Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 36 POZ 7

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 4 lutego 2008 r. dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitoringu na rok 2008 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz krajowych programów monitoringu na rok 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 369) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 36 POZ 7

Strona 1 z 5
9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/7

ZALECENIA

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 4 lutego 2008 r. dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitoringu na rok 2008 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz krajowych programów monitoringu na rok 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 369)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/103/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211,

(2)

produktów. Zmiany w stosowaniu pestycydów zachodzą w cyklu trzyletnim. A zatem każdy pestycyd należy zasadniczo monitorować w 20–30 produktach spożywczych w serii trzyletnich cyklów. Pozostałości pestycydów objętych niniejszym zaleceniem powinny być monitorowane w 2008 r., jako że umożliwi to wykorzystanie uzyskanych danych do oszacowania rzeczywistego narażenia na pestycydy spożywane z żywnością. Ponieważ monitorowanie musi obejmować trzyletni cykl i umożliwić państwom członkowskim przedłożenie swoich programów monitoringu na 2009 r., niniejsze zalecenie powinno dokładniej określić wskazania dotyczące monitorowania przeprowadzanego w latach 2009–2010. W oparciu o dwumianowy rozkład prawdopodobieństwa szacować można, że przebadanie 642 próbek pozwala na wykrycie jednej próbki zawierającej pozostałości pestycydu powyżej granicy oznaczalności z pewnością większą niż 99 %, pod warunkiem że nie mniej niż 1 % produktów pochodzenia roślinnego zawiera pozostałości powyżej tej granicy. Pobór tych próbek należy rozdzielić między państwa członkowskie według liczby ludności i konsumentów, w liczbie co najmniej 12 próbek dla danego produktu na rok. Wytyczne dotyczące „Procedur kontroli jakości dla analizy pozostałości pestycydów” zostały opublikowane na stronie internetowej Komisji (3). Uzgodniono, że wytyczne te powinny, w miarę możliwości, zostać wdrożone przez laboratoria analityczne państw członkowskich i powinny być poddawane stałemu przeglądowi, biorąc pod uwagę doświadczenia zdobyte w ramach programów monitoringu.

uwzględniając dyrektywę Rady 86/362/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni (1), w szczególności jej art. 7 ust. 2 lit. b), uwzględniając dyrektywę Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (2), w szczególności jej art. 4 ust. 2 lit. b),

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywy 86/362/EWG i 90/642/EWG stanowią, że Komisja powinna stopniowo działać w kierunku wypracowania systemu, który pozwoli na ocenę narażenia na pestycydy zawarte w żywności. W celu dokonania realnych szacunków dane w sprawie monitorowania pozostałości pestycydów powinny być dostępne dla określonej liczby produktów spożywczych, które stanowią główne części składowe diety europejskiej. Ogólnie uznaje się, że 20–30 produktów spożywczych stanowi główne składniki diety europejskiej. Ze względu na zasoby dostępne na szczeblu krajowym przeznaczone na monitorowanie pozostałości pestycydów każdego roku w ramach skoordynowanego programu monitoringu państwa członkowskie są w stanie przeanalizować próbki tylko ośmiu

(4)

(1) Dz.U. L 221 z 7.8.1986, s. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/73/WE (Dz.U. L 329 z 14.12.2007, s. 40). (2) Dz.U. L 350 z 14.12.1990, s. 71. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2007/73/WE.

(3) Dokument SANCO/3131/2007 z dnia 31 października 2007 r., (http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/ qualcontrol_en.pdf).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 36 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 16 z 20089.2.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/104/WPZiB z dnia 8 lutego 2008 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L36 - 5 z 20089.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zmiany wysokości progów określonych w art. 157 lit. b) oraz w art. 158 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia finansowego

 • Dz. U. L36 - 3 z 20089.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2008 z dnia 7 lutego 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L36 - 1 z 20089.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 118/2008 z dnia 8 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.