Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 11 - Strona 4

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/112/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

Data ogłoszenia:2008-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 11 - Strona 4

Strona 4 z 5

Artykuł 9 Uzgodnienia finansowe 1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją wynosi 5 650 000 EUR.

Artykuł 11 Koordynacja 1. Rada i Komisja, każda w ramach swoich kompetencji, zapewniają spójność pomiędzy realizacją niniejszego wspólnego działania a innymi zewnętrznymi działaniami Wspólnoty, zgodnie z art. 3 akapit drugi Traktatu. Rada i Komisja współpracują na rzecz osiągnięcia tego celu. W Bissau oraz w Brukseli podejmuje się kroki w celu zapewnienia koordynacji działań UE w Republice Gwinei Bissau.

2. Wszystkimi wydatkami zarządza się zgodnie z zasadami i procedurami Wspólnoty mającymi zastosowanie do budżetu, z zastrzeżeniem, że żadne kwoty prefinansowania nie pozostają własnością Wspólnoty. Obywatele państw trzecich są dopuszczani do udziału w przetargach.

3. Szef misji składa szczegółowe sprawozdania Komisji, przez którą jest nadzorowany, o działaniach podjętych w ramach swojej umowy.

2. Nie naruszając struktury dowodzenia, szef misji działa również w ścisłej współpracy z delegacją Komisji, aby zapewnić spójność działań UE wspierających reformę sektora bezpieczeństwa w Gwinei Bissau.

4. Uzgodnienia finansowe uwzględniają wymogi operacyjne misji, włącznie z wymogami dopasowania wyposażenia.

3. Szef misji ściśle współpracuje z lokalnymi przedstawicielami Prezydencji UE i innymi szefami misji UE, zwłaszcza w związku z udziałem UE w Komitecie Sterującym na rzecz realizacji krajowej strategii bezpieczeństwa.

5. Wydatki związane z misją kwalifikują się od dnia wejścia w życie niniejszego wspólnego działania.

Artykuł 10 Udział państw trzecich 1. Nie naruszając autonomii UE w podejmowaniu decyzji i jej jednolitych ram instytucjonalnych, państwa trzecie mogą zostać zaproszone do wniesienia wkładu do misji przy założeniu, że ponoszą one koszty oddelegowanego przez siebie personelu, w tym koszty wynagrodzenia, ubezpieczenia od wszelkiego rodzaju ryzyka, diet dziennych oraz koszty podróży do Republiki Gwinei Bissau i z tego kraju, oraz że wnoszą stosowny wkład do pokrycia wydatków związanych z działaniem misji.

4. Szef misji współpracuje z innymi podmiotami międzynarodowymi obecnymi w kraju, zwłaszcza z Organizacją Narodów Zjednoczonych, Wspólnotą Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) oraz z międzynarodową grupą kontaktową ds. Gwinei Bissau.

Artykuł 12 Udostępnianie informacji niejawnych 1. SG/WP jest upoważniony do udostępniania państwom trzecim, które przyłączą się do niniejszego wspólnego działania, informacji i dokumentów niejawnych UE powstałych do celów operacyjnych, objętych klauzulą tajności do poziomu „RESTREINT UE”, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa.

2. Państwa trzecie wnoszące wkład do misji mają te same prawa i obowiązki w odniesieniu do bieżącego zarządzania misją, co państwa członkowskie UE.

3. Rada upoważnia KPiB do podejmowania stosownych decyzji dotyczących akceptacji proponowanych wkładów i do ustanowienia Komitetu Uczestników.

2. SG/WP jest upoważniony, zgodnie z potrzebami operacyjnymi misji, do udostępniania Organizacji Narodów Zjednoczonych i ECOWAS informacji i dokumentów niejawnych UE powstałych do celów operacyjnych, objętych klauzulą tajności do poziomu „RESTREINT UE”, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa. W tym celu dokonuje się uzgodnień lokalnych.

4. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące udziału państw trzecich są przedmiotem umów zawieranych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 24 Traktatu. Wspierający Prezydencję SG/WP może negocjować takie uzgodnienia w jej imieniu. W przypadku, gdy UE i państwo trzecie zawarły umowę ustanawiającą ramy udziału tego państwa trzeciego w operacjach zarządzania kryzysowego UE, postanowienia tej umowy mają zastosowanie w kontekście misji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 11 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 16 z 200814.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/113/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. wspierające międzynarodowy instrument umożliwiający państwom identyfikowanie i śledzenie, w odpowiednim czasie i w niezawodny sposób, nielegalnej broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) w ramach strategii UE zwalczania nielegalnego gromadzenia BSiL i amunicji do tych rodzajów broni oraz nielegalnego handlu nimi

 • Dz. U. L40 - 7 z 200814.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2007 r. ustanawiająca Radę ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej

 • Dz. U. L40 - 5 z 200814.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Oscypek (ChNP)

 • Dz. U. L40 - 3 z 200814.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L40 - 1 z 200814.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 125/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3286/94 ustanawiające procedury wspólnotowe w dziedzinie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności z zasadami ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.