Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 352 POZ 38

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik C do dyrektywy Rady 64/432/EWG oraz decyzję 2004/226/WE w odniesieniu do testów diagnostycznych na obecność brucelozy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7642) (1)

Data ogłoszenia:2008-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 352 POZ 38

Strona 1 z 6
L 352/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik C do dyrektywy Rady 64/432/EWG oraz decyzję 2004/226/WE w odniesieniu do testów diagnostycznych na obecność brucelozy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7642)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/984/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(6)

Ponadto Komisja zwróciła się do EFSA o dokonanie oceny przydatności metody FPA oraz testów wymienio­ nych w art. 1 decyzji 2004/226/WE do celów certyfikacji bydła w handlu wewnątrzwspólnotowym. Dnia 11 grudnia 2006 r. panel ds. zdrowia i dobrostanu zwierząt przyjął opinię naukową na temat metod diag­ nozowania brucelozy u bydła (3), w której uznano, że, z wyjątkiem SAT, testy diagnostyczne na obecność brucelozy uwzględnione w załączniku C do dyrektywy 64/432/EWG są w dalszym ciągu odpowiednie jako testy standardowe do celów certyfikacji pojedynczych sztuk bydła w handlu wewnątrzwspólnotowym. Jednakże z uwagi na fakt, że test SAT jest testem poprzedzającym przemieszczenie zwierzęcia w ramach handlu bydłem i jest on bezpośrednio zalecany w art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 64/432/EWG, specyfikacja tech­ niczna musi być dostępna w załączniku C do tej dyrektywy. Ponadto w opinii naukowej z dnia 11 grudnia 2006 r. uznano, że czułość i swoistość metody FPA są porówny­ walne z parametrami testów wymienionych w załączniku C do dyrektywy 64/432/EWG oraz że metodę tę można uwzględnić w tym załączniku jako standardowy test diagnozowania brucelozy u tego rodzaju zwierząt w handlu wewnątrzwspólnotowym. Niedawno opracowane metody reakcji łańcucha polime­ razy, które opisano w sekcji 1 lit. d) rozdziału 2.4.3 Podręcznika testów diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt lądowych (wydanie szóste, 2008 r.) wydanego przez OIE, stanowią dodatkowe sposoby wykrywania i identyfikacji Brucella spp. i z tego względu należy uwzględnić je w załączniku C do dyrektywy 64/432/EWG. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załącznik C do dyrektywy 64/432/EWG oraz decyzję 2004/226/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływa­ jących na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności jej art. 6 ust. 2 lit. b) oraz art. 16 ust. 1 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Załącznik C do dyrektywy 64/432/EWG określa metody diagnostyczne na obecność brucelozy bydła stosowane w celu kontroli i zwalczania tej choroby, jej nadzoru i monitorowania, jak również do celów ustalenia i utrzymania statusu stada oficjalnie uznanego za wolne od brucelozy oraz certyfikacji wymaganej w wewnątrzwspólnotowym handlu bydłem.

(8)

(2)

Decyzja Komisji 2004/226/WE z dnia 4 marca 2004 r. zatwierdzająca testy na wykrywanie przeciwciał bruce­ lozy bydła w ramach dyrektywy Rady 64/432/EWG (2) zatwierdza niektóre testy na obecność brucelozy bydła, które mogą być stosowane w zastępstwie obowiązkowej próby aglutynacji surowicy (SAT) do celów certyfikacji bydła zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 64/432/EWG.

(9)

(3)

Metoda fluorescencji w świetle spolaryzowanym (FPA) jest nowym testem diagnostycznym, który został włączony, jako zalecany w handlu międzynarodowym, do rozdziału 2.4.3 (bruceloza bydła) Podręcznika testów diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt lądowych (wydanie szóste, 2008 r.), wydanego przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE).

(10)

(4)

Komisja zwróciła się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpie­ czeństwa Żywności (EFSA) z wnioskiem o wydanie opinii naukowej na temat tego, czy metodę FPA należy uwzględnić w załączniku C do dyrektywy 64/432/EWG.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 352 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L352 - 63 z 200831.12.2008

  Sprostowanie do decyzji 2007/792/WE przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniającej decyzję 2005/446/WE ustalającą ostateczny termin przyznawania środków z 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) (  Dz.U. L 320 z 6.12.2007)

 • Dz. U. L352 - 62 z 200831.12.2008

  Zawiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania umowy o partnerstwie gospodarczym między WE a CARIFORUM

 • Dz. U. L352 - 61 z 200831.12.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji zmieniającej załącznik IV do umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L352 - 59 z 200831.12.2008

  Decyzja nr 3/2008 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian w załączniku IV do umowy o partnerstwie

 • Dz. U. L352 - 58 z 200831.12.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2009 r. (EBC/2008/20)

 • Dz. U. L352 - 55 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2008 r. upoważniająca państwa członkowskie, zgodnie z dyrektywą Rady 1999/105/WE, do podjęcia decyzji odnośnie do równoważności gwarancji dostarczanych w odniesieniu do leśnego materiału rozmnożeniowego przywożonego z określonych krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8589)

 • Dz. U. L352 - 52 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Niderlandów do wykazu państw członkowskich wolnych od choroby Aujeszkyego oraz Węgier do wykazu państw członkowskich, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli tej choroby (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8325) (1)

 • Dz. U. L352 - 50 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania Łotwie dodatkowych dni połowowych na Morzu Bałtyckim w podrejonach 25 i 26 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8217)

 • Dz. U. L352 - 48 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. dotycząca niewłączenia antrachinonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8133) (1)

 • Dz. U. L352 - 46 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu liści Morinda citrifolia jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8108)

 • Dz. U. L352 - 36 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2008 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do korzystania z przepisu określonego w pkt 8.5 załącznika IIA do rozporządzenia Komisji (WE) nr 40/2008 dotyczącego systemu przewidującego sumę nakładów połowowych dla trawlerów oraz podobnych statków rybackich prowadzących połowy na Morzu Północnym oraz na obszarze na zachód od Szkocji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7801)

 • Dz. U. L352 - 34 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do zawarcia umowy z Baliwatem Jersey, Baliwatem Guernsey i wyspą Man w sprawie traktowania przekazów pieniężnych pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a każdym z tych terytoriów jak przekazów pieniężnych w obrębie Zjednoczonego Królestwa zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7812)

 • Dz. U. L352 - 32 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie przedłużenia stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 91/440/EWG oraz dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przyznanych Irlandii oraz Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w odniesieniu do Irlandii Północnej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7703)

 • Dz. U. L352 - 31 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych reprezentujących klinicystów i stowarzyszenia pacjentów (1)

 • Dz. U. L352 - 24 z 200831.12.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską zmieniająca załącznik 11 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L352 - 23 z 200831.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej załącznik 11 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L352 - 18 z 200831.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1362/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

 • Dz. U. L352 - 12 z 200831.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1361/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 219/2007 w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

 • Dz. U. L352 - 11 z 200831.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1360/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 332/2002 ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich

 • Dz. U. L352 - 1 z 200831.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1359/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiające na lata 2009 i 2010 uprawnienia do połowów dla wspólnotowych statków rybackich dotyczące niektórych stad ryb głębinowych

 • Dz. U. L352 - 0 z 200831.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.