Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 15

Strona 15 z 51

I.1A.023

1B233

Następujące urządzenia i instalacje do separacji izotopów litu lub ich podzespoły: a. urządzenia i instalacje do separacji izotopów litu; b. następujące urządzenia do separacji izotopów litu: 1. kolumny z wypełnieniem do wymiany cieczowo - cieczowej specjalnie przeznaczone do amalgamatów litu; 2. pompy do pompowania rtęci oraz (lub) amalgamatu litu; 3. cele do elektrolizy amalgamatu litu; 4. aparaty wyparne do zagęszczonych roztworów wodorotlenku litu.

I.1A.024

1C010.b

Następujące „materiały włókniste lub włókienkowe”, które można zastosować w materiałach „kompozytowych” lub laminatach z „matrycą” organiczną, metalową lub węglową: UWAGA: zob. także poz. I.1A.034 oraz I.9A.026. b. „włókniste i włókienkowe” materiały węglowe, mające wszystkie z wymienionych właściwości: 1. „moduł właściwy” powyżej 12,7 × 106 m; oraz 2. „wytrzymałość właściwą na rozciąganie” powyżej 23,5 x 104 m; Uwaga: pozycja I.1A.024.b. nie obejmuje zakazem tkanin wykonanych z „materiałów włóknistych lub włókienkowych” przeznaczonych do naprawy „cywilnych konstrukcji lotniczych” ani laminatów, pod warunkiem że wymiary pojedynczych arkuszy materiału nie przekraczają wielkości 100 cm × 100 cm. Uwaga techniczna: właściwości materiałów ujętych w pozycji I.1A.024.b. należy określać zalecanymi przez Stowarzyszenie Dostawców Wysokojakościowych Materiałów Kompozytowych (SACMA) metodami SRM 12–17, lub równoważnymi metodami badania włókien, takimi jak Japońska Norma Przemysłowa JIS-R-7601, ppkt 6.6.2., i opartymi na badaniu średniej próbki z partii materiału.

I.1A.025

1C011.a oraz 1C011.b

Następujące metale i związki: UWAGA: zob. także wykaz uzbrojenia i poz. I.1A.029. a. metale o rozmiarach ziarna mniejszych niż 60 mikronów, zarówno w postaci sferycznej, rozpylanej, sferoidalnej, płatków, jak i zmielonej, wykonane z materiałów zawierających 99 % lub więcej cyrkonu, magnezu lub ich stopów; Uwaga techniczna: naturalna zawartość hafnu w cyrkonie (typowo 2 % do 7 %) jest liczona razem z cyrkonem. Uwaga: metale lub stopy wymienione w pozycji I.1A.025.a. są objęte zakazem bez względu na to, czy są, czy też nie, zamknięte w kapsułkach z aluminium, magnezu lub berylu. b. bor i węgliki boru o czystości 85 % lub większej oraz rozmiarach ziarna 60 mikronów lub mniejszych; Uwaga: metale lub stopy wymienione w pozycji I.1A.025.b. są objęte zakazem bez względu na to, czy są, czy też nie, zamknięte w kapsułkach z aluminium, magnezu lub berylu.

L 35/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.1A.026

1C101

Materiały i urządzenia do obiektów o zmniejszonej wykrywalności za pomocą odbitych fal radarowych, śladów w zakresie promieniowania nadfioletowego lub podczerwonego i śladów akustycznych możliwe do zastosowania w ‘pociskach rakietowych’, podsystemach „pocisków rakietowych” lub bezzałogowych statkach powietrznych wymienionych w pozycji I.9A.003. Uwaga 1: pozycja I.1A.026 obejmuje: a. materiały strukturalne i powłoki specjalnie opracowane pod kątem zmniejszenia ich echa radarowego; b. powłoki, w tym farby, specjalnie opracowane pod kątem zmniejszenia ilości odbijanego lub emitowanego promieniowania z zakresu mikrofalowego, podczerwonego lub nadfioletowego promieniowania elektromagnetycznego. Uwaga 2: pozycja I.1A.026 nie dotyczy powłok, pod warunkiem że są specjalnie używane do regulacji temperatur w satelitach. Uwaga techniczna: w pozycji I.1A.026 ‘pocisk rakietowy’ oznacza kompletne systemy rakietowe i systemy bezzałogowych statków powietrznych o zasięgu przekraczającym 300 km.

I.1A.027

1C102

Przesycane pyrolizowane materiały węglowo-węglowe przeznaczone do pojazdów kosmicznych wymienionych w pozycji I.9A.001 lub do rakiet meteorologicznych (sondujących) wymienionych w pozycji I.9A.005. UWAGA: zob. także: wykaz uzbrojenia dla materiałów przeznaczonych do rakiet i pocisków rakietowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.