Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 27

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 27

Strona 27 z 51

* przyrządy do pomiaru odchylenia liniowego i kątowego: 1.* przyrządy do pomiaru odchylenia liniowego i kątowego: Uwaga techniczna: dla celów pozycji I.2A.005.b.1. „odchylenie liniowe” oznacza zmianę odległości pomiędzy czujnikiem a obiektem mierzonym. a. bezstykowe systemy pomiarowe o „rozdzielczości” równej lub mniejszej (lepszej) niż 0,2 μm w zakresie pomiarowym do 0,2 mm; b. liniowe systemy przetworników napięciowych posiadające wszystkie, niżej wymienione cechy charakterystyczne: 1. „liniowość” równą lub mniejszą (lepszą) niż 0,1 %, w zakresie pomiarowym do 5 mm; oraz 2. dryf równy albo mniejszy (lepszy) niż 0,1 % na dzień w standardowej temperaturze pomieszczenia pomiarowego ± 1 K; lub c. systemy pomiarowe posiadające wszystkie następujące właściwości: 1. zawierające „laser”; oraz 2. utrzymujące, przez co najmniej przez 12 godzin, przy temperaturze wzorcowej z dokładnością ± 1 K i przy ciśnieniu wzorcowym wszystkie z poniższych parametrów: a. „rozdzielczość” w pełnym zakresie wynoszącą 0,1 μm lub mniejszą (lepszą); oraz b. „niepewność pomiarową” równą lub mniejszą (lepszą) niż (0,2 + L/2 000 μm (gdzie L jest długością mierzoną w mm);) Uwaga: pozycja I.2A.005.b.1.c nie obejmuje zakazem interferometrycznych systemów pomiarowych nieposiadających zamkniętej lub otwartej pętli sprzężenia zwrotnego, zawierających „laser” do pomiaru błędów ruchu posuwistego obrabiarek, urządzeń kontroli wymiarowej lub podobnych urządzeń. 2. przyrządy do pomiaru przesunięć kątowych o „odchyleniu położenia kątowego” równym lub mniejszym (lepszym) niż 0,00025°; Uwaga: pozycja I.2A.005.b.2. nie obejmuje zakazem przyrządów optycznych, takich jak autokolimatory, wykorzystujących światło kolimowane, (np. światło lasera) w celu wykrycia odchylenia kątowego zwierciadła.

I.2A.006

2B007.c

„Roboty”, posiadające jakąkolwiek z niżej wymienionych cech charakterystycznych, oraz specjalnie zaprojektowane do nich urządzenia sterujące i „manipulatory”, w tym: UWAGA: zob. także poz. I.2A.019. c. specjalnie zaprojektowane lub odpowiednio wzmocnione przed promieniowaniem, tak by wytrzymały dawkę promieniowania wynoszącą 5 × 103 Gy (Si) bez pogorszenia parametrów działania. Uwaga techniczna: termin Gy (krzem) odnosi się do energii w dżulach na kilogram, zaabsorbowanej przez próbkę nieosłonionego krzemu wystawionego na promieniowanie jonizujące.

L 35/92

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.2A.007

2B104

„Prasy izostatyczne” posiadające wszystkie niżej wymienione cechy: UWAGA: zob. także poz. I.2A.017. a. maksymalne ciśnienie robocze 69 MPa lub większe; b. skonstruowane dla osiągnięcia i utrzymania środowiska o regulowanych parametrach termicznych rzędu 873 K (600 °C) lub większych; oraz c. posiadają komorę o średnicy wewnętrznej 254 mm lub większej.

I.2A.008

2B105

Piece do chemicznego osadzania par (CVD) skonstruowane lub zmodyfikowane w celu zagęszczania materiałów kompozytowych węgiel-węgiel.

I.2A.009

2B109

Maszyny do tłoczenia kształtowego oraz specjalnie zaprojektowane komponenty, takie jak: UWAGA: zob. także poz. I.2A.020. a. maszyny do tłoczenia kształtowego posiadające wszystkie niżej wymienione cechy: 1. mogące być wyposażone, według specyfikacji technicznej producenta, w zespoły do „sterowania numerycznego” lub komputerowego, nawet wtedy, kiedy nie są wyposażone w takie zespoły; oraz 2. posiadają więcej niż dwie osie, które mogą być równocześnie koordynowane w celu „sterowania kształtowego”. b. specjalnie zaprojektowane komponenty do maszyn tłoczenia kształtowego, wymienionych w pozycjach I.2A.009.a. Uwaga: pozycja I.2A.009 nie obejmuje zakazem maszyn nienadających się do produkcji komponentów i sprzętu napędowego (np. osłon silników) do „pocisków rakietowych”. Uwaga techniczna: maszyny łączące funkcje wyoblania i tłoczenia kształtowego są dla potrzeb pozycji I.2A.009 traktowane jako urządzenia do tłoczenia kształtowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 27 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.