Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 38 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 123/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

Data ogłoszenia:2008-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 38 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 3

Komisja proponuje zastosowanie się do tej porady. Konieczne wydaje się stosowanie kwasu chlorowodorowego jako substancji pomocniczej w przetwórstwie przy produkcji niektórych specjalnych serów o twardej skórce (sery Gouda, Edam, Maasdammer oraz Boerenkaas, Friese i Leidse Nagelkaas) do regulacji pH w kąpieli solankowej bez tworzenia niepożądanych aromatów. Stosowanie kwasu chlorowodorowego do produkcji tych specjalnych serów o twardej skórce należy jednak ponownie przeanalizować przed dniem 31 grudnia 2010 r. Załącznik VI do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 zmieniony rozporządzeniem Komisji (WE) nr 780/2006 pozwala na stosowanie dodatku do żywności E 160b (annatto, biksyna i norbiksyna) w serze „Scottish Cheddar”. W związku z tym, że nie jest to nazwa ogólna dla kolorowego Cheddara, należy zmienić zapis w załączniku VI, tak aby obejmował wszystkie sery Cheddar. Należy zatem zezwolić na stosowanie annatto, biksyny, norbiksyny, E 160b we wszystkich serach Cheddar.

(5)

(6)

(7)

(3)

(1) Dz.U. L 198 z 22.7.1991, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1517/2007 (Dz.U. L 335 z 20.12.2007, s. 13). (2) Dz.U. L 137 z 25.5.2006, s. 9. (3) Conclusions from Group of Independent Experts on „Food Additives and Processing Aids permitted in processing of organic Food of Plant and Animal origin” (Wnioski grupy niezależnych ekspertów na temat „Dodatków do żywności i substancji pomocniczych w przetwórstwie dozwolonych w przetwarzaniu żywności ekologicznej pochodzenia roślinnego i pochodzenia zwierzęcego”). http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/foodadd/expert/ 05072007.pdf

(8)

L 38/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.2.2008

(9)

Zapis „Preparaty na bazie mikroorganizmów i enzymów” w sekcji B załącznika VI do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 780/2006 został pomyłkowo umieszczony w przypisie. Zapis ten powinien być sporządzony czcionką normalnego formatu i dodany jako osobna pozycja. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik VI ze skutkiem od daty wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 780/2006. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2092/91. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku VI do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 15 lutego 2008 r. Niemniej jednak pkt 3 lit. f) załącznika stosuje się od dnia 1 grudnia 2007 r.

(10) (11)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lutego 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

13.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/5

ZAŁĄCZNIK W załączniku VI do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 wprowadza się następujące zmiany: 1) akapit czwarty pod nagłówkiem „ZASADY OGÓLNE” otrzymuje brzmienie: „Stosowanie następujących substancji zostanie ponownie poddane analizie przed dniem 31 grudnia 2010 r.: — azotynu sodu i azotanu potasu w podsekcji A.1 pod kątem wycofania tych dodatków, — dwutlenku siarki i dwusiarczynu potasu w podsekcji A.1, — kwasu chlorowodorowego w podsekcji B przy przetwarzaniu sera Gouda, Edam, Maasdammer oraz Boerenkaas, Friese i Leidse Nagelkaas. Ponowna analiza, o której mowa w tiret pierwszym, uwzględni wysiłki państw członkowskich mające na celu znalezienie bezpiecznych alternatyw dla azotynów/azotanów oraz ustanowienie programów edukacyjnych w zakresie alternatywnych metod przetwarzania i higieny przeznaczonych dla ekologicznych przetwórców/producentów mięsa.”; 2) w sekcji A wprowadza się następujące zmiany: a) w podsekcji A.1 zapis w odniesieniu do E 160b otrzymuje brzmienie:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 38 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L38 - 28 z 200813.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/110/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L38 - 26 z 200813.2.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/109/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii

 • Dz. U. L38 - 22 z 200813.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/108/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dz. U. L38 - 19 z 200813.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/107/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dz. U. L38 - 15 z 200813.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/106/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Republiki Mołdowy

 • Dz. U. L38 - 9 z 200813.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 421) (1)

 • Dz. U. L38 - 8 z 200813.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1535/2003 w odniesieniu do okresów dostaw gruszek na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L38 - 1 z 200813.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 122/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.