Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 352 POZ 59

Tytuł:

Decyzja nr 3/2008 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian w załączniku IV do umowy o partnerstwie

Data ogłoszenia:2008-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 352 POZ 59

31.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 352/59

RADY MINISTRÓW AKP-WE

DECYZJA NR 3/2008 RADY MINISTRÓW AKP-WE z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian w załączniku IV do umowy o partnerstwie (2008/991/WE)

RADA MINISTRÓW AKP-WE, (4)

Właściwe jest zatem wprowadzenie zmian w załączniku IV do Umowy o partnerstwie AKP-WE,

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku („AKP”), z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w Beninie dnia 23 czerwca 2000 r. i zmienioną umową podpisaną w Luksemburgu w dniu 25 czerwca 2005 r. (zwaną dalej „Umową o partnerstwie AKP-WE”) (1), w szczególności jej art. 15 ust. 3, art. 81 i 100,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W załączniku IV do Umowy o partnerstwie AKP–WE wpro­ wadza się następujące zmiany:

uwzględniając zalecenie Komitetu AKP-WE ds. Współpracy Finansowej na rzecz Rozwoju,

1) skreśla się art. 21, 23, 25, 27, 28 i 29;

a także mając na uwadze, co następuje: 2) dodaje się następujący artykuł:

(1)

W celu wprowadzenia usprawnień i wspierania harmoni­ zacji, w załączniku IV do Umowy o partnerstwie AKP-WE wprowadzono szereg przepisów dotyczących procedur zarządzania oraz realizacji. Jednakże zawarte w załączniku IV przepisy dotyczące zawierania i wykonywania umów pozostały nadal przedmiotem rozmów.

„Artykuł 19 Udzielanie zamówień, i wykonywanie umów przyznawanie dotacji

(2)

Podpisaniu zmienionej Umowy o partnerstwie AKP-WE w dniu 25 czerwca 2005 r. towarzyszyła deklaracja nr VIII zatytułowana „Wspólna deklaracja w sprawie arty­ kułu 19a załącznika IV”, która stanowi, że „zgodnie z artykułem 100 Umowy z Kotonu Rada Ministrów zbada przepisy załącznika IV dotyczące zawierania i wykonywania umów w celu przyjęcia ich przed wejś­ ciem w życie Umowy zmieniającej Umowę z Kotonu”.

1. Z wyjątkiem przypadków określonych w artykule 26 zamówienia i dotacje powinny być udzielane i realizowane zgodnie z przepisami wspólnotowymi i z wyjątkiem szcze­ gólnych przypadków przewidzianych w tych przepisach, zgodnie z obowiązującymi w momencie rozpoczęcia danego postępowania standardowymi procedurami i dokumentacją ustalonymi i publikowanymi przez Komisję na użytek reali­ zacji działań w ramach współpracy z krajami trzecimi.

(3)

Tekst nowego art. 19c zastępującego art. 21, 23, 25, 27, 28 i 29 załącznika IV spełnia wymogi zakładające upro­ szczenie, wyjaśnienie i harmonizację procedur udzielania zamówień i zarządzania, dotyczących umów finansowa­ nych przez Wspólnotę Europejską.

(1) Dz.U. L 287 z 28.10.2005, s. 4.

2. W ramach zarządzania zdecentralizowanego, w przypadkach gdy wspólna ocena wykazuje, że procedury udzielania zamówień i dotacji w państwie AKP lub regionie będącym beneficjentem lub procedury przyjęte przez ofiaro­ dawców są zgodne z zasadami przejrzystości, proporcjonal­ ności, równego traktowania i niedyskryminacji oraz wyklu­ czają wszelkiego rodzaju konflikty interesów, Komisja obowiązana jest stosować te procedury, zgodnie z deklaracją paryską oraz bez uszczerbku dla artykułu 26, z pełnym poszanowaniem zasad dotyczących wykonywania jej uprawnień w tej dziedzinie.

L 352/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2008

3. Państwo AKP lub region będący beneficjentem zobo­ wiązuje się do regularnego sprawdzania prawidłowej reali­ zacji działań finansowanych z Funduszu, do przyjęcia stosownych środków w celu zapobieżenia nieprawidłowoś­ ciom i nadużyciom finansowym oraz do podejmowania, w razie konieczności, działań prawnych w celu odzyskania niesłusznie wypłaconych środków. 4. W ramach zarządzania zdecentralizowanego umowy są negocjowane, sporządzane, podpisywane i wykonywane przez państwa AKP. Państwa te mogą jednak wezwać Komisję do negocjowania, sporządzenia, podpisania i wykonania umów w ich imieniu. 5. Zgodnie z zobowiązaniem, o którym mowa w artykule 50 niniejszej Umowy, umowy i dotacje finansowane z zasobów Funduszu należy wykonywać zgodnie z uznanymi międzynarodowymi podstawowymi standardami w dziedzinie prawa pracy. 6. Powołuje się grupę ekspertów będących przedstawicie­ lami sekretariatu grupy państw AKP oraz Komisji w celu ustalenia, na wniosek jednej ze stron, stosownych zmian

