Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 11 - Strona 3

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/112/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

Data ogłoszenia:2008-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 11 - Strona 3

Strona 3 z 5

in. za majątek, zasoby oraz informacje udostępnione misji. 3. Szef misji wydaje całemu personelowi misji instrukcje służące skutecznemu prowadzeniu UE RSB GWINEA BISSAU w teatrze działań i odpowiada za koordynację misji i jej bieżące zarządzanie, zgodnie z instrukcjami dowódcy operacji cywilnej wydawanymi na poziomie strategicznym. 4. Szef misji odpowiada za wykonanie budżetu misji. W tym celu szef misji podpisuje z Komisją umowę. 5. Szef misji jest odpowiedzialny za nadzór dyscyplinarny nad personelem. Działania dyscyplinarne w odniesieniu do oddelegowanego personelu podejmowane są przez odpowiedni organ krajowy lub organ UE. 6. Szef misji reprezentuje UE RSB GWINEA BISSAU na miejscu prowadzenia operacji i dba o to, by działania misji były odpowiednio widoczne. 7. Szef misji, z pomocą Sekretariatu Generalnego Rady, przygotowuje plan operacji (OPLAN) do zatwierdzenia przez Radę. Artykuł 6 Personel 1. UE RSB GWINEA BISSAU składa się głównie z personelu oddelegowanego przez państwa członkowskie lub instytucje UE. Każde państwo członkowskie lub instytucja UE ponosi koszty związane z oddelegowanym przez siebie personelem, włącznie z kosztami podróży do miejsca rozmieszczenia i z powrotem, wynagrodzeniem, opieką medyczną oraz dodatkami innymi niż mające zastosowanie diety, jak również dodatki za trudne warunki pracy i za ponoszone ryzyko. 2. Misja zatrudnia na podstawie umów międzynarodowy personel cywilny oraz personel miejscowy, o ile realizacja wymaganych funkcji nie jest zapewniana przez państwa członkowskie. 3. Wszyscy członkowie personelu przestrzegają określonych dla danej misji minimalnych norm bezpieczeństwa operacyjnego oraz planu bezpieczeństwa misji wspierającego politykę UE bezpieczeństwa w terenie. W odniesieniu do ochrony informacji niejawnych UE powierzonych personelowi w trakcie pełnienia obowiązków, przestrzega on zasad i minimalnych

norm bezpieczeństwa ustanowionych decyzją Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa (1) (zwanych dalej „przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa”).

Artykuł 7 Struktura dowodzenia 1. UE RSB GWINEA BISSAU, będąc operacją zarządzania kryzysowego, ma jednolitą strukturę dowodzenia.

2. W ramach odpowiedzialności Rady, KPiB sprawuje kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne nad UE RSB GWINEA BISSAU.

3. Dowódca operacji cywilnej, pod kontrolą polityczną i kierownictwem strategicznym KPiB oraz ogólnym zwierzchnictwem SG/WP, jest dowódcą UE RSB GWINEA BISSAU na poziomie strategicznym i jako taki wydaje instrukcje szefowi misji oraz służy mu doradztwem i wsparciem technicznym. Komórka cywilno-wojskowa Sztabu Wojskowego UE jest włączana we wszystkich kwestiach objętych jej zakresem uprawnień.

4. Dowódca operacji cywilnej składa sprawozdania Radzie za pośrednictwem SG/WP.

5. Szef misji sprawuje dowództwo i kontrolę nad UE RSB GWINEA BISSAU w teatrze działań i podlega bezpośrednio dowódcy operacji cywilnej.

Artykuł 8 Kontrola polityczna i kierownictwo strategiczne 1. KPiB sprawuje w ramach odpowiedzialności Rady kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne nad misją. Niniejszym Rada upoważnia Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa do podejmowania stosownych decyzji zgodnie z art. 25 Traktatu.

Upoważnienie to obejmuje uprawnienia do mianowania szefa misji, na wniosek SG/WP, oraz do zmiany koncepcji operacji (CONOPS) i OPLAN. Uprawnienia do podejmowania decyzji dotyczących celów i zakończenia misji nadal należą do Rady.

2.

KPiB regularnie przedstawia Radzie sprawozdania.

3. KPiB regularnie otrzymuje, stosownie do potrzeb, sprawozdania od dowódcy operacji cywilnej i od szefa misji na tematy objęte zakresem ich odpowiedzialności.

(1) Dz.U. L 101 z 11.4.2001, s. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/438/WE (Dz.U. L 164 z 26.6.2007, s. 24).

L 40/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.2.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 11 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 16 z 200814.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/113/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. wspierające międzynarodowy instrument umożliwiający państwom identyfikowanie i śledzenie, w odpowiednim czasie i w niezawodny sposób, nielegalnej broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) w ramach strategii UE zwalczania nielegalnego gromadzenia BSiL i amunicji do tych rodzajów broni oraz nielegalnego handlu nimi

 • Dz. U. L40 - 7 z 200814.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2007 r. ustanawiająca Radę ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej

 • Dz. U. L40 - 5 z 200814.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Oscypek (ChNP)

 • Dz. U. L40 - 3 z 200814.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L40 - 1 z 200814.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 125/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3286/94 ustanawiające procedury wspólnotowe w dziedzinie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności z zasadami ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.