Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 11 - Strona 5

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/112/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

Data ogłoszenia:2008-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 11 - Strona 5

Strona 5 z 5

3. W przypadku szczególnej i natychmiastowej potrzeby operacyjnej SG/WP jest również upoważniony do udostępnienia państwu przyjmującemu informacji i dokumentów niejawnych UE powstałych do celów operacyjnych, objętych klauzulą tajności do poziomu „RESTREINT UE”, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa. We wszystkich innych przypadkach takie informacje i dokumenty są udostępniane państwu przyjmującemu zgodnie z procedurami właściwymi dla poziomu współpracy państwa przyjmującego z UE.

14.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/15

4. SG/WP jest upoważniony do udostępnienia państwom trzecim, które przyłączą się do niniejszego wspólnego działania, dokumentów jawnych UE związanych z treścią obrad Rady w odniesieniu do operacji i objętych tajemnicą zawodową na podstawie art. 6 ust. 1 regulaminu wewnętrznego Rady (1). Artykuł 13 Status misji UE RSB GWINEA BISSAU i jej personelu 1. Status misji UE RSB GWINEA BISSAU i jej personelu, w tym, w stosownych przypadkach, przywileje, immunitety i wszelkie inne gwarancje niezbędne do wykonania i sprawnego działania misji, zostaje ustalony zgodnie z procedurą określoną w art. 24 Traktatu. SG/WP, który wspomaga Prezydencję, może negocjować takie uzgodnienia w jej imieniu. 2. Państwo lub instytucja UE, które oddelegowały członka personelu, są odpowiedzialne za uregulowanie wszelkich związanych z oddelegowaniem roszczeń, wysuniętych przez tego członka personelu lub go dotyczących. Dane państwo lub instytucja UE odpowiadają za wnoszenie wszelkich powództw przeciwko oddelegowanemu członkowi personelu. Artykuł 14 Bezpieczeństwo 1. Dowódca operacji cywilnej kieruje planowaniem środków bezpieczeństwa przez szefa misji i zapewnia ich właściwe i skuteczne wykonywanie dla UE RSB GWINEA BISSAU, zgodnie art. 4 i 7, w koordynacji z Biurem Bezpieczeństwa Sekretariatu Generalnego Rady. 2. Szef misji jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo operacji i za zapewnienie przestrzegania minimalnych wymogów bezpieczeństwa, które mają do niej zastosowanie, zgodnie z polityką UE dotyczącą bezpieczeństwa personelu rozmieszczonego poza terytorium UE w ramach zadań operacyjnych na mocy tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej i jego dokumentów uzupełniających. 3. Szef misji jest wspierany przez funkcjonariusza ds. bezpieczeństwa misji (MSO), który podlega szefowi misji i pozostaje również w ścisłych stosunkach służbowych z Biurem Bezpieczeństwa Rady. 4. Przed objęciem swoich funkcji personel UE RSB GWINEA BISSAU uczestniczy w obowiązkowym szkoleniu w zakresie

bezpieczeństwa, zgodnie z OPLAN. Personel uczestniczy również w regularnie organizowanych przez MSO szkoleniach aktualizujących w teatrze działań. 5. Szef misji dopilnowuje, by informacje niejawne UE były chronione zgodnie z przepisami Rady. Artykuł 15 Komórka monitorująca Komórka monitorująca wydarzenia obejmuje swoim działaniem UE RSB GWINEA BISSAU. Artykuł 16 Przegląd misji Przegląd misji zostanie przedstawiony KPiB sześć miesięcy po rozpoczęciu fazy realizacji misji na podstawie sprawozdania szefa misji i Sekretariatu Generalnego Rady. Artykuł 17 Wejście w życie i czas obowiązywania Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. Niniejsze wspólne działanie obowiązuje do 31 maja 2009 r. Artykuł 18 Publikacja 1. Niniejsze wspólne działanie zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane

2. Decyzje KPiB w sprawie mianowania szefa misji podejmowane zgodnie z art. 8 ust. 1 również są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lutego 2008 r. W imieniu Rady

A. BAJUK

Przewodniczący

(1) Decyzja 2006/683/WE, Euratom (Dz.U. L 285 z 16.10.2006, s. 47). Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/881/WE, Euratom (Dz.U. L 346 z 29.12.2007, s. 17).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 11 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 16 z 200814.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/113/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. wspierające międzynarodowy instrument umożliwiający państwom identyfikowanie i śledzenie, w odpowiednim czasie i w niezawodny sposób, nielegalnej broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) w ramach strategii UE zwalczania nielegalnego gromadzenia BSiL i amunicji do tych rodzajów broni oraz nielegalnego handlu nimi

 • Dz. U. L40 - 7 z 200814.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2007 r. ustanawiająca Radę ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej

 • Dz. U. L40 - 5 z 200814.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Oscypek (ChNP)

 • Dz. U. L40 - 3 z 200814.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L40 - 1 z 200814.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 125/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3286/94 ustanawiające procedury wspólnotowe w dziedzinie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności z zasadami ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.