oraz propozycji zmian i poprawek do zasad i procedur, o których mowa w ustępach 1 i 2. Grupa ta składa okresowe sprawozdania Komitetowi AKP-WE ds. Współpracy Finansowej na rzecz Rozwoju, aby wesprzeć go w spoczywającym na nim obowiązku analizy problemów dotyczących realizacji działań w zakresie współpracy rozwojowej i proponowania odpo­ wiednich środków.” Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje przyjęta przez Radę Ministrów AKP-WE w ramach procedury pisemnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 grudnia 2008 r. W imieniu Rady Ministrów AKP-WE

P. SELLAL

Przewodniczący Komitetu Ambasadorów AKP-WE z upoważnienia

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 352 POZ 59 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L352 - 63 z 200831.12.2008

  Sprostowanie do decyzji 2007/792/WE przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniającej decyzję 2005/446/WE ustalającą ostateczny termin przyznawania środków z 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) (  Dz.U. L 320 z 6.12.2007)

 • Dz. U. L352 - 62 z 200831.12.2008

  Zawiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania umowy o partnerstwie gospodarczym między WE a CARIFORUM

 • Dz. U. L352 - 61 z 200831.12.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji zmieniającej załącznik IV do umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L352 - 58 z 200831.12.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2008 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2009 r. (EBC/2008/20)

 • Dz. U. L352 - 55 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2008 r. upoważniająca państwa członkowskie, zgodnie z dyrektywą Rady 1999/105/WE, do podjęcia decyzji odnośnie do równoważności gwarancji dostarczanych w odniesieniu do leśnego materiału rozmnożeniowego przywożonego z określonych krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8589)

 • Dz. U. L352 - 52 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Niderlandów do wykazu państw członkowskich wolnych od choroby Aujeszkyego oraz Węgier do wykazu państw członkowskich, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli tej choroby (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8325) (1)

 • Dz. U. L352 - 50 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania Łotwie dodatkowych dni połowowych na Morzu Bałtyckim w podrejonach 25 i 26 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8217)

 • Dz. U. L352 - 48 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. dotycząca niewłączenia antrachinonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8133) (1)

 • Dz. U. L352 - 46 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu liści Morinda citrifolia jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8108)

 • Dz. U. L352 - 38 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik C do dyrektywy Rady 64/432/EWG oraz decyzję 2004/226/WE w odniesieniu do testów diagnostycznych na obecność brucelozy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7642) (1)

 • Dz. U. L352 - 36 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2008 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do korzystania z przepisu określonego w pkt 8.5 załącznika IIA do rozporządzenia Komisji (WE) nr 40/2008 dotyczącego systemu przewidującego sumę nakładów połowowych dla trawlerów oraz podobnych statków rybackich prowadzących połowy na Morzu Północnym oraz na obszarze na zachód od Szkocji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7801)

 • Dz. U. L352 - 34 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do zawarcia umowy z Baliwatem Jersey, Baliwatem Guernsey i wyspą Man w sprawie traktowania przekazów pieniężnych pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a każdym z tych terytoriów jak przekazów pieniężnych w obrębie Zjednoczonego Królestwa zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7812)

 • Dz. U. L352 - 32 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie przedłużenia stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 91/440/EWG oraz dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przyznanych Irlandii oraz Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w odniesieniu do Irlandii Północnej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7703)

 • Dz. U. L352 - 31 z 200831.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych reprezentujących klinicystów i stowarzyszenia pacjentów (1)

 • Dz. U. L352 - 24 z 200831.12.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską zmieniająca załącznik 11 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L352 - 23 z 200831.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej załącznik 11 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L352 - 18 z 200831.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1362/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

 • Dz. U. L352 - 12 z 200831.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1361/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 219/2007 w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

 • Dz. U. L352 - 11 z 200831.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1360/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 332/2002 ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich

 • Dz. U. L352 - 1 z 200831.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1359/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiające na lata 2009 i 2010 uprawnienia do połowów dla wspólnotowych statków rybackich dotyczące niektórych stad ryb głębinowych

 • Dz. U. L352 - 0 z 200831.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.