Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 38 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1535/2003 w odniesieniu do okresów dostaw gruszek na rok gospodarczy 2007/2008

Data ogłoszenia:2008-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 38 POZ 8

L 38/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.2.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 124/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1535/2003 w odniesieniu do okresów dostaw gruszek na rok gospodarczy 2007/2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych, w szczególności jego art. 6 (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W grudniu 2007 r. na włoskie regiony produkcyjne miały wpływ wyjątkowe okoliczności spowodowane strajkiem transportu, który uniemożliwił dostawy dla przemysłu przetwórczego w bardzo intensywnym okresie dostaw. W rezultacie pełna dostawa dokonana przez producentów wymagała zwiększonego czasu i nakładu pracy, powodując opóźnienia w harmonogramie dostaw. Aby zapobiec ukaraniu producentów z powodu tych okoliczności, wyjątkowo i wyłącznie na rok gospodarczy 2007/2008, należy wprowadzić odstępstwo od terminów ustanowionych w art. 3 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1535/2003. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(4)

System pomocy ustanowiony w rozporządzeniu (WE) nr 2201/96 został uchylony od dnia 1 stycznia 2008 r. rozporządzeniem Rady (WE) nr 1182/2007 (2) ustanawiającym przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw. Jednak na mocy art. 55 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1182/2007 wspomniany system pomocy ma zastosowanie do roku gospodarczego 2007/2008 w odniesieniu do wszystkich stosownych produktów. Artykuł 3 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych (3) przewiduje, że pomoc na gruszki przyznaje się wyłącznie na produkty dostarczane dla przemysłu przetwórczego w okresie między dniem 15 lipca i 15 grudnia.

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1535/2003, i wyłącznie na rok gospodarczy 2007/2008, pomoc będzie udzielana dla gruszek dostarczonych dla przemysłu przetwórczego między dniem 15 lipca 2007 r. a 15 stycznia 2008 r. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lutego 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, s. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1). 2) Dz.U. L 273 z 17.10.2007, s. 1. ( (3) Dz.U. L 218 z 30.8.2003, s. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1663/2005 (Dz.U. L 267 z 12.10.2005, s. 22).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 38 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L38 - 28 z 200813.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/110/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L38 - 26 z 200813.2.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/109/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii

 • Dz. U. L38 - 22 z 200813.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/108/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dz. U. L38 - 19 z 200813.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/107/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dz. U. L38 - 15 z 200813.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/106/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Republiki Mołdowy

 • Dz. U. L38 - 9 z 200813.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 421) (1)

 • Dz. U. L38 - 3 z 200813.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 123/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. L38 - 1 z 200813.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 122/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.