Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 10

Strona 10 z 51

zdalnie sterowane urządzenia do cięcia, rozdrabniania lub krojenia napromieniowanych (wypalonych w różnym stopniu) zespołów, wiązek lub prętów paliwowych „reaktorów jądrowych”; c. urządzenia do rozpuszczania, zbiorniki podkrytyczne (np. pierścieniowe lub płaskie zbiorniki o małych średnicach), specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do rozpuszczania napromieniowanego (wypalonego w różnym stopniu) paliwa do „reaktorów jądrowych”, odporne na działanie gorących, silnie żrących płynów oraz przystosowane do zdalnego załadunku i obsługi; d. ekstraktory przeciwprądowe i urządzenia do separacji metodą wymiany jonów, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do przerobu napromieniowanego (wypalonego w różnym stopniu) „uranu naturalnego”, „uranu zubożonego” lub „specjalnych materiałów rozszczepialnych”; e. zbiorniki technologiczne lub magazynowe, specjalnie zaprojektowane w taki sposób, że są podkrytyczne i odporne na żrące działanie kwasu azotowego; Uwaga: zbiorniki technologiczne lub magazynowe mogą posiadać następujące właściwości: 1. ścianki lub struktury wewnętrzne z co najmniej dwuprocentowym ekwiwalentem borowym (obliczonym dla wszystkich składowych pierwiastków w sposób zdefiniowany w uwadze do pozycji I.0A.012); 2. maksymalną średnicę rzędu 175 mm w przypadku zbiorników cylindrycznych; lub 3. maksymalną szerokość 75 mm w przypadku zbiorników płytowych lub pierścieniowych. f. instrumenty do sterowania procesem przetwarzania, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do monitorowania lub sterowania przerobem napromieniowanego (wypalonego w różnym stopniu) „uranu naturalnego”, „uranu zubożonego” lub „specjalnych materiałów rozszczepialnych”.

I.0A.008

0B007

Następujące instalacje do przetwarzania plutonu i specjalnie dla nich zaprojektowane lub przystosowane urządzenia: a. instalacje do przetwarzania azotanu plutonu na tlenek plutonu; b. instalacje do produkcji metalicznego plutonu. „Uran naturalny” lub „uran zubożony” lub tor w formie metalu, stopu, związku chemicznego lub koncentratu i dowolnego innego materiału zawierającego jeden lub więcej z powyższych materiałów. Uwaga: pozycja I.0A.009 nie obejmuje zakazem: a. czterech gramów lub mniej „uranu naturalnego” lub „uranu zubożonego”, jeżeli znajduje się w czujnikach instrumentów pomiarowych; b. „uranu zubożonego” specjalnie wyprodukowanego z przeznaczeniem do wyrobu następujących produktów cywilnych spoza dziedziny jądrowej: 1. osłony; 2. wypełnienia; 3. balasty o masie nieprzekraczającej 100 kg; 4. przeciwwagi o masie nieprzekraczającej 100 kg; c. stopów zawierających mniej niż 5 % toru; d. produktów ceramicznych zawierających tor, ale wykonanych do zastosowań poza dziedziną jądrową.

I.0A.009

0C001

L 35/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.0A.010

0C002

„Specjalne materiały rozszczepialne”. Uwaga: pozycja I.0A.010 nie obejmuje zakazem czterech „gramów efektywnych” lub mniej, w przypadku ich stosowania w czujnikach instrumentów pomiarowych.

I.0A.011

0C003

Deuter, ciężka woda (tlenek deuteru) i inne związki deuteru oraz ich mieszaniny i roztwory, w których stosunek liczby atomów deuteru do atomów wodoru jest większy niż 1:5 000. Grafit klasy jądrowej, o stopniu zanieczyszczenia poniżej 5 części na milion ‘ekwiwalentu boru’ oraz gęstości większej niż 1,5 g/cm3. UWAGA: zob. także poz. I.1A.028. Uwaga 1: pozycja I.0A.012 nie obejmuje zakazem: a. wyrobów grafitowych o masie mniejszej niż 1 kg, różnych od specjalnie zaprojektowanych lub przystosowanych do wykorzystania w reaktorach jądrowych, b. proszku grafitowego. Uwaga 2: w pozycji I.0A.012 ‘ekwiwalent boru’ (BE) zdefiniowany jest jako suma BEZ dla domieszek (z pominięciem BEC dla węgla, ponieważ węgiel nie jest uważany za domieszkę) z uwzględnieniem boru, gdzie: BEZ (ppm) = CF × stężenie pierwiastka Z określane w ppm (częściach na milion); gdzie CF jest współczynnikiem przeliczeniowym = σ Z A B B Z a σB i σZ są przekrojami czynnymi na wychwyt neutronów termicznych (w barnach) odpowiednio dla boru pochodzenia naturalnego i pierwiastka Z, a AB i AZ są masami atomowymi odpowiednio boru naturalnego i pierwiastka Z.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.