Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 352 POZ 55

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2008 r. upoważniająca państwa członkowskie, zgodnie z dyrektywą Rady 1999/105/WE, do podjęcia decyzji odnośnie do równoważności gwarancji dostarczanych w odniesieniu do leśnego materiału rozmnożeniowego przywożonego z określonych krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8589)

Data ogłoszenia:2008-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 352 POZ 55

31.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 352/55

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 grudnia 2008 r. upoważniająca państwa członkowskie, zgodnie z dyrektywą Rady 1999/105/WE, do podjęcia decyzji odnośnie do równoważności gwarancji dostarczanych w odniesieniu do leśnego materiału rozmnożeniowego przywożonego z określonych krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8589) (2008/989/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 1999/105/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie obrotu leśnym materiałem rozmnoże­ niowym (1), w szczególności jej art. 19 ust. 3,

(4)

czas konieczny do wdrożenia przez nie Międzynarodo­ wego Systemu Certyfikacji Leśnego Materiału Rozmnoże­ niowego Przemieszczanego w Handlu Międzynarodowym w ramach OECD. Dlatego należy przedłużyć okres obowiązywania niniejszej decyzji do dnia 31 grudnia 2014 r. Okres obowiązywania niniejszej decyzji powi­ nien być wystarczająco długi, aby uniknąć ryzyka zakłóceń w przywozie do państw członkowskich.

a także mając na uwadze, co następuje:

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

(1)

Zgodnie z art. 19 ust. 1 dyrektywy 1999/105/WE przy­ jęta została decyzja Rady w sprawie równoważności leśnego materiału rozmnożeniowego produkowanego w krajach trzecich i określająca warunki, na jakich leśny materiał rozmnożeniowy kategorii „z rozpozna­ nego źródła” oraz kategorii „wyselekcjonowany” wypro­ dukowany w określonych krajach trzecich może być przywożony do Wspólnoty. Jednakże w przypadku nie­ których innych państw trzecich informacje, które posiada obecnie Wspólnota, nie są wystarczające, aby ta decyzja objęła te kraje trzecie. Dotyczy to Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Mace­ donii i Nowej Zelandii.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Państwa członkowskie upoważnione są do podjęcia w odniesieniu do krajów trzecich wymienionych w załączniku i w odniesieniu do gatunku, kategorii i typu materiału podsta­ wowego w nim określonych, decyzji, czy leśny materiał rozmnożeniowy wyprodukowany w tych krajach dostarcza równoważnych gwarancji, w odniesieniu do zatwierdzenia tego materiału podstawowego oraz środków podjętych do jego produkcji w celu wprowadzenia do obrotu, co leśny mate­ riał rozmnożeniowy wyprodukowany we Wspólnocie i zgodny z przepisami dyrektywy 1999/105/WE.

(2)

Aby uniknąć zakłóceń mechanizmów handlowych, po zakończeniu obowiązywania decyzji Komisji 2005/942/WE z dnia 21 grudnia 2005 r. upoważniającej państwa członkowskie do podejmowania decyzji, na mocy dyrektywy Rady 1999/105/WE, w sprawie speł­ nienia warunków w odniesieniu do leśnego materiału rozmnożeniowego produkowanego w krajach trzecich (2) należy upoważnić państwa członkowskie do podejmo­ wania decyzji, czy dany materiał przywożony z tych państw trzecich dostarcza takich samych gwarancji co leśny materiał rozmnożeniowy wyprodukowany we Wspólnocie, zgodnie z dyrektywą 1999/105/WE.

Do leśnego materiału rozmnożeniowego wyszczególnionego w załączniku dołączony jest certyfikat albo inne urzędowe świa­ dectwo wydane przez kraj pochodzenia wraz z rejestrami zawierającymi szczegółowe informacje o wszystkich wywożo­ nych przesyłkach, które przekazuje dostawca w kraju trzecim.

(3)

Aby w przyszłości umożliwić ewentualne rozszerzenie zakresu obowiązywania decyzji Rady w sprawie równo­ ważności leśnego materiału rozmnożeniowego produko­ wanego w krajach trzecich o kraje trzecie, inne niż wyszczególnione w powyższej decyzji, niezbędny jest

Artykuł 2 Państwa członkowskie bezzwłocznie powiadamiają Komisję i inne państwa członkowskie o wszystkich decyzjach podjętych na mocy niniejszej decyzji oraz o każdorazowym wycofaniu takich decyzji.

