Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 36 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zmiany wysokości progów określonych w art. 157 lit. b) oraz w art. 158 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia finansowego

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 36 POZ 5

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/5

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zmiany wysokości progów określonych w art. 157 lit. b) oraz w art. 158 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia finansowego (2008/102/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jego art. 271, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 271 ust. 2 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 przewiduje aktualizację co dwa lata progów mających zastosowanie w odniesieniu do zamówień publicznych zgodnie z przepisami dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (2). Stosowana od dnia 1 stycznia 2008 r. wyrażona w euro wysokość progów określonych w dyrektywie 2004/18/WE została opublikowana w Dzienniku Urzędowym,

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Wyrażone w euro wysokości progów mających zastosowanie w odniesieniu do zamówień publicznych ulegają zmianie ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 r. w następujący sposób:

(EUR) Aktualizacja przeprowadzana co dwa lata Wartość progu na dzień 1.1.2006 r. Wartość progu na dzień 1.1.2008 r.

Artykuł 157 lit. b) Artykuł 158 ust. 1 lit. a) Artykuł 158 ust. 1 lit. b) Artykuł 158 ust. 1 lit. c)

5 278 000 137 000 211 000 5 278 000

5 150 000 133 000 206 000 5 150 000

(1) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 478/2007 (Dz.U. L 111 z 28.4.2007, s. 13). (2) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1422/2007 (Dz.U. L 317 z 5.12.2007, s. 34).

L 36/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja przekazuje niniejszą decyzję do wiadomości innych instytucji i organów. Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lutego 2008 r. W imieniu Komisji

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 36 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 16 z 20089.2.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/104/WPZiB z dnia 8 lutego 2008 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L36 - 7 z 20089.2.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 4 lutego 2008 r. dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitoringu na rok 2008 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz krajowych programów monitoringu na rok 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 369) (1)

 • Dz. U. L36 - 3 z 20089.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2008 z dnia 7 lutego 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L36 - 1 z 20089.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 118/2008 z dnia 8 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.