Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 352 POZ 18

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1362/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Data ogłoszenia:2008-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 352 POZ 18

Strona 1 z 3
L 352/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2008

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1362/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2505/96.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26,

(7)

uwzględniając wniosek Komisji,

Mając na uwadze gospodarcze znaczenie niniejszego rozporządzenia, należy powołać się na pilną potrzebę, przewidzianą w pkt I.3 Protokołu w sprawie roli parla­ mentów państw członkowskich w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Trak­ tatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie.

a także mając na uwadze, co następuje:

(8) (1)

W dniu 20 grudnia 1996 r. Rada przyjęła rozporządze­ nie (WE) nr 2505/96 (1). Zapotrzebowanie Wspólnoty na produkty, w odniesieniu do których niniejsze rozporzą­ dzenie ma zastosowanie, powinno być zaspokajane na jak najkorzystniejszych warunkach. W tym celu, ze skut­ kiem od dnia 1 stycznia 2009 r., należy otworzyć jeden nowy wspólnotowy kontyngent taryfowy z zastosowaniem zerowej stawki celnej dla właściwych ilości, unikając jednocześnie jakiegokolwiek zakłócenia rynku tych produktów.

Ponieważ kontyngenty taryfowe muszą stać się skuteczne od dnia 1 stycznia 2009 r., niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od tej samej daty i niezwłocznie wejść w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Wielkości kontyngentu w przypadku dwóch autonomicz­ nych wspólnotowych kontyngentów taryfowych są niewystarczające, aby zaspokoić potrzeby przemysłu wspólnotowego w obecnym okresie obowiązywania kontyngentu kończącym się w dniu 31 grudnia 2008 r. Należy zatem zwiększyć wielkości tych kontyn­ gentów ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 r.

Artykuł 2 Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 r. w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96:

a) wielkość kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2812 ustala się na 4 000 ton;

(3)

Wielkość kontyngentu w przypadku jednego autono­ micznego wspólnotowego kontyngentu taryfowego zakłóca funkcjonowanie rynku wewnętrznego Wspól­ noty. Należy zatem obniżyć wielkość tego kontyngentu.

b) wielkość kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2950 ustala się na 15 000 ton.

(4)

Dalsze udzielanie wspólnotowych kontyngentów taryfo­ wych w 2009 r. na niektóre produkty, dla których usta­ nowiono takie kontyngenty na 2008 r., nie leży już w interesie Wspólnoty. Kontyngenty takie powinny zatem zostać zamknięte ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2009 r., a odpowiadające im produkty powinny zostać usunięte z tabeli w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96.

Artykuł 3 Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2009 r. w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96:

— wielkość kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2908 ustala się na 40 000 ton.

(5)

Z uwagi na dużą ilość zmian, których należy dokonać, w celu zachowania przejrzystości należy zastąpić cały tekst załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96.

Artykuł 4 Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2009 r. w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 wprowadza się wiersz o numerze porządkowym 09.2631.

(1) Dz.U. L 345 z 31.12.1996, s. 1.

31.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 352/19

Artykuł 5 Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2009 r. w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 skreśla się wiersze o numerach porządkowych 09.2618, 09.2713, 09.2719, 09.2771 i 09.2775. Artykuł 6 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r. Artykuł 2 stosuje się jednakże od dnia 1 stycznia 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 352 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L352 - 63 z 200831.12.2008

  Sprostowanie do decyzji 2007/792/WE przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniającej decyzję 2005/446/WE ustalającą ostateczny termin przyznawania środków z 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) (  Dz.U. L 320 z 6.12.2007)

 • Dz. U. L352 - 62 z 200831.12.2008

  Zawiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania umowy o partnerstwie gospodarczym między WE a CARIFORUM

 • Dz. U. L352 - 61 z 200831.12.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji zmieniającej załącznik IV do umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L352 - 59 z 200831.12.2008

  Decyzja nr 3/2008 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian w załączniku IV do umowy o partnerstwie

 • Dz. U. L352 - 58 z 200831.12.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2009 r. (EBC/2008/20)

 • Dz. U. L352 - 55 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2008 r. upoważniająca państwa członkowskie, zgodnie z dyrektywą Rady 1999/105/WE, do podjęcia decyzji odnośnie do równoważności gwarancji dostarczanych w odniesieniu do leśnego materiału rozmnożeniowego przywożonego z określonych krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8589)

 • Dz. U. L352 - 52 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Niderlandów do wykazu państw członkowskich wolnych od choroby Aujeszkyego oraz Węgier do wykazu państw członkowskich, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli tej choroby (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8325) (1)

 • Dz. U. L352 - 50 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania Łotwie dodatkowych dni połowowych na Morzu Bałtyckim w podrejonach 25 i 26 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8217)

 • Dz. U. L352 - 48 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. dotycząca niewłączenia antrachinonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8133) (1)

 • Dz. U. L352 - 46 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu liści Morinda citrifolia jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8108)

 • Dz. U. L352 - 38 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik C do dyrektywy Rady 64/432/EWG oraz decyzję 2004/226/WE w odniesieniu do testów diagnostycznych na obecność brucelozy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7642) (1)

 • Dz. U. L352 - 36 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2008 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do korzystania z przepisu określonego w pkt 8.5 załącznika IIA do rozporządzenia Komisji (WE) nr 40/2008 dotyczącego systemu przewidującego sumę nakładów połowowych dla trawlerów oraz podobnych statków rybackich prowadzących połowy na Morzu Północnym oraz na obszarze na zachód od Szkocji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7801)

 • Dz. U. L352 - 34 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do zawarcia umowy z Baliwatem Jersey, Baliwatem Guernsey i wyspą Man w sprawie traktowania przekazów pieniężnych pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a każdym z tych terytoriów jak przekazów pieniężnych w obrębie Zjednoczonego Królestwa zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7812)

 • Dz. U. L352 - 32 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie przedłużenia stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 91/440/EWG oraz dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przyznanych Irlandii oraz Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w odniesieniu do Irlandii Północnej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7703)

 • Dz. U. L352 - 31 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych reprezentujących klinicystów i stowarzyszenia pacjentów (1)

 • Dz. U. L352 - 24 z 200831.12.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską zmieniająca załącznik 11 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L352 - 23 z 200831.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej załącznik 11 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L352 - 12 z 200831.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1361/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 219/2007 w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

 • Dz. U. L352 - 11 z 200831.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1360/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 332/2002 ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich

 • Dz. U. L352 - 1 z 200831.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1359/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiające na lata 2009 i 2010 uprawnienia do połowów dla wspólnotowych statków rybackich dotyczące niektórych stad ryb głębinowych

 • Dz. U. L352 - 0 z 200831.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.