Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 125/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3286/94 ustanawiające procedury wspólnotowe w dziedzinie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności z zasadami ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu

Data ogłoszenia:2008-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 1

14.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 125/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3286/94 ustanawiające procedury wspólnotowe w dziedzinie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności z zasadami ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

skuteczne i wiążące mechanizmy rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań „WTO plus”.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie Rady (WE) nr 3286/94 (1) przewiduje dla przedsiębiorstw Wspólnoty proceduralne środki złożenia do Komisji wniosku o wszczęcie dochodzenia w sprawie przeszkód w handlu wprowadzonych lub utrzymywanych przez państwo trzecie, jeżeli przeszkody te mają wpływ na rynek tego państwa trzeciego i niekorzystne skutki handlowe dla przedsiębiorstwa Wspólnoty. Jednak na mocy art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 3286/94 skarga składana przez przedsiębiorstwo Wspólnoty jest dopuszczalna jedynie wówczas, gdy przeszkoda w handlu, której dotyczy zarzut, jest objęta zakresem prawa do wniesienia skargi ustanowionego zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego przewidzianymi w wielostronnych umowach handlowych. Oznacza to, że skargi, w których zarzuca się nieprzestrzeganie przez państwo trzecie zobowiązań dwustronnych, są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wiążą się również z nieprzestrzeganiem zasad wielostronnych. Od przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 3286/94 Wspólnota zawarła wiele umów dwustronnych zawierających przepisy materialne w dziedzinie handlu między Wspólnotą a państwami trzecimi, które wykraczają znacząco poza zakres przepisów Światowej Organizacji Handlu (WTO). Ponadto umowy te przewidują również

Możliwość powoływania się przez przedsiębiorstwa Wspólnoty na umowy dwustronne w celu złożenia skargi na mocy rozporządzenia (WE) nr 3286/94 ułatwiłaby nadzór nad przestrzeganiem zobowiązań zawartych w tych umowach oraz zwalczanie przeszkód w handlu, a przez to poprawę dostępu do rynków dla eksporterów i przyczynianie się do wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia we Wspólnocie.

(1)

(5)

W związku z powyższym i w celu ograniczenia obciążenia administracyjnego przedsiębiorstw Wspólnoty należy rozszerzyć prawo tych przedsiębiorstw do wnoszenia skarg dotyczących przeszkód w handlu, tak aby obejmowało ono zarzuty dotyczące przeszkód w handlu, które objęte są wyłącznie prawem do wniesienia skargi ustanowionym zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego przewidzianymi w wielostronnych umowach handlowych. Rozporządzenie (WE) nr 3286/94 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione,

(2)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 3286/94 otrzymuje brzmienie:

(3)

(1) Dz.U. L 349 z 31.12.1994, s. 71. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 356/95 (Dz.U. L 41 z 23.2.1995, s. 3).

„1. Każde przedsiębiorstwo Wspólnoty lub jednostka posiadająca osobowość prawną lub jej nieposiadająca, działająca w imieniu jednego lub więcej przedsiębiorstw Wspólnoty, które uważa, że takie przedsiębiorstwa Wspólnoty odczuły niekorzystne skutki handlowe w wyniku przeszkód w handlu, które wywarły wpływ na rynek państwa trzeciego, może wnieść pisemną skargę.”.

L 40/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.2.2008

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lutego 2008 r. W imieniu Rady

A. BAJUK

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 16 z 200814.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/113/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. wspierające międzynarodowy instrument umożliwiający państwom identyfikowanie i śledzenie, w odpowiednim czasie i w niezawodny sposób, nielegalnej broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) w ramach strategii UE zwalczania nielegalnego gromadzenia BSiL i amunicji do tych rodzajów broni oraz nielegalnego handlu nimi

 • Dz. U. L40 - 11 z 200814.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/112/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dz. U. L40 - 7 z 200814.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2007 r. ustanawiająca Radę ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej

 • Dz. U. L40 - 5 z 200814.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Oscypek (ChNP)

 • Dz. U. L40 - 3 z 200814.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.