Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 38 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 123/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

Data ogłoszenia:2008-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 38 POZ 3

Strona 1 z 3
13.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 123/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 13 tiret drugie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

produkowanych z owoców innych niż winogrona oraz do przetwarzania jabłecznika, wina z gruszek i miodu pitnego. Zdaniem wspomnianego panelu substancje te powinny być dozwolone do czasu opracowania alternatywnych składników lub technologii. Komisja proponuje zastosowanie się do tej porady. W związku z oczekiwanym udostępnieniem wyników badań naukowych, należy ponownie poddać analizie, do dnia 31 grudnia 2010 r., stosowanie dwutlenku siarki i dwusiarczynu potasu w produktach ekologicznych.

(4)

Zgodnie z art. 5 ust. 8 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 wyczerpujące wykazy substancji i produktów określonych w ust. 3 lit. c) i d) tego artykułu ustanawia się w sekcjach A i B załącznika VI do wspomnianego rozporządzenia. Można określić warunki używania tych składników i substancji. Oprócz włączenia do wspomnianych wykazów substancji stosowanych w przetwarzaniu produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, które to substancje zawierają składniki pochodzenia zwierzęcego, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 780/2006 z dnia 24 maja 2006 r. zmieniającym załącznik VI do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (2), dodatki azotyn sodu i azotan potasu miały być ponownie poddane analizie przed dniem 31 grudnia 2007 r. w celu ograniczenia lub zaprzestania stosowania tych dodatków. Panel niezależnych ekspertów w swoich wnioskach z dnia 5 lipca 2007 r. (3) (zwany dalej „panelem”) zalecił wyeliminowanie azotynu sodu i azotanu potasu z ekologicznych produktów mięsnych w rozsądnych ramach czasowych. Panel zalecił również podjęcie pewnych środków ostrożności w przypadku wycofywania tych substancji. Wobec powyższego stosowanie azotynu sodu i azotanu potasu powinno być dozwolone do dnia 31 grudnia 2010 r., aby umożliwić przeprowadzenie oceny skutków ich wycofania. W ocenie należy uwzględnić, w jakim stopniu państwa członkowskie znalazły bezpieczne alternatywy dla azotynów/azotanów oraz ich postępy w ustanawianiu programów edukacyjnych w zakresie alternatywnych metod przetwarzania. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 780/2006 zezwalają od dnia 1 grudnia 2007 r. na stosowanie dwutlenku siarki i dwusiarczynu potasu do przetwarzania win owocowych

(2)

W celu zagwarantowania, by niektóre substancje pomocnicze w przetwórstwie spożywczym (talk, bentonit i kaolin) znajdujące się w wykazie były wolne od niedozwolonych substancji, panel zasugerował, by stosować je jedynie wtedy, gdy spełniają one normy czystości określone dla tych dodatków do żywności w przepisach wspólnotowych. W trakcie produkcji sera z kwaśnego mleka do pasteryzowanego mleka dodaje się wodorowęglan sodu E 500, aby zbuforować kwasowość wywołaną przez kwas mlekowy do odpowiedniej wartości pH, dzięki czemu stwarza się warunki niezbędne dla dojrzewających kultur. Zdaniem panelu należy zatem zezwolić na stosowanie wodorowęglanu sodu do przetwarzania ekologicznego sera z kwaśnego mleka. Komisja proponuje zastosowanie się do tej porady. Zdaniem panelu w celu umożliwienia po pewnym czasie zastąpienia dodawanej jako składnik do produktów ekologicznych żelatyny produkowanej z nieekologicznej zwierzęcej skóry i kości żelatyną produkowaną z ekologicznej świńskiej skóry, należy dodać do wykazu pewną liczbę substancji pomocniczych w przetwórstwie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 38 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L38 - 28 z 200813.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/110/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L38 - 26 z 200813.2.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/109/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii

 • Dz. U. L38 - 22 z 200813.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/108/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dz. U. L38 - 19 z 200813.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/107/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dz. U. L38 - 15 z 200813.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/106/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Republiki Mołdowy

 • Dz. U. L38 - 9 z 200813.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 421) (1)

 • Dz. U. L38 - 8 z 200813.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1535/2003 w odniesieniu do okresów dostaw gruszek na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L38 - 1 z 200813.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 122/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.