Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 352 POZ 50

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania Łotwie dodatkowych dni połowowych na Morzu Bałtyckim w podrejonach 25 i 26 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8217)

Data ogłoszenia:2008-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 352 POZ 50

L 352/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania Łotwie dodatkowych dni połowowych na Morzu Bałtyckim w podrejonach 25 i 26 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8217)

(Jedynie tekst w języku łotewskim jest autentyczny)

(2008/987/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zaprzestania działalności połowowej mającego miejsce od dnia 1 stycznia 2005 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1404/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego w 2008 r. (1), w szczególności pkt 1.3 załącznika II,

(5)

W styczniu 2008 r. Łotwa złożyła wniosek zgodnie z pkt 1.4 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1404/2007, zawierający w szczególności wykaz statków łotewskich dokonujących połowów z użyciem wyżej wymienionych narzędzi, które zaprzestały połowów od dnia 1 stycznia 2005 r. Łotwa przedstawiła dodatkowe informacje w dniach 4 czerwca i 10 lipca 2008 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Punkt 1.1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1404/2007 określa maksymalną liczbę dni, podczas których statki dokonujące połowów z użyciem włoków, niewodów duńskich lub podobnych narzędzi połowo­ wych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm, lub z użyciem sieci skrzelowych, sieci oplatają­ cych lub trójściennych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm, lub za pomocą takli stawnych, takli z wyjątkiem takli dryfujących, węd ręcznych oraz węd ciągnionych mogą przebywać poza portem w podrejonach 25–27 i 28.2 z wyjątkiem okresu od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia, kiedy ma zastosowanie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 ustanawiającego wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 779/97 (2).

Zgodnie ze wspólnotową bazą danych całkowitych dopuszczalnych połowów i kwot Łotwa wymieniła 661 ton ze swojej kwoty na połowy dorsza w podrejonie 22–24, wynoszącej 694 tony. Dni poza portem już usta­ lone dla Łotwy w odniesieniu do połowów w podrejonie 22–24 są wystarczające, biorąc pod uwagę pozostające uprawnienia do połowów i nie ma potrzeby przyzna­ wania dodatkowych dni w tym obszarze.

(6)

Mając na względzie przedłożone dane, Łotwie można przyznać dodatkowe 4 dni do już dozwolonych 178 dni na morzu dla statków dokonujących połowów z użyciem wyżej wymienionych narzędzi, które należy wykorzystać w 2008 r. w podrejonach ICES 25 i 26.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (2)

Zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 169/2008 (3) podrejony ICES 27 i 28.2 są wyłączone z zakresu niektórych ograniczeń nakładu połowowego i obowiązków dotyczących zapisu danych w 2008 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 1098/2007.

Artykuł 1 Roczną maksymalną liczbę dni poza portem, określoną w pkt 1.1 lit. b) załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1404/2007, podczas których statek rybacki pływający pod banderą Łotwy może przebywać na Morzu Bałtyckim w podrejonach 25 i 26, zwiększa się o 4 dodatkowe dni. Niniejsza decyzja ma zastoso­ wanie do statków dokonujących połowów z użyciem włoków, niewodów duńskich lub podobnych narzędzi połowowych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm, lub z użyciem sieci skrzelowych, sieci oplatających lub trójścien­ nych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm, lub za pomocą takli stawnych, takli z wyjątkiem takli dryfują­ cych, węd ręcznych oraz węd ciągnionych.

(3)

Punkt 1.3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1404/2007 umożliwia Komisji przyznanie maksymalnie 4 dodatkowych dni połowowych, podczas których statek może przebywać poza portem, na podstawie trwałego

(1) Dz.U. L 312 z 30.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 248 z 22.9.2007, s. 1. (3) Dz.U. L 51 z 26.2.2008, s. 3.

31.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 352/51

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Łotewskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2008 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 352 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L352 - 63 z 200831.12.2008

  Sprostowanie do decyzji 2007/792/WE przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniającej decyzję 2005/446/WE ustalającą ostateczny termin przyznawania środków z 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) (  Dz.U. L 320 z 6.12.2007)

 • Dz. U. L352 - 62 z 200831.12.2008

  Zawiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania umowy o partnerstwie gospodarczym między WE a CARIFORUM

 • Dz. U. L352 - 61 z 200831.12.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji zmieniającej załącznik IV do umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L352 - 59 z 200831.12.2008

  Decyzja nr 3/2008 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian w załączniku IV do umowy o partnerstwie

 • Dz. U. L352 - 58 z 200831.12.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2009 r. (EBC/2008/20)

 • Dz. U. L352 - 55 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2008 r. upoważniająca państwa członkowskie, zgodnie z dyrektywą Rady 1999/105/WE, do podjęcia decyzji odnośnie do równoważności gwarancji dostarczanych w odniesieniu do leśnego materiału rozmnożeniowego przywożonego z określonych krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8589)

 • Dz. U. L352 - 52 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Niderlandów do wykazu państw członkowskich wolnych od choroby Aujeszkyego oraz Węgier do wykazu państw członkowskich, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli tej choroby (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8325) (1)

 • Dz. U. L352 - 48 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. dotycząca niewłączenia antrachinonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8133) (1)

 • Dz. U. L352 - 46 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu liści Morinda citrifolia jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8108)

 • Dz. U. L352 - 38 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik C do dyrektywy Rady 64/432/EWG oraz decyzję 2004/226/WE w odniesieniu do testów diagnostycznych na obecność brucelozy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7642) (1)

 • Dz. U. L352 - 36 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2008 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do korzystania z przepisu określonego w pkt 8.5 załącznika IIA do rozporządzenia Komisji (WE) nr 40/2008 dotyczącego systemu przewidującego sumę nakładów połowowych dla trawlerów oraz podobnych statków rybackich prowadzących połowy na Morzu Północnym oraz na obszarze na zachód od Szkocji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7801)

 • Dz. U. L352 - 34 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do zawarcia umowy z Baliwatem Jersey, Baliwatem Guernsey i wyspą Man w sprawie traktowania przekazów pieniężnych pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a każdym z tych terytoriów jak przekazów pieniężnych w obrębie Zjednoczonego Królestwa zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7812)

 • Dz. U. L352 - 32 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie przedłużenia stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 91/440/EWG oraz dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przyznanych Irlandii oraz Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w odniesieniu do Irlandii Północnej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7703)

 • Dz. U. L352 - 31 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych reprezentujących klinicystów i stowarzyszenia pacjentów (1)

 • Dz. U. L352 - 24 z 200831.12.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską zmieniająca załącznik 11 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L352 - 23 z 200831.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej załącznik 11 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L352 - 18 z 200831.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1362/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

 • Dz. U. L352 - 12 z 200831.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1361/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 219/2007 w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

 • Dz. U. L352 - 11 z 200831.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1360/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 332/2002 ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich

 • Dz. U. L352 - 1 z 200831.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1359/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiające na lata 2009 i 2010 uprawnienia do połowów dla wspólnotowych statków rybackich dotyczące niektórych stad ryb głębinowych

 • Dz. U. L352 - 0 z 200831.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.