Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 348 POZ 19

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody

Data ogłoszenia:2008-12-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 348 POZ 19

24.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/19

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 161 akapit trzeci, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

(5)

Trudności te mogą mieć negatywny wpływ na zarzą­ dzanie operacjami, w szczególności w kontekście projektów dotyczących dziedzin priorytetowych dla Wspólnoty, takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna, badania naukowe, innowacje czy energia, oraz ze względu na niewspółmierne obciążenie admini­ stracyjne. Artykuł 55 powinien zatem zostać upro­ szczony. Uproszczenie to powinno mieć zastosowanie w odniesieniu do wszystkich projektów otrzymujących pomoc z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spój­ ności w okresie programowania 2007–2013. Stosowanie z mocą wsteczną jest zatem konieczne. Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2), po konsultacji z Komitetem Regionów, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Ramy prawne w odniesieniu do okresu programowania 2007–2013 zostały przygotowane i uzgodnione z zamiarem dalszego uproszczenia programowania oraz zarządzania funduszami, dalszej poprawy skuteczności ich interwencji oraz wzmocnienia pomocniczości w ich wdrażaniu. W celu rozpatrywania projektów generujących dochody objętych art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (3) wprowadzono dokładniejszą i bardziej wymagającą metodę, opartą na obliczaniu maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych. Podkreślono wiele trudności w stosowaniu przepisów art. 55, w tym niewspółmierne obciążenie administracyjne, w szczególności dla operacji współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny oraz dla małych operacji finansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) lub Fundusz Spójności.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Artykuł 55 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 otrzy­ muje brzmienie: „5. Ustępy 1–4 niniejszego artykułu stosuje się wyłącznie w odniesieniu do operacji współfinansowanych przez EFRR lub Fundusz Spójności, których całkowity koszt przekracza 1 000 000 EUR.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2006 r. w odniesieniu do wszystkich projektów otrzymujących pomoc z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w okresie programowania 2007–2013.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2008 r. W imieniu Rady

M. BARNIER

Przewodniczący

(1) Zgoda z dnia 16 grudnia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia z dnia 27 października 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 348 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 130 z 200824.12.2008

  Decyzja Rady 2008/976/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie Europejskiej Sieci Sądowej

 • Dz. U. L348 - 128 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1352/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1855/2006/WE ustanawiającą Program Kultura (2007–2013) (1)

 • Dz. U. L348 - 118 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1351/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych (1)

 • Dz. U. L348 - 115 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1350/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. dotycząca Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji (2009) (1)

 • Dz. U. L348 - 113 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1349/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1719/2006/WE ustanawiającą program „Młodzież w działaniu” na lata 2007–2013 (1)

 • Dz. U. L348 - 108 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1348/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu 2-(2-metoksyetoksy)etanolu, 2-(2-butoksyetoksy)etanolu, metylenodifenylo diizocyjanianu, cykloheksanu i azotanu amonu (1)

 • Dz. U. L348 - 98 z 200824.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich

 • Dz. U. L348 - 84 z 200824.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L348 - 81 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L348 - 79 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1346/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2006 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi

 • Dz. U. L348 - 76 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2136/89 ustanawiające wspólne normy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek i opisy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek i produktów pokrewnych sardynce

 • Dz. U. L348 - 36 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1344/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie publikacji na 2009 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

 • Dz. U. L348 - 34 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1343/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L348 - 20 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 423/2004

 • Dz. U. L348 - 1 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1340/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie handlu niektórymi produktami stalowymi pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu

 • Dz. U. L348 - 0 z 200824.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.