Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 352 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie przedłużenia stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 91/440/EWG oraz dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przyznanych Irlandii oraz Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w odniesieniu do Irlandii Północnej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7703)

Data ogłoszenia:2008-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 352 POZ 32

L 352/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie przedłużenia stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 91/440/EWG oraz dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przyznanych Irlandii oraz Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w odniesieniu do Irlandii Północnej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7703)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2008/981/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

wych usług pasażerskich uzasadnia przedłużenie okresu obowiązywania odstępstw o kolejnych 5 lat. W nadchodzących latach ewentualne koszty zapewnienia zgodności z wymaganiami dyrektyw objętych odstęp­ stwami przekroczyłyby potencjalne korzyści wynikające z pełnego wdrożenia ram regulacyjnych wspólnotowego rynku usług transportu kolejowego.

uwzględniając dyrektywę Rady 91/440/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (1), w szczególności jej art. 14a ust. 3, oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/14/WE z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kole­ jowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kole­ jowej (2), w szczególności jej art. 33 ust. 3,

(4)

Kilka wniosków Komisji o uzupełnienie dokumentacji oraz opóźnienia w ich dostarczeniu doprowadziły do opóźnienia w opracowaniu niniejszej decyzji. Decyzja w sprawie przedłużenia stosowania odstępstw przyzna­ nych Irlandii i Zjednoczonemu Królestwu w odniesieniu do Irlandii Północnej stosowana jest z mocą wsteczną od dnia 15 marca 2008 r.

a także mając na uwadze, co następuje: Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rozwoju Kolei Europejskich, powołanego na mocy art. 11a dyrektywy 91/440/EWG oraz art. 35 dyrektywy 2001/14/WE,

(1)

Zgodnie z art. 14a dyrektywy 91/440/EWG i art. 33 dyrektywy 2001/14/WE Irlandia i Zjednoczone Króle­ stwo w odniesieniu do Irlandii Północnej ze względu na swoje szczególne położenie geograficzne korzystają z odstępstw od stosowania niektórych przepisów wymie­ nionych dyrektyw, takich jak wymagania powierzenia niezależnemu organowi roli zapewnienia wolnego od dyskryminacji dostępu do infrastruktury kolejowej, powołania niezależnego organu kontrolnego (regulatora), przepisów dotyczących zdolności przepustowej, umów ramowych, środków podejmowanych w przypadku wystąpienia przeciążenia sieci kolejowej oraz innych przepisów. Odstępstwa te wygasły z dniem 14 marca 2008 r.

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Okres obowiązywania odstępstw przyznanych Irlandii i Zjednoczonemu Królestwu w odniesieniu do Irlandii Północnej, o których mowa w art. 14a ust. 1 dyrektywy 91/440/EWG, przedłuża się do dnia 14 marca 2013 r.

(2)

Irlandia złożyła wniosek o przedłużenie okresu obowią­ zywania odstępstw o kolejnych 5 lat z dniem 13 marca 2007 r., a Zjednoczone Królestwo złożyło podobny wniosek z dniem 14 marca 2007 r.

Artykuł 2 Okres obowiązywania odstępstw przyznanych Irlandii i Zjednoczonemu Królestwu w odniesieniu do Irlandii Północnej, o których mowa w art. 33 ust. 1 dyrektywy 2001/14/WE, przedłuża się do dnia 14 marca 2013 r.

(3)

Na podstawie dowodów dostarczonych przez państwa członkowskie Komisja uznała, że specyficzne położenie geograficzne Irlandii i Irlandii Północnej oraz, w obecnej sytuacji, brak perspektyw rozwoju usług kolejowego transportu towarowego oraz międzynarodowych kolejo­

(1) Dz.U. L 237 z 24.8.1991, s. 25. (2) Dz.U. L 75 z 15.3.2001, s. 29.

Artykuł 3 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 15 marca 2008 r.

31.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 352/33

Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Irlandii i Zjednoczonego Królestwa.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 grudnia 2008 r. W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 352 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L352 - 63 z 200831.12.2008

  Sprostowanie do decyzji 2007/792/WE przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniającej decyzję 2005/446/WE ustalającą ostateczny termin przyznawania środków z 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) (  Dz.U. L 320 z 6.12.2007)

 • Dz. U. L352 - 62 z 200831.12.2008

  Zawiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania umowy o partnerstwie gospodarczym między WE a CARIFORUM

 • Dz. U. L352 - 61 z 200831.12.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji zmieniającej załącznik IV do umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L352 - 59 z 200831.12.2008

  Decyzja nr 3/2008 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian w załączniku IV do umowy o partnerstwie

 • Dz. U. L352 - 58 z 200831.12.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2009 r. (EBC/2008/20)

 • Dz. U. L352 - 55 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2008 r. upoważniająca państwa członkowskie, zgodnie z dyrektywą Rady 1999/105/WE, do podjęcia decyzji odnośnie do równoważności gwarancji dostarczanych w odniesieniu do leśnego materiału rozmnożeniowego przywożonego z określonych krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8589)

 • Dz. U. L352 - 52 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Niderlandów do wykazu państw członkowskich wolnych od choroby Aujeszkyego oraz Węgier do wykazu państw członkowskich, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli tej choroby (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8325) (1)

 • Dz. U. L352 - 50 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania Łotwie dodatkowych dni połowowych na Morzu Bałtyckim w podrejonach 25 i 26 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8217)

 • Dz. U. L352 - 48 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. dotycząca niewłączenia antrachinonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8133) (1)

 • Dz. U. L352 - 46 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu liści Morinda citrifolia jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8108)

 • Dz. U. L352 - 38 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik C do dyrektywy Rady 64/432/EWG oraz decyzję 2004/226/WE w odniesieniu do testów diagnostycznych na obecność brucelozy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7642) (1)

 • Dz. U. L352 - 36 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2008 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do korzystania z przepisu określonego w pkt 8.5 załącznika IIA do rozporządzenia Komisji (WE) nr 40/2008 dotyczącego systemu przewidującego sumę nakładów połowowych dla trawlerów oraz podobnych statków rybackich prowadzących połowy na Morzu Północnym oraz na obszarze na zachód od Szkocji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7801)

 • Dz. U. L352 - 34 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do zawarcia umowy z Baliwatem Jersey, Baliwatem Guernsey i wyspą Man w sprawie traktowania przekazów pieniężnych pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a każdym z tych terytoriów jak przekazów pieniężnych w obrębie Zjednoczonego Królestwa zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7812)

 • Dz. U. L352 - 31 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych reprezentujących klinicystów i stowarzyszenia pacjentów (1)

 • Dz. U. L352 - 24 z 200831.12.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską zmieniająca załącznik 11 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L352 - 23 z 200831.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej załącznik 11 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L352 - 18 z 200831.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1362/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

 • Dz. U. L352 - 12 z 200831.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1361/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 219/2007 w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

 • Dz. U. L352 - 11 z 200831.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1360/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 332/2002 ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich

 • Dz. U. L352 - 1 z 200831.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1359/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiające na lata 2009 i 2010 uprawnienia do połowów dla wspólnotowych statków rybackich dotyczące niektórych stad ryb głębinowych

 • Dz. U. L352 - 0 z 200831.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.