Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 17

Strona 17 z 51

L 35/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

l. azotan 2-hydroksyetylohydrazyny (HEHN); Uwaga: sprawdź wykaz uzbrojenia dla nadchloranu hydrazyny n. dinadchloran hydrazyny; o. azotan metylohydrazyny (MHN); p. azotan dietylohydrazyny (DEHN); q. azotan 1,4-dihydrazyny (DHTN); b.* substancje polimerowe: 1. polibutadien o łańcuchach zakończonych grupą karboksylową (CTPB); 2. polibutadien o łańcuchach zakończonych grupą hydroksylową (HTPB), różny od wymienionego w uregulowaniach dotyczących towarów wojskowych; 3. kopolimer butadienu z kwasem akrylowym (PBAA); 4. kopolimer butadienu z kwasem akrylowym i akrylonitrylem (PBAN); c. inne dodatki i środki do materiałów miotających: UWAGA: zob. także wykaz uzbrojenia dla węgloborowodorów, dekaborowodorów, pentaborowodorów oraz ich pochodnych; 2. diazotan glikolu trietylenowego (TEGDN); 3. 2-nitrodifenyloamina (CAS 119-75-5); 4. triazotan trimetyloetanu (TMETN) (CAS 3032-55-1); 5. diazotan glikolu dietylenowego (DEGDN); 6. pochodne ferrocenu, takie jak: UWAGA: zob. także wykaz uzbrojenia dla katocenu; b. ferrocen etylu; c. ferrocen propylu (CAS 1273-89-8); UWAGA: zob. także wykaz uzbrojenia dla ferrocenu n-butylu; e. ferrocen pentylu (CAS 1274-00-6); f. ferrocen dicyklopentylu; g. ferrocen dicykloheksylu; h. ferrocen dietylu i. ferrocen dipropylu j. ferrocen dibutylu k. ferrocen diheksylu l. ferroceny acetylu; UWAGA: zob. także wykaz uzbrojenia dla kwasów karboksylowych ferrocenu; UWAGA: zob. także wykaz uzbrojenia dla butacenu;

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/77

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

o. inne pochodne ferrocenu wykorzystywane jako modyfikatory szybkości spalania paliwa rakietowego, różne od wyszczególnionych w uregulowaniach dotyczących towarów wojskowych. Uwaga: dla substancji miotających oraz składników chemikaliów do materiałów miotających, nie wymienionych w pozycji I.1A.029 sprawdź także wykaz uzbrojenia.

I.1A.030

1C116

Stale maraging (stale ogólnie charakteryzujące się wysoką zawartością niklu, bardzo niską zawartością węgla i wykorzystaniem składników substytucyjnych lub przyspieszających, umożliwiających utwardzanie wydzielinowe), o wytrzymałości na rozciąganie równej 1 500 MPa lub większej, mierzonej w temperaturze 293 K (20 °C), w postaci blach, płyt lub rur o grubości ścianek rur lub grubości płyt mniejszej lub równej 5 mm. UWAGA: zob. także poz. I.1A.035.

I.1A.031

ex 1C117*

Wolfram, molibden oraz stopy tych metali w postaci regularnych kulek albo rozpylonych cząstek o średnicy 500 μm lub mniejszej i czystości większej lub równej 97 %, przeznaczone do produkcji zespołów silników, do użycia w „pociskach rakietowych” (tj. osłonach termicznych, podłożach dysz, przewężeniach dysz i powierzchniach sterowania wektorem ciągu).

I.1A.032

1C118

Stabilizowana tytanem stal nierdzewna dupleksowa (Ti-DSS) posiadająca wszystkie z niżej wymienionych cech: a. posiadająca wszystkie z niżej wymienionych właściwości: 1. zawartość wagowa chromu: 17,0 – 23,0 %, niklu: 4,5 – 7,0 %; 2. zawartość wagowa tytanu większa niż 0,10 %; oraz 3. obecność mikrostruktury ferrytowo-austenitowej (nazywanej także mikrostrukturą dwufazową), w której co najmniej 10 % objętości stanowi austenit (zgodnie z ASTM E-1181 lub jego odpowiednikiem narodowym); oraz b. posiadająca jedną z następujących postaci: 1. sztab lub prętów o wielkości większej lub równej 100 mm w każdym z wymiarów; 2. arkuszy o szerokości większej lub równej 600 mm i grubości mniejszej lub równej 3 mm; lub 3. rur o średnicy zewnętrznej większej lub równej 600 mm i grubości ścianek mniejszej lub równej 3 mm.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.