Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 2

Strona 2 z 51

W przypadku istnienia różnic pomiędzy tymi dwoma opisami, decydującym jest opis towaru lub technologii znajdujący się w niniejszym załączniku. Dla lepszej przejrzystości zamieszczona została gwiazdka wskazująca na to, że opis opiera się na opisie odnośnego produktu podwójnego zastosowania, zawiera jednak inne wartości zastosowanych danych technicznych albo też pomija dodaje pewne elementy. Jeżeli pozycja w niniejszym załączniku obejmuje tylko część zakresu odnośnego produktu podwójnego zastosowania, numer referencyjny pobrany z wykazu produktów podwójnego zastosowania poprzedzony zostaje określeniem „ex”. W przypadku definicji terminów ujętych w „podwójnym cudzysłowie” należy odwoływać się do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007. Niniejszy załącznik nie obejmuje towarów i technologii (w tym oprogramowania) wymienionych we wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej (2). Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a) wspólnego stanowiska 2006/795/WPZiB (3) państwa członkowskie Unii Europejskiej zabronią bezpośrednich lub pośrednich dostaw, sprzedaży lub przekazywania takich towarów lub technologii do Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej.

Uwagi ogólne 1. W przypadku kontroli lub zakazu towarów, które są zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów wojskowych, należy sprawdzić także odpowiedni wykaz kontroli lub zakazu uzbrojenia publikowany w danym państwie członkowskim. Odsyłacz, który mówi „zob. także wykaz uzbrojenia”, odnosi się do tych wykazów. 2. Przedmiot zakazu występujący w niniejszym załączniku nie powinien być udaremniony poprzez wywóz jakichkolwiek towarów niepodlegających zakazowi (w tym instalacji przemysłowej) zawierających jeden lub kilka podzespołów objętych zakazem, jeżeli podzespół lub podzespoły objęte zakazem stanowią podstawowy element towarów i mogą być usunięte lub użyte do innych celów. UWAGA: przy rozstrzyganiu, czy podzespół lub podzespoły objęte zakazem są uważane za podstawowy element, niezbędne jest rozważenie czynnika ilości, wartości i technologicznego know-how oraz innych szczególnych okoliczności, które mogą decydować o tym, że podzespół lub podzespoły objęte zakazem stanowią podstawowy element dostarczanego towaru. 3. Towary określone w niniejszym załączniku obejmują zarówno towary nowe, jak i używane.

Uwaga do technologii jądrowej (UdTJ) (Należy czytać w powiązaniu z sekcją I.0.B.) Zabrania się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu „technologii” bezpośrednio związanych z jakimikolwiek towarami, których sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu zabrania się w sekcji I.0.A. zgodnie z postanowieniami kategorii I.0. „Technologia”, która jest niezbędna do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów objętych zakazem, pozostaje zabroniona nawet wtedy, gdy może być stosowana do towarów takim zakazem nieobjętych. Zatwierdzenie towarów do wywozu udzielone zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 329/2007 upoważnia również do wywozu do tego samego użytkownika końcowego minimalnej „technologii” wymaganej dla instalacji, działania, utrzymania i naprawy tych towarów. Zakazy transferu „technologii” nie mają zastosowania do informacji „będących własnością publiczną” lub „podstawowych badań naukowych”.

(1) Dz.U. L 278 z 22.10.2007, str. 1. (2) Dz.U. L 88 z 29.3.2007, str. 58. (3) Dz.U. L 322 z 22.11.2006, str. 32.

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/59

Uwaga ogólna do technologii (UOdT) (Należy czytać w powiązaniu z sekcjami I.1.B., I.2B, I.3B, I.4B, I.5B, I.6B, I.7B i I.9B.) Sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz „technologii”, która jest „niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów, których sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz są zabronione w kategoriach od I.1 do I.9, podlega zakazowi na warunkach podanych w każdej z tych kategorii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.