Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 38 POZ 22

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/108/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

Data ogłoszenia:2008-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 38 POZ 22

Strona 1 z 4
L 38/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.2.2008

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/108/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

Artykuł 1 Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej Mandat pana Roelanda VAN DE GEERA jako Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich zostaje niniejszym przedłużony do dnia 28 lutego 2009 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 15 lutego 2007 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2007/112/WPZiB (1), zgodnie z którym pan Roeland VAN DE GEER został mianowany Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej (SPUE) na region Wielkich Jezior Afrykańskich na okres od dnia 1 marca 2007 r. do dnia 29 lutego 2008 r.

Artykuł 2 Cele polityki Mandat SPUE opiera się na celach polityki Unii Europejskiej związanych z dalszą stabilizacją i poprawą sytuacji po konflikcie w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich, przy zwróceniu szczególnej uwagi na wymiar regionalny wydarzeń w państwach położonych na tym obszarze. Cele te są związane w szczególności z propagowaniem przestrzegania podstawowych zasad demokracji i dobrych rządów, w tym poszanowania praw człowieka i praworządności, i obejmują:

(2)

W dniu 12 czerwca 2007 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga) (2) oraz wspólne działanie 2007/406/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga) (3).

(3)

W dniu 20 grudnia 2007 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/38/WPZiB (4) zmieniające wspólne działanie 2007/405/WPZiB (EUPOL DR Konga), tak, aby odzwierciedlało ono nową strukturę zarządzania i kontroli cywilnych operacji zarządzania kryzysowego prowadzonych przez UE zatwierdzoną przez Radę w dniu 18 czerwca 2007 r.

a) wnoszenie aktywnego i skutecznego wkładu w konsekwentną, trwałą i odpowiedzialną politykę Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich, promującą spójne podejście ogólne Unii Europejskiej w regionie. SPUE wspiera działalność Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP) w regionie;

b) zapewnienie stałego zaangażowania Unii Europejskiej w procesy stabilizacji i odbudowy w regionie poprzez aktywną obecność w terenie i na odpowiednich forach międzynarodowych oraz utrzymywanie kontaktów z głównymi zainteresowanymi stronami, a także wnoszenie wkładu w zarządzanie kryzysowe;

(4)

Mandat SPUE powinien zostać dostosowany do roli przyznanej mu w związku z tymi dwoma misjami w ramach reformy sektora bezpieczeństwa w Demokratycznej Republice Konga oraz powinien zostać przedłużony o kolejne 12 miesięcy na podstawie rewizji wspólnego działania 2007/112/WPZiB.

c) wnoszenie wkładu po zakończeniu okresu przejściowego w Demokratycznej Republice Konga (DRK), w szczególności w odniesieniu do procesu politycznego wzmacniania nowych instytucji i definiowania szerszych ram międzynarodowych, służących konsultacji i koordynacji politycznej z nowym rządem;

(5)

SPUE będzie wykonywał swój mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu,

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 46 z 16.2.2007, s. 79. 151 z 13.6.2007, s. 46. 151 z 13.6.2007, s. 52. 9 z 12.1.2008, s. 18.

(1) (2) (3) (4)

d) wnoszenie wkładu, przy ścisłej współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych/MONUC, w międzynarodowe wysiłki wspierające dążenie do wszechstronnej reformy sektora bezpieczeństwa w DRK, w szczególności w świetle roli koordynatora, którą Unia Europejska gotowa jest odgrywać w tym kontekście;

13.2.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 38 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L38 - 28 z 200813.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/110/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L38 - 26 z 200813.2.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/109/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii

 • Dz. U. L38 - 19 z 200813.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/107/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dz. U. L38 - 15 z 200813.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/106/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Republiki Mołdowy

 • Dz. U. L38 - 9 z 200813.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 421) (1)

 • Dz. U. L38 - 8 z 200813.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1535/2003 w odniesieniu do okresów dostaw gruszek na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L38 - 3 z 200813.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 123/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. L38 - 1 z 200813.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 122/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.