Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57

Strona 1 z 51
9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/57

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 (1), w szczególności jego art. 13 ust. a) i b), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

W celu ułatwienia stosowania załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 329/2007 powinien wyszczególniać towary i technologie podlegające zakazowi, tak jak to jest w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1334/2000 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu produktów i technologii podwójnego zastosowania (3). Bułgaria, Austria i Szwecja zwróciły się z wnioskiem o zamieszczenie ich stron internetowych, na których określono właściwe organy, w wykazie znajdującym się w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 329/2007, a Estonia i Węgry zwróciły się o dokonanie poprawki dotyczącej ich stron internetowych,

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 329/2007 załącznik I do tego rozporządzenia powinien wyszczególniać towary i technologie, w tym oprogramowanie, których sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz do Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (Korei Północnej) jest zabroniona zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez właściwy Komitet ds. Sankcji ONZ lub Radę Bezpieczeństwa ONZ. W dniu 14 października 2006 r., przyjmując rezolucję nr 1718 Rada Bezpieczeństwa ONZ ustaliła, że towary i technologie określone w dokumentach ONZ S/2006/814 oraz S/2006/815 powinny podlegać zakazowi. W dniu 1 listopada 2006 r. właściwy Komitet ds. Sankcji ONZ ustalił, że towary i technologie określone w dokumencie ONZ S/2006/853 także powinny podlegać zakazowi. Jednak zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 329/2007 załącznik I nie powinien obejmować towarów i technologii wymienionych we Wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej (2).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 1. Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 329/2007 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. 2. Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 329/2007 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 stycznia 2008 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 88 z 29.3.2007, str. 1. (2) Dz.U. L 88 z 29.3.2007, str. 58.

(3) Dz.U. L 159 z 30.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1183/2007 (Dz.U. L 278 z 22.10.2007, str. 1.)

L 35/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK I Towary i technologie, o których mowa w art. 2 i 3 UWAGI WPROWADZAJĄCE Tam, gdzie jest to możliwe, towary wymienione w niniejszym załączniku są zdefiniowane przez odniesienie do wykazu produktów podwójnego zastosowania zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2000 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1183/2007 (1). Opisy produktów w załączniku są często, jednak nie zawsze, takie same jak opisy produktów znajdujące się w wykazie produktów podwójnego zastosowania lub do tych opisów podobne. Każdy opis opiera się w możliwie największym stopniu na opisie pierwszego produktu podwójnego zastosowania, do którego się odnosi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.