(1) Dz.U. L 11 z 15.1.2000, s. 17. (2) Dz.U. L 342 z 24.12.2005, s. 92.

L 352/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2008

Artykuł 3 Niniejsza decyzja obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 grudnia 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

31.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 352/57

ZAŁĄCZNIK

Kraj pochodzenia

Gatunek

Kategoria

Rodzaj materiału podstawowego

Białoruś Bośnia i Hercegowina Była Jugosłowiańska Republika Macedonii Nowa Zelandia

Legenda: Kategoria SI Zidentyfikowane źródło Rodzaj materiału podstawowego SS Źródło nasion St Drzewostan

Picea abies Karst. Pinus nigra Arnold Abies alba Mill. Pinus radiata D. Don

SI SI SI SI

SS, St SS, St SS, St SS, St

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 352 POZ 55 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L352 - 63 z 200831.12.2008

  Sprostowanie do decyzji 2007/792/WE przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniającej decyzję 2005/446/WE ustalającą ostateczny termin przyznawania środków z 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) (  Dz.U. L 320 z 6.12.2007)

 • Dz. U. L352 - 62 z 200831.12.2008

  Zawiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania umowy o partnerstwie gospodarczym między WE a CARIFORUM

 • Dz. U. L352 - 61 z 200831.12.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji zmieniającej załącznik IV do umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L352 - 59 z 200831.12.2008

  Decyzja nr 3/2008 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian w załączniku IV do umowy o partnerstwie

 • Dz. U. L352 - 58 z 200831.12.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2009 r. (EBC/2008/20)

 • Dz. U. L352 - 52 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Niderlandów do wykazu państw członkowskich wolnych od choroby Aujeszkyego oraz Węgier do wykazu państw członkowskich, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli tej choroby (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8325) (1)

 • Dz. U. L352 - 50 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania Łotwie dodatkowych dni połowowych na Morzu Bałtyckim w podrejonach 25 i 26 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8217)

 • Dz. U. L352 - 48 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. dotycząca niewłączenia antrachinonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8133) (1)

 • Dz. U. L352 - 46 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu liści Morinda citrifolia jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8108)

 • Dz. U. L352 - 38 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik C do dyrektywy Rady 64/432/EWG oraz decyzję 2004/226/WE w odniesieniu do testów diagnostycznych na obecność brucelozy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7642) (1)

 • Dz. U. L352 - 36 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2008 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do korzystania z przepisu określonego w pkt 8.5 załącznika IIA do rozporządzenia Komisji (WE) nr 40/2008 dotyczącego systemu przewidującego sumę nakładów połowowych dla trawlerów oraz podobnych statków rybackich prowadzących połowy na Morzu Północnym oraz na obszarze na zachód od Szkocji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7801)

 • Dz. U. L352 - 34 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do zawarcia umowy z Baliwatem Jersey, Baliwatem Guernsey i wyspą Man w sprawie traktowania przekazów pieniężnych pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a każdym z tych terytoriów jak przekazów pieniężnych w obrębie Zjednoczonego Królestwa zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7812)

 • Dz. U. L352 - 32 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie przedłużenia stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 91/440/EWG oraz dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przyznanych Irlandii oraz Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w odniesieniu do Irlandii Północnej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7703)

 • Dz. U. L352 - 31 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych reprezentujących klinicystów i stowarzyszenia pacjentów (1)

 • Dz. U. L352 - 24 z 200831.12.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską zmieniająca załącznik 11 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L352 - 23 z 200831.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej załącznik 11 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L352 - 18 z 200831.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1362/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

 • Dz. U. L352 - 12 z 200831.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1361/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 219/2007 w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

 • Dz. U. L352 - 11 z 200831.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1360/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 332/2002 ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich

 • Dz. U. L352 - 1 z 200831.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1359/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiające na lata 2009 i 2010 uprawnienia do połowów dla wspólnotowych statków rybackich dotyczące niektórych stad ryb głębinowych

 • Dz. U. L352 - 0 z 200831.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.