Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 348 POZ 130

Tytuł:

Decyzja Rady 2008/976/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie Europejskiej Sieci Sądowej

Data ogłoszenia:2008-12-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 348 POZ 130

Strona 1 z 4
L 348/130

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.12.2008

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

DECYZJA RADY 2008/976/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie Europejskiej Sieci Sądowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 i art. 34 ust. 2 lit. c),

(4)

Stopniowo wprowadzana w życie jest zasada wzajem­ nego uznawania orzeczeń sądowych w sprawach karnych. Nie tylko potwierdza ona ideę bezpośrednich kontaktów między właściwymi organami sądowymi, lecz także usprawnia procedury i nadaje im w pełni sądowy charakter.

uwzględniając inicjatywę Królestwa Belgii, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Repu­ bliki Portugalskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej i Królestwa Szwecji,

Wpływ tych zmian na współpracę sądową jeszcze się zwiększył w wyniku rozszerzenia Unii Europejskiej w latach 2004 i 2007. Z tej racji Europejska Sieć Sądowa jest jeszcze bardziej potrzebna niż w chwili jej utwo­ rzenia, i dlatego należy ją wzmocnić.

(5)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

Decyzją 2002/187/WSiSW (4) Rada utworzyła Eurojust w celu poprawy koordynacji i współpracy między właś­ ciwymi organami państw członkowskich. Decyzja 2002/187/WSiSW stanowi, że Eurojust ma utrzymywać uprzywilejowane stosunki z Europejską Siecią Sądową, oparte na konsultacji i komplementarności.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

Pięć lat współistnienia Eurojustu i Europejskiej Sieci Sądowej wykazało zarówno potrzebę utrzymania obydwu struktur, jak i konieczność wyraźniejszego określenia ich wzajemnych relacji.

(1)

Wspólnym działaniem 98/428/WSiSW (2) Rada utwo­ rzyła Europejską Sieć Sądowa, która wykazała swoją przydatność w ułatwianiu współpracy sądowej w sprawach karnych.

(7)

Wykładnia przepisów niniejszej decyzji nie powinna naruszać niezależności, jaką punkty kontaktowe mogą mieć w ramach prawa krajowego.

(2)

Zgodnie z art. 6 Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkow­ skimi Unii Europejskiej (3), udzielanie wzajemnej pomocy prawnej odbywa się przez bezpośrednie kontakty między właściwymi organami sądowymi. Ta decentralizacja wzajemnej pomocy prawnej jest obecnie szeroko wcie­ lona w życie.

(8)

Należy usprawnić współpracę sądową między państwami członkowskimi i w tym celu należy umożliwić punktom kontaktowym Europejskiej Sieci Sądowej i Eurojustu bezpośrednią i sprawniejszą komunikację przez bezpieczne połączenie telekomunikacyjne, ilekroć jest to potrzebne.

(1) Opinia z dnia 2 września 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 191 z 7.7.1998, s. 4. (3) Dz.U. C 197 z 12.7.2000, s. 3.

(9)

Wspólne działanie 98/428/WSiSW powinno w związku z tym zostać uchylone i zastąpione niniejszą decyzją,

(4) Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1.

24.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/131

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

7. Komisja wyznacza punkt kontaktowy do spraw, które wchodzą w zakres jej kompetencji. Artykuł 1

Utworzenie Sieć sądowych punktów kontaktowych utworzona między państwami członkowskimi na mocy wspólnego działania 98/428/WSiSW, zwana dalej „Europejską Siecią Sądową”, działa nadal zgodnie z przepisami niniejszej decyzji.

8. Europejska Sieć Sądowa dysponuje sekretariatem, który odpowiada za administrowanie siecią.

Artykuł 3 Sposób działania sieci Europejska Sieć Sądowa działa w szczególności na trzy nastę­ pujące sposoby:

Artykuł 2 Skład 1. W skład Europejskiej Sieci Sądowej wchodzą – stosownie do przepisów konstytucyjnych, tradycji prawnych i wewnętrznej struktury każdego państwa członkowskiego – centralne organy odpowiedzialne za międzynarodową współpracę sądową oraz organy sądowe lub inne właściwe organy, którym powierzono szczególne obowiązki w ramach współpracy międzynarodowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 348 POZ 130 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 128 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1352/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1855/2006/WE ustanawiającą Program Kultura (2007–2013) (1)

 • Dz. U. L348 - 118 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1351/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych (1)

 • Dz. U. L348 - 115 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1350/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. dotycząca Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji (2009) (1)

 • Dz. U. L348 - 113 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1349/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1719/2006/WE ustanawiającą program „Młodzież w działaniu” na lata 2007–2013 (1)

 • Dz. U. L348 - 108 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1348/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu 2-(2-metoksyetoksy)etanolu, 2-(2-butoksyetoksy)etanolu, metylenodifenylo diizocyjanianu, cykloheksanu i azotanu amonu (1)

 • Dz. U. L348 - 98 z 200824.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich

 • Dz. U. L348 - 84 z 200824.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L348 - 81 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L348 - 79 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1346/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2006 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi

 • Dz. U. L348 - 76 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2136/89 ustanawiające wspólne normy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek i opisy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek i produktów pokrewnych sardynce

 • Dz. U. L348 - 36 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1344/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie publikacji na 2009 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

 • Dz. U. L348 - 34 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1343/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L348 - 20 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 423/2004

 • Dz. U. L348 - 19 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody

 • Dz. U. L348 - 1 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1340/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie handlu niektórymi produktami stalowymi pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu

 • Dz. U. L348 - 0 z 200824.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.