Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 36 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2008 z dnia 7 lutego 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 36 POZ 3

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 119/2008 z dnia 7 lutego 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Właściwe jest zapewnienie, że wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez otrzymującego przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny (2). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej, załączonej do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 ustaliło Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, całkowicie lub częściowo opartej na Nomenklaturze Scalonej, bądź takiej, która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która jest ustanowiona przez specyficzne postanowienia wspólnotowe w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego. Stosownie do wymienionych wyżej Ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku do niniejszego rozporządzenia, powinien być klasyfikowany do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnienia określonego w kolumnie 3.

PRZYJĘŁA NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku musi być klasyfikowany w Nomenklaturze Scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli. Artykuł 2 Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lutego 2008 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1352/2007 (Dz.U. L 303 z 21.11.2007, s. 3).

(2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1).

L 36/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

ZAŁĄCZNIK

Opis towarów (1)

Klasyfikacja (kod CN) (2)

Uzasadnienie (3)

Aparat do usuwania włosów i wykonywania zabiegów na skórze, działający z zastosowaniem technologii intensywnie pulsującego światła (IPL), o następujących wymiarach: 34,5 cm (wysokość) × 30,5 cm (szerokość) × 50,5 (głębokość) i o masie 25 kg. Aparat jest zaprojektowany do usuwania włosów oraz wykonywania zabiegów na skórze, w zakresie od czysto kosmetycznych zabiegów odmładzających do usuwania plam starczych, nierównej pigmentacji oraz zszywania naczyń krwionośnych. Jest on używany w salonach piękności. Aparat zawiera elektryczny silnik do chłodzenia; silnik ten nie odgrywa roli w procesie usuwania włosów i wykonywania zabiegów na skórze.

8543 70 90

Klasyfikacja wyznaczona jest regułanie 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz brzmieniem kodów CN 8543, 8543 70 i 8543 70 90. Ponieważ proces usuwania włosów odbywa się z zastosowaniem technologii IPL, a nie poprzez uchwycenie włosa i wyrwanie go u nasady, z silnikiem elektrycznym zaangażowanym w ten proces, klasyfikacja do pozycji 8510, jako urządzenie do usuwania owłosienia z własnym silnikiem elektrycznym, jest wykluczona (zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 8510). Klasyfikacja do pozycji 9018, jako przyrząd lub urządzenie stosowane w medycynie, jest również wykluczona, gdyż aparat nie zapewnia żadnego leczenia medycznego i nie jest używany w praktyce zawodowej (zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 9018). Urządzenie ma być klasyfikowane do pozycji 8543, ponieważ jest to urządzenie elektryczne, posiadające indywidualną funkcję, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w dziale 85.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 36 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 16 z 20089.2.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/104/WPZiB z dnia 8 lutego 2008 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L36 - 7 z 20089.2.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 4 lutego 2008 r. dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitoringu na rok 2008 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz krajowych programów monitoringu na rok 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 369) (1)

 • Dz. U. L36 - 5 z 20089.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zmiany wysokości progów określonych w art. 157 lit. b) oraz w art. 158 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia finansowego

 • Dz. U. L36 - 1 z 20089.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 118/2008 z dnia 8 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.