Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 23

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 23

Strona 23 z 51

Mycoplasma mycoides ssp. mycoides SC („mała kolonia”); Uwaga: pozycja I.1A.054 nie obejmuje zakazem „szczepionek”. I.1A.055 ex 1C353* (ex 1C353.a, 1C353.b) Elementy genetyczne oraz zmodyfikowane genetycznie „organizmy”: a.* zmodyfikowane genetycznie „organizmy” lub elementy genetyczne zawierające sekwencje kwasów nukleinowych połączone z czynnikami chorobotwórczymi organizmów wyszczególnionymi w pozycjach I.1A.053.a. do c. lub I.1A.054 lub I.1A.056; b. zmodyfikowane genetycznie „organizmy” lub elementy genetyczne zawierające sekwencje kwasów nukleinowych przypisanych do jakiejkolwiek z „toksyn” wyszczególnionych w pozycji I.1A.053.d. lub należące do nich „podjednostki toksyn”.

Uwagi techniczne: 1. Elementy genetyczne zawierają między innymi chromosomy, genomy, plazmidy, transpozony oraz wektory, bez względu czy są modyfikowane genetycznie, czy nie. 2. Sekwencje kwasów nukleinowych połączone z czynnikami chorobotwórczymi mikroorganizmów wyszczególnionych w pozycjach I.1A.053.a. do c. lub I.1A.054 lub I.1A.056 oznaczają wszelkie sekwencje właściwe dla określonych mikroorganizmów, które: a. same lub przez swoje produkty transkrybowane lub transponowane stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin; lub b. wiadomo, że zwiększają zdolność określonych mikroorganizmów lub jakichkolwiek innych organizmów, do których mogą zostać wprowadzone lub z którymi mogą zostać w inny sposób zintegrowane, spowodowania istotnych szkód dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin. Uwaga: pozycji I.1A.055 nie stosuje się do sekwencji kwasów nukleinowych połączonych z czynnikami chorobotwórczymi pałeczki okrężnicy o odmianie serologicznej O157 oraz innych werotoksyn wytwarzających odmiany serologiczne innych niż te przypisane do werotoksyn lub ich podjednostek. I.1A.056 ex 1C354* (1C354.b.1-3 oraz 1C354.c) Szczepy chorobotwórcze, takie jak: (a. zastrzeżony) b.* bakterie pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub jako materiał włącznie z materiałem żywym, który został celowo zaszczepiony lub zakażony takimi kulturami, jak: 1. xanthomonas albilineans; 2. xantomonas campestris pv. citri zawierające szczepy pokrewne, takie jak Xantomonas campestris pv. citri typu A, B, C, D, E lub inaczej klasyfikowane jako Xantomonas citri, Xantomonas campestris pv. aurantifolia lub Xantomonas campestris pv. citrumelo; 3. xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae); c. grzyby pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub jako materiał włącznie z materiałem żywym, który został celowo zaszczepiony lub zakażony takimi kulturami, jak: 1. colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae); 2. cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae); 3. microcyclus ulei (synonim Dothidella ulei); 4. puccinia graminis (synonim Puccinia graminis f. sp. tritici); 5. puccinia striiformis (synonim Puccinia glumarum); 6. magnaporthe grisea (pyricularia grisea/pyricularia oryzae).

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/87

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.1A.057

1C450

Toksyczne związki chemiczne, prekursory toksycznych związków chemicznych oraz „mieszaniny chemiczne” zawierające jedną lub więcej z tych substancji, takie jak: UWAGA: zob. także poz. I.1A.052, I.1A.053.d. oraz wykaz uzbrojenia. a. toksyczne związki chemiczne, takie jak: 1. amiton: O,O-dietylo-S-[2-(dietyloamino)etylo] fosforotiolan (78-53-5) oraz odpowiednie alkilowane lub protonowane sole; 2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometylo)-1-propen (382-21-8); UWAGA: zob. także wykaz uzbrojenia dla BZ: 3-chinuklidylo benzylan (6581-06-2); 4. fosgen: dichlorek karbonylu (75-44-5) 5. chlorocyjan (506-77-4) 6. cyjanowodór (74-90-8) 7.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.