Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 38 POZ 26

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2008/109/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii

Data ogłoszenia:2008-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 38 POZ 26

Strona 1 z 2
L 38/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.2.2008

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2008/109/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

łącznie z bronią i amunicją, pojazdami wojskowymi i sprzętem wojskowym, sprzętem paramilitarnym i częściami zamiennymi do wyżej wymienionych, przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich lub z użyciem ich samolotów lub statków pod ich banderą, są zabronione niezależnie od tego, czy pochodzą z terytoriów państw członkowskich czy też nie. 2. Zakazuje się również:

W roku 2003 Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję (rezolucja RB ONZ) nr 1521 (2003) nakładającą na Liberię środki ograniczające. Środki te zostały wdrożone na mocy wspólnego stanowiska Rady 2004/137/WPZiB z dnia 10 lutego 2004 r. dotyczącego środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Liberii (1). W następstwie przyjęcia rezolucji RB ONZ nr 1683 (2006) i rezolucji RB ONZ nr 1731 (2006) Rada przyjęła, odpowiednio, wspólne stanowisko 2006/518/WPZiB z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające i odnawiające niektóre środki restrykcyjne zastosowane wobec Liberii (2) i wspólne stanowisko 2007/93/WPZiB zmieniające i odnawiające wspólne stanowisko 2004/137/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii (3). Mając na uwadze rozwój wypadków w Liberii, dnia 19 grudnia 2007 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję RB ONZ nr 1792 (2007) odnawiającą na okres kolejnych 12 miesięcy środki ograniczające dotyczące broni oraz środki ograniczające dotyczące podróżowania. Rezolucja RB ONZ nr 1792 (2007) wprowadza także obowiązek informowania komitetu ustanowionego na mocy pkt 21 rezolucji RB ONZ nr 1521 (2003) o dostawie wszelkich typów uzbrojenia i materiałów z nim związanych, dostarczonych zgodnie z pkt 2 lit. e) lub pkt 2 lit. f) rezolucji RB ONZ nr 1521 (2003), pkt 2 rezolucji RB ONZ nr 1683 (2006) lub pkt 1 lit. b) rezolucji RB ONZ nr 1731 (2006). Ze względu na jasność wspomniane wyżej środki należy skonsolidować w jednym akcie prawnym. Do wdrożenia niektórych z tych środków wymagane jest działanie Wspólnoty,

(2)

a) przyznawania, sprzedaży, świadczenia lub przekazywania pomocy technicznej, usług pośrednictwa i innych usług związanych z działaniami wojskowymi oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją lub używaniem przedmiotów wymienionych w ust. 1, bezpośrednio lub pośrednio każdej osobie, podmiotowi lub organowi w Liberii lub do użytku w Liberii; b) zapewniania finansowania lub pomocy finansowej związanych z działaniami wojskowymi, z uwzględnieniem w szczególności dotacji, kredytów i ubezpieczeń kredytów eksportowych, na sprzedaż, dostawy, przekazywanie lub wywóz pozycji z ust. 1, bezpośrednio lub pośrednio każdej osobie, podmiotowi lub organowi w Liberii lub do użytku w Liberii. Artykuł 2 1. Artykuł 1 nie ma zastosowania do:

(3)

a) uzbrojenia i materiałów z nim związanych oraz szkoleń i pomocy technicznej mających wyłącznie stanowić wsparcie lub przeznaczonych do wykorzystania przez misję ONZ w Liberii; b) uzbrojenia i materiałów z nim związanych oraz prowadzenia szkoleń technicznych i udzielania pomocy technicznej mających wyłącznie stanowić wsparcie lub przeznaczonych do wykorzystania podczas międzynarodowego programu szkoleń i reform liberyjskich sił zbrojnych i policji, zatwierdzonych wcześniej przez komitet ustanowiony w pkt 21 rezolucji RB ONZ nr 1521 (2003) („Komitet ds. Sankcji”); c) nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego przeznaczonego wyłącznie do użytku humanitarnego lub ochronnego lub udzielania pomocy technicznej lub prowadzenia szkoleń technicznych związanych z takim nieśmiercionośnym sprzętem, zatwierdzonych wcześniej przez Komitet ds. Sankcji; d) odzieży ochronnej, w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów wojskowych, czasowo wwożonych do Liberii – wyłącznie do osobistego użytku – przez personel Organizacji Narodów Zjednoczonych, przedstawicieli środków masowego przekazu, pracowników organizacji humanitarnych i rozwojowych oraz personel pomocniczy;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 38 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L38 - 28 z 200813.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/110/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L38 - 22 z 200813.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/108/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dz. U. L38 - 19 z 200813.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/107/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dz. U. L38 - 15 z 200813.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/106/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Republiki Mołdowy

 • Dz. U. L38 - 9 z 200813.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 421) (1)

 • Dz. U. L38 - 8 z 200813.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1535/2003 w odniesieniu do okresów dostaw gruszek na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L38 - 3 z 200813.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 123/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. L38 - 1 z 200813.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 122/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.