniejącej współ­ pracy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 348 POZ 118 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 130 z 200824.12.2008

  Decyzja Rady 2008/976/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie Europejskiej Sieci Sądowej

 • Dz. U. L348 - 128 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1352/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1855/2006/WE ustanawiającą Program Kultura (2007–2013) (1)

 • Dz. U. L348 - 115 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1350/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. dotycząca Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji (2009) (1)

 • Dz. U. L348 - 113 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1349/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1719/2006/WE ustanawiającą program „Młodzież w działaniu” na lata 2007–2013 (1)

 • Dz. U. L348 - 108 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1348/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu 2-(2-metoksyetoksy)etanolu, 2-(2-butoksyetoksy)etanolu, metylenodifenylo diizocyjanianu, cykloheksanu i azotanu amonu (1)

 • Dz. U. L348 - 98 z 200824.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich

 • Dz. U. L348 - 84 z 200824.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L348 - 81 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L348 - 79 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1346/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2006 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi

 • Dz. U. L348 - 76 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2136/89 ustanawiające wspólne normy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek i opisy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek i produktów pokrewnych sardynce

 • Dz. U. L348 - 36 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1344/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie publikacji na 2009 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

 • Dz. U. L348 - 34 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1343/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L348 - 20 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 423/2004

 • Dz. U. L348 - 19 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody

 • Dz. U. L348 - 1 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1340/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie handlu niektórymi produktami stalowymi pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu

 • Dz. U. L348 - 0 z 200824.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.