Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 36 POZ 7 - Strona 2

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 4 lutego 2008 r. dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitoringu na rok 2008 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz krajowych programów monitoringu na rok 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 369) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 36 POZ 7 - Strona 2

Strona 2 z 5

L 36/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

(5)

Dyrektywa Komisji 2002/63/WE z dnia 11 lipca 2002 r. ustanawiająca wspólnotowe metody pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pozostałości pestycydów w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni oraz uchylająca dyrektywę 79/700/EWG (1), zawiera metody pobierania próbek i procedury zalecane przez Komisję Kodeksu Żywnościowego. Jeśli chodzi o analizy produktów zwierzęcych, których przeprowadzenie zaplanowano począwszy od 2009 r., urzędowe laboratoria muszą być odpowiednio wcześniej poinformowane, aby móc dostosować się do niniejszego zalecenia, w odniesieniu do których pestycydów i towarów pochodzenia zwierzęcego będą prawdopodobnie składane wnioski; zestawienia te oznaczono w załączniku I jako (d). Dyrektywy 86/362/EWG i 90/642/EWG wymagają, aby państwa członkowskie wyszczególniły kryteria stosowane podczas sporządzania swoich krajowych programów kontroli. Informacja taka powinna zawierać kryteria stosowane w określaniu liczby próbek do pobrania i analiz, jakie mają być przeprowadzane, stosowane poziomy raportowania, kryteria, według których poziomy te zostały ustalone oraz szczegóły akredytacji, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (2). Jeśli chodzi o akredytacje laboratoriów, należy uwzględnić odstępstwo przewidziane w art. 18 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2076/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiającego środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (3). Należy również wskazać liczbę i rodzaj stwierdzonych przekroczeń oraz podjęte działania. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości w żywności dla niemowląt zostały ustalone zgodnie z art. 6 dyrektywy Komisji 91/321/EWG z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie produktów dla niemowląt i produktów pochodnych (4) i art. 7 dyrektywy Komisji 2006/125/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci (5). Informacje na temat wyników programów monitoringu nadają się najlepiej do przetwarzania, przechowywania

(10)

i przekazywania metodami elektronicznymi/informatycznymi. Zostały opracowane formaty w celu dostarczania danych pocztą elektroniczną z państw członkowskich do Komisji. Państwa członkowskie powinny zatem być w stanie przesłać sprawozdania do Komisji w formacie standardowym. Dalsze opracowywanie takiego formatu standardowego najskuteczniej jest prowadzić na podstawie zmian w wytycznych Komisji. Środki, o których mowa w niniejszym zaleceniu, są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(6)

NINIEJSZYM ZALECA:

(7)

1. Państwa członkowskie zachęca się do pobierania i poddania analizie w 2008 r. próbek w odniesieniu do zestawień pozostałości produktów/pestycydów określonych w załączniku I, z wyjątkiem produktów zwierzęcych (d), które będą stosowane od 2009 r. Liczba próbek każdego produktu jest przyznana tym państwom w załączniku II, odzwierciedlając odpowiednio udział produktów krajowych, wspólnotowych i pochodzących z krajów trzecich na rynku danego państwa członkowskiego. Partia, z której należy pobrać próbki, powinna zostać wybrana losowo zgodnie z ustalonym podejściem w zakresie monitorowania. Procedura pobierania próbek, w tym liczba jednostek, powinna być zgodna z dyrektywą 2002/63/WE. 2. Próbki pobrane i poddane analizie przez każde państwo członkowskie zgodnie z załącznikiem I i II powinny obejmować co najmniej: a) dziesięć próbek żywności dla niemowląt głównie na bazie warzyw, owoców lub zbóż; b) jedną próbkę, o ile jest dostępna, produktów pochodzących z upraw ekologicznych, odzwierciedlającą udział produktów ekologicznych w rynku w każdym państwie członkowskim.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 36 POZ 7 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 16 z 20089.2.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/104/WPZiB z dnia 8 lutego 2008 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L36 - 5 z 20089.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zmiany wysokości progów określonych w art. 157 lit. b) oraz w art. 158 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia finansowego

 • Dz. U. L36 - 3 z 20089.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2008 z dnia 7 lutego 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L36 - 1 z 20089.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 118/2008 z dnia 8 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.