Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 11 - Strona 2

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/112/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

Data ogłoszenia:2008-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 11 - Strona 2

Strona 2 z 5

(15)

Komórka monitorująca w Sekretariacie Rady powinna objąć zakresem swojego działania przedmiotową misję. Misja EPBiO będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom WPZiB określonym w art. 11 Traktatu,

ds. kontaktów (POLAD/PPIO);

zewnętrznych

i

informacji

prasowych

(16)

b) doradcy wyznaczeni do pracy z: — wojskami lądowymi, — marynarką wojenną, — siłami powietrznymi, oraz na poziomie kwatery głównej sił zbrojnych; c) doradcy wyznaczeni do pracy z: — policją sądową, — krajowym biurem Interpolu, — służbami prokuratorskimi oraz

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 Misja 1. Niniejszym Unia Europejska (UE) ustanawia misję UE wspierającą reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (zwana dalej „UE RSB GWINEA BISSAU” lub „misją”), która podzielona jest na fazę przygotowawczą, rozpoczynającą się 26 lutego 2008 r., oraz fazę realizacji, rozpoczynającą się nie później niż 1 maja 2008 r. Misja będzie trwać do 12 miesięcy od oświadczenia o początkowej zdolności operacyjnej. 2. UE RSB GWINEA BISSAU działa zgodnie z mandatem misji określonym w art. 2. Artykuł 2 Mandat misji 1. UE RSB GWINEA BISSAU udziela porad i wsparcia władzom lokalnym w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau, aby przyczyniać się do stworzenia warunków do realizacji krajowej strategii reformy sektora bezpieczeństwa, ściśle współpracując z UE i innymi podmiotami międzynarodowymi i dwustronnymi, z myślą o ułatwieniu darczyńcom dalszego zaangażowania. 2. Misja ma następujące określone cele:

— służbami porządku publicznego; w tym przy powołaniu gwardii narodowej; oraz d) doradca przy Sekretariacie Komitetu Koordynacji Technicznej (CTC). Artykuł 4 Dowódca operacji cywilnej 1. Dyrektor ds. cywilnych zdolności planowania i prowadzenia operacji (CPCC) jest dowódcą operacji cywilnej UE RSB GWINEA BISSAU. 2. Dowódca operacji cywilnej, pod kontrolą polityczną i kierownictwem strategicznym Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (KPiB) oraz ogólnym zwierzchnictwem Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP), sprawuje dowództwo i kontrolę nad UE RSB GWINEA BISSAU na poziomie strategicznym. 3. Dowódca operacji cywilnej zapewnia właściwe i skuteczne wykonywanie decyzji Rady, a także decyzji KPiB, m.in. przez wydawanie szefowi misji, stosownie do potrzeb, instrukcji na poziomie strategicznym. 4. Cały oddelegowany personel pozostaje pod pełnym dowództwem krajowych organów wysyłającego państwa członkowskiego lub wysyłającej instytucji UE. Organy krajowe przekazują dowódcy operacji cywilnej kontrolę operacyjną (OPCON) nad swoim personelem, zespołami i jednostkami. 5. Dowódca operacji cywilnej ponosi całkowitą odpowiedzialność za zapewnienie należytego wywiązania się ze spoczywającego na UE obowiązku opieki.

— uaktywnienie krajowej strategii bezpieczeństwa dzięki pomocy w opracowaniu szczegółowych planów realizacji zmniejszenia/restrukturyzacji sił zbrojnych i sił bezpieczeństwa; — pomoc w opracowaniu i sformułowaniu potrzeb w zakresie tworzenia potencjału, w tym szkoleń i wyposażenia, co ułatwia dalszą mobilizację i zaangażowanie darczyńców; — ocena możliwości i ryzyka ciągłego zaangażowania EPBiO w średnim okresie, aby wesprzeć realizację reformy sektora bezpieczeństwa. Artykuł 3 Struktura misji Misja mieści się w stolicy Bissau, w jej skład wchodzą: a) szef misji i zastępca szefa misji, wspierani przez komórkę wsparcia misji oraz doradcę politycznego/urzędnika

14.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/13

Artykuł 5 Szef misji 1. Szef misji przyjmuje odpowiedzialność za misję oraz sprawuje nad nią dowództwo i kontrolę na szczeblu teatru działań. 2. Szef misji sprawuje kontrolę operacyjną (OPCON) nad personelem, zespołami i jednostkami z państw wnoszących wkład, zgodnie z zadaniami wyznaczonymi przez dowódcę operacji cywilnej, a także odpowiada za administrację i logistykę, m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 11 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 16 z 200814.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/113/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. wspierające międzynarodowy instrument umożliwiający państwom identyfikowanie i śledzenie, w odpowiednim czasie i w niezawodny sposób, nielegalnej broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) w ramach strategii UE zwalczania nielegalnego gromadzenia BSiL i amunicji do tych rodzajów broni oraz nielegalnego handlu nimi

 • Dz. U. L40 - 7 z 200814.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2007 r. ustanawiająca Radę ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej

 • Dz. U. L40 - 5 z 200814.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Oscypek (ChNP)

 • Dz. U. L40 - 3 z 200814.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L40 - 1 z 200814.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 125/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3286/94 ustanawiające procedury wspólnotowe w dziedzinie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności z zasadami ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.