Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 3

Strona 3 z 51

„Technologia”, która jest „niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów objętych zakazem, pozostaje zabroniona nawet wtedy, gdy może być stosowana do towarów takim zakazem nieobjętych. Zakazu nie stosuje się wobec „technologii”, która stanowi minimum niezbędne w celu instalowania, działania, konserwacji (sprawdzania) i naprawy tych towarów, które nie podlegają zakazowi lub na wywóz których uzyskano pozwolenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 329/2007. Zakazy transferu „technologii” nie mają zastosowania do informacji „będących własnością publiczną”, „podstawowych badań naukowych” lub minimalnych informacji niezbędnych przy składaniu wniosków patentowych. Uwaga ogólna do oprogramowania (UOdO) (Niniejsza uwaga jest nadrzędna w stosunku do zakazów określonych w sekcjach I.0B, I.1B, I.2B, I.3B, I.4B, I.5B, I.6B, I.7B i I.9B.) Nie podlega zakazowi „oprogramowanie” z kategorii od I.0 do I.9 niniejszego wykazu, które jest: a. powszechnie dostępne dla ogółu społeczeństwa poprzez: 1. sprzedaż gotowego oprogramowania w punktach sprzedaży detalicznej bez ograniczeń w drodze: a. bezpośrednich transakcji sprzedaży; b. transakcji realizowanych na zamówienie pocztowe; c. transakcji zawieranych drogą elektroniczną; lub d. transakcji realizowanych na zamówienie telefoniczne; i 2. przygotowanie do samodzielnej instalacji przez użytkownika bez konieczności dalszej pomocy sprzedawcy; lub b. uznawane za „będące własnością publiczną”.

L 35/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

I.0 MATERIAŁY, INSTALACJE I URZĄDZENIA JĄDROWE I.0A Towary

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Nr

Opis

I.0A.001

0A001

Następujące „reaktory jądrowe” oraz specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do użytkowania z nimi urządzenia i podzespoły: a. „reaktory jądrowe” zdolne do pracy w taki sposób, żeby mogła w nich przebiegać kontrolowana, samopodtrzymująca się reakcja łańcuchowa; b. metalowe zbiorniki lub główne części do nich, także wykonane prototypowo w warsztatach, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do umieszczania w nich rdzenia „reaktora jądrowego”, w tym górne pokrywy zbiornika ciśnieniowego reaktora; c. urządzenia manipulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do załadunku i wyładunku elementów paliwowych „reaktorów jądrowych”; d. pręty regulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do sterowania procesem rozszczepienia w „reaktorze jądrowym”, odpowiednie elementy nośne lub zawieszenia, mechanizmy napędu oraz prowadnice rurowe do prętów regulacyjnych; e. przewody ciśnieniowe reaktora specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem na elementy paliwowe i chłodziwo w „reaktorze jądrowym”, wytrzymałe na ciśnienia eksploatacyjne powyżej 5,1 MPa; f. cyrkon metaliczny lub jego stopy w postaci rur lub zespołów rur specjalnie zaprojektowanych lub wykonanych z przeznaczeniem do „reaktorów jądrowych”, w których stosunek masy hafnu do cyrkonu wynosi poniżej 1:500; g. pompy pierwotnego obiegu specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do przetaczania chłodziwa w „reaktorach jądrowych”; h. „zespoły wewnętrzne reaktora” specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do pracy w „reaktorze jądrowym”, w tym elementy nośne rdzenia, kanały paliwowe, osłony termiczne, przegrody, siatki dystansujące rdzenia i płyty rozpraszające; Uwaga: w pozycji I.0A.001.h. „zespoły wewnętrzne reaktora” oznaczają dowolną, większą strukturę wewnątrz zbiornika reaktora wypełniającą jedną lub więcej funkcji, takich jak podtrzymywanie rdzenia, utrzymywanie osiowania elementów paliwowych, kierowanie przepływem chłodziwa w obiegu pierwotnym, zapewnienie osłon radiacyjnych zbiornika reaktora i oprzyrządowania wewnątrzrdzeniowego. i. wymienniki ciepła (wytwornice pary) specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do stosowania w obiegu pierwotnym „reaktora jądrowego”; j. aparatura do detekcji i pomiaru promieniowania neutronowego specjalnie zaprojektowana lub przystosowana do określenia poziomu strumienia neutronów wewnątrz rdzenia „reaktora jądrowego”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.