Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 348 POZ 36

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1344/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie publikacji na 2009 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2008-12-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 348 POZ 36

Strona 1 z 22
L 348/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.12.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1344/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie publikacji na 2009 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

z przepisów rozporządzeń dotyczących systemów wywozowych dla produktów rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3846/87 z dnia 17 grudnia 1987 r. ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych (2), w szczególności jego art. 3 akapit czwarty, a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 2 Należy opublikować nomenklaturę do celów refundacji w pełnej wersji obowiązującej w dniu 1 stycznia 2009 r. jaka wynika Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) Załącznik I zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia. 2) Załącznik II zastępuje się tekstem załącznika II do niniej­ szego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 grudnia 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 366 z 24.12.1987, s. 1.

24.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/37

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK I NOMENKLATURA PRODUKTÓW ROLNYCH DO CELÓW REFUNDACJI WYWOZOWYCH 1. Zboża i mąka pszenna lub żytnia, kasze lub grysiki

Kod CN Opis towarów Kod produktu

1001 1001 10 00

Pszenica i meslin:

Pszenica durum: Nasiona Pozostała 1001 10 00 9200 1001 10 00 9400

–– ––

ex 1001 90

Pozostałe: Orkisz, pszenica zwyczajna i meslin Nasiona pszenicy zwyczajnej i meslin Pozostałe 1001 90 91 9000 1001 90 99 9000 1002 00 00 9000

––

1001 90 91 1001 90 99 1002 00 00 1003 00 1003 00 10 1003 00 90 1004 00 00

––– –––

Żyto Jęczmień:

– –

Nasiona Pozostałe

1003 00 10 9000 1003 00 90 9000

Owies:

– –

Nasiona Pozostałe

1004 00 00 9200 1004 00 00 9400

1005 ex 1005 10 1005 10 90 1005 90 00 1007 00 1007 00 90 ex 1008 1008 20 00 1101 00

Kukurydza:

Nasiona: Pozostałe 1005 10 90 9000 1005 90 00 9000

–– –

Pozostałe

Ziarno sorgo:

Pozostałe

1007 00 90 9000

Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża:

Proso

1008 20 00 9000

Mąka pszenna lub z meslin:

Mąka pszenna: Z pszenicy durum Z pszenicy zwyczajnej i orkisza: O zawartości popiołu od 0 do 600 mg/100 g O zawartości popiołu większej niż 600, ale mniejszej lub równej 900 mg/100 g O zawartości popiołu większej niż 900, ale mniejszej lub równej 1 100 mg/100 g O zawartości popiołu większej niż 1 100, ale mniejszej lub równej 1 650 mg/100 g O zawartości popiołu większej niż 1 650, ale mniejszej lub równej 1 900 mg/100 g O zawartości popiołu większej niż 1 900 mg/100 g 1101 00 15 9100 1101 00 15 9130 1101 00 15 9150 1101 00 15 9170 1101 00 15 9180 1101 00 15 9190 1101 00 90 9000 1101 00 11 9000

1101 00 11 1101 00 15

–– ––

––– ––– ––– ––– ––– –––

1101 00 90

Mąka z meslin

L 348/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.12.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 348 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 130 z 200824.12.2008

  Decyzja Rady 2008/976/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie Europejskiej Sieci Sądowej

 • Dz. U. L348 - 128 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1352/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1855/2006/WE ustanawiającą Program Kultura (2007–2013) (1)

 • Dz. U. L348 - 118 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1351/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych (1)

 • Dz. U. L348 - 115 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1350/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. dotycząca Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji (2009) (1)

 • Dz. U. L348 - 113 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1349/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1719/2006/WE ustanawiającą program „Młodzież w działaniu” na lata 2007–2013 (1)

 • Dz. U. L348 - 108 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1348/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu 2-(2-metoksyetoksy)etanolu, 2-(2-butoksyetoksy)etanolu, metylenodifenylo diizocyjanianu, cykloheksanu i azotanu amonu (1)

 • Dz. U. L348 - 98 z 200824.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich

 • Dz. U. L348 - 84 z 200824.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L348 - 81 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L348 - 79 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1346/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2006 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi

 • Dz. U. L348 - 76 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2136/89 ustanawiające wspólne normy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek i opisy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek i produktów pokrewnych sardynce

 • Dz. U. L348 - 34 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1343/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L348 - 20 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 423/2004

 • Dz. U. L348 - 19 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody

 • Dz. U. L348 - 1 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1340/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie handlu niektórymi produktami stalowymi pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu

 • Dz. U. L348 - 0 z 200824.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.