Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 36 POZ 7 - Strona 3

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 4 lutego 2008 r. dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitoringu na rok 2008 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz krajowych programów monitoringu na rok 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 369) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 36 POZ 7 - Strona 3

Strona 3 z 5

3. Państwa członkowskie proszone są o składanie sprawozdań z wynikami analizy próbek badanych w odniesieniu do zestawień pozostałości pestycydów i produktów wymienionych w załączniku I najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2009 r., ze wskazaniem: a) zastosowanych metod analitycznych i uzyskanych poziomów raportowania zgodnie z procedurami kontroli jakości określonymi w procedurach kontroli jakości dla analizy pozostałości pestycydów; b) liczby i rodzaju stwierdzonych przekroczeń oraz podjętych działań.

(8)

(9)

(1) Dz.U. L 187 z 16.7.2002, s. 30. (2) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1). (3) Dz.U. L 338 z 22.12.2005, s. 83. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1246/2007 (Dz.U. L 281 z 25.10.2007, s. 21). (4) Dz.U. L 175 z 4.7.1991, s. 35. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/82/WE (Dz.U. L 362 z 20.12.2006, s. 94). (5) Dz.U. L 339 z 6.12.2006, s. 16.

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/9

4. Sprawozdanie – w tym sprawozdanie w formacie elektronicznym – powinno być sporządzone w formacie zgodnym z wytycznymi dla państw członkowskich w odniesieniu do wdrażania zaleceń Komisji dotyczących skoordynowanych wspólnotowych programów monitoringu prowadzonych przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt. Wyniki badań próbek żywności dla niemowląt i produktów pochodzących z upraw ekologicznych należy zamieścić w oddzielnym arkuszu danych. 5. Państwa członkowskie są proszone o przesłanie Komisji i wszystkim pozostałym państwom członkowskim, najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2008 r., informacji wymaganych na podstawie art. 7 ust. 3 dyrektywy 86/362/EWG i art. 4 ust. 3 dyrektywy 90/642/EWG dotyczących monitoringu w roku 2007 w celu zapewnienia, przynajmniej w oparciu o kontrolowane próbki, zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów, w tym: a) wyników ich krajowych programów dotyczących pozostałości pestycydów; b) informacji w sprawie procedur kontroli jakości stosowanych przez ich laboratoria, a w szczególności informacji na temat tych wytycznych dotyczących procedur kontroli jakości dla analizy pozostałości pestycydów, których nie były w stanie zastosować lub miały trudności w ich zastosowaniu; c) informacji dotyczących akredytacji laboratoriów przeprowadzających analizy zgodnie z art. 12 rozporządzenia

(WE) nr 882/2004, w tym zakres akredytacji, nazwa organu akredytacyjnego i kopia świadectwa akredytacyjnego; d) informacji o badaniach biegłości i badaniach porównawczych, w których dane laboratorium uczestniczyło. 6. Państwom członkowskim zaleca się przesłanie Komisji, najpóźniej do dnia 30 września 2008 r., ich planów krajowego programu monitoringu najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów ustalonych przez dyrektywy 90/642/EWG i 86/362/EWG dla roku 2009, zawierającego informacje o: a) kryteriach stosowanych dla określania liczby próbek do pobrania i analiz do przeprowadzenia; b) stosowanych poziomach raportowania i kryteriach, według których ustalono te poziomy; oraz c) szczegółów akredytacji laboratoriów przeprowadzających analizy, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lutego 2008 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 36/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

ZAŁĄCZNIK I ZESTAWIENIA PESTYCYDÓW I PRODUKTÓW, KTÓRE MAJĄ BYĆ OBJĘTE MONITOROWANIEM

2008 2009 (*) 2010 (*)

Acefat Acetamipryd Aldikarb Amitraz Azynofos metylowy Azoksystrobina Benomyl i karbendazym (wyrażone jako karbendazym) Bifentryna Ogółem bromki Bromopropylat Bupirymat Buprofezyna Kaptan Folpet Karbaryl Klofentezyna Chlormekwat (**) Chlorotalonil Chloroprofam Chloropiryfos Chloropiryfos metylowy Cypermetryna Cyprodynil Deltametryna Diazynon Dichlofluanid Dichlorfos Dikofol Dimetoat + ometoat (suma wyrażona jako dimetoat) Dinokap Difenyloamina Endosulfan Fenarymol Fenheksamid Fenitrotion Fludioksonil Flusilazol

a) a) a)

b) b) b) b)

c) c) c) c) c) c) c) b) d) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) b) d) b) d) b) d) c) b) d) b) d) c) c) c) c) c) c) b) d) c) c) c) c) c)

a) a) a) a)

b) b) b) b) d) b)

a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a)

b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) d) b) d) b) d) b) b) d) b) d) b) b) b) b) b)

a) a) a) a) a) a) a)

b) b) d) b) b) b) b) b)

9.2.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 36 POZ 7 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 16 z 20089.2.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/104/WPZiB z dnia 8 lutego 2008 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L36 - 5 z 20089.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zmiany wysokości progów określonych w art. 157 lit. b) oraz w art. 158 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia finansowego

 • Dz. U. L36 - 3 z 20089.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2008 z dnia 7 lutego 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L36 - 1 z 20089.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 118/2008 z dnia 8 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.