Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 16 - Strona 2

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/113/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. wspierające międzynarodowy instrument umożliwiający państwom identyfikowanie i śledzenie, w odpowiednim czasie i w niezawodny sposób, nielegalnej broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) w ramach strategii UE zwalczania nielegalnego gromadzenia BSiL i amunicji do tych rodzajów broni oraz nielegalnego handlu nimi

Data ogłoszenia:2008-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 16 - Strona 2

Strona 2 z 3

3. Prezydencja, SG/WP i Komisja regularnie informują się wzajemnie o wdrażaniu niniejszego wspólnego działania zgodnie ze swoimi uprawnieniami.

(5)

Niniejsze wspólne działanie powinno zostać wdrożone zgodnie z ramową umową finansowo-administracyjną zawartą przez Wspólnotę Europejską z Organizacją Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 3 1. Finansowa kwota odniesienia na wdrożenie niniejszego wspólnego działania wynosi 299 825 EUR i jest pokrywana z budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

14.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/17

2. Wydatkami finansowanymi z kwoty określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami Wspólnoty i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. 3. Komisja nadzoruje właściwe zarządzanie wydatkami, o których mowa w ust. 2, które przyjmują postać dotacji. W tym celu Komisja zawiera z UN-ODA umowę o finansowaniu. Umowa ta zawiera zobowiązanie UN-ODA do zapewnienia widoczności wkładu UE stosownie do jego wielkości. 4. Komisja dąży do tego, by umowa o finansowaniu, o której mowa w ust. 3, została zawarta jak najszybciej po wejściu w życie niniejszego wspólnego działania. Komisja informuje Radę o wszelkich napotkanych w związku z tym trudnościach i o dacie zawarcia umowy