Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 38 POZ 19

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/107/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

Data ogłoszenia:2008-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 38 POZ 19

Strona 1 z 3
13.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/19

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/107/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

c) przyczynianie się do wzmocnienia demokracji, praworządności, dobrych rządów oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności w Azji Środkowej;

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2, d) zajmowanie się kluczowymi zagrożeniami, w szczególności konkretnymi problemami mającymi bezpośrednie znaczenie dla Europy;

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 15 lutego 2007 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2007/113/WPZiB (1) zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w Azji Środkowej.

e) zwiększanie skuteczności i widoczności Unii Europejskiej w regionie, w tym przez ściślejszą koordynację z pozostałymi właściwymi partnerami i organizacjami międzynarodowymi, takimi jak OBWE.

(2)

Na podstawie przeglądu wspólnego działania 2007/113/WPZiB mandat SPUE powinien zostać przedłużony o 12 miesięcy.

Artykuł 3 Mandat 1. Aby możliwa była realizacja celów polityk, mandat SPUE obejmuje:

(3)

SPUE będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

a) działanie na rzecz pełnej koordynacji politycznej Unii Europejskiej w Azji Środkowej oraz zapewnianie spójności działań zewnętrznych Unii Europejskiej w regionie bez uszczerbku dla kompetencji Wspólnoty;

Artykuł 1 Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej Mandat pana Pierre’a MORELA jako Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w Azji Środkowej zostaje niniejszym przedłużony do dnia 28 lutego 2009 r. b) monitorowanie, w imieniu Wysokiego Przedstawiciela i zgodnie z jego mandatem, wraz z Komisją oraz Prezydencją i bez uszczerbku dla kompetencji Wspólnoty, procesu realizacji strategii UE dotyczącej nowego partnerstwa z Azją Środkową, przedstawianie zaleceń i systematyczne składanie sprawozdań odpowiednim organom Rady;

Artykuł 2 Cele polityki Mandat SPUE opiera się na celach polityki Unii w Azji Środkowej. Cele te obejmują:

c) pomoc Radzie w dalszym rozwijaniu kompleksowej polityki wobec Azji Środkowej;

a) wspieranie dobrych i bliskich stosunków między państwami Azji Środkowej i Unią Europejską na podstawie wspólnych wartości i interesów, określonych w odpowiednich umowach;

d) uważne śledzenie wydarzeń politycznych w Azji Środkowej przez rozwijanie i utrzymywanie bliskich kontaktów z rządami, parlamentami, władzą sądowniczą, społeczeństwem obywatelskim i środkami masowego przekazu;

b) przyczynianie się do wzmocnienia stabilności oraz współpracy pomiędzy państwami w regionie;

(1) Dz.U. L 46 z 16.2.2007, s. 83. Wspólne działanie zmienione wspólnym działaniem 2007/634/WPZiB (Dz.U. L 256 z 2.10.2007, s. 28).

e) zachęcanie Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu do współpracy w kwestiach regionalnych stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania;

L 38/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.2.2008

f) rozwijanie odpowiednich kontaktów i współpracy z głównymi zainteresowanymi podmiotami w regionie, w tym ze wszystkimi znaczącymi organizacjami regionalnymi i międzynarodowymi, w szczególności z Szanghajską Organizacją Współpracy (SCO), Euroazjatycką Wspólnotą Gospodarczą (EAWG – EURASEC), Konferencją o Współdziałaniu i Środkach Budowy Zaufania w Azji (CICA), Organizacją Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (CSTO), Programem Regionalnej Współpracy Gospodarczej w Azji Środkowej (CAREC) i Środkowoazjatyckim Regionalnym Centrum Informacji i Koordynacji (CARICC);

Wydatkami zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich z zastrzeżeniem, że żadne kwoty prefinansowania nie pozostają własnością Wspólnoty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 38 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L38 - 28 z 200813.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/110/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L38 - 26 z 200813.2.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/109/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii

 • Dz. U. L38 - 22 z 200813.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/108/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dz. U. L38 - 15 z 200813.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/106/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Republiki Mołdowy

 • Dz. U. L38 - 9 z 200813.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 421) (1)

 • Dz. U. L38 - 8 z 200813.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1535/2003 w odniesieniu do okresów dostaw gruszek na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L38 - 3 z 200813.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 123/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. L38 - 1 z 200813.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 122/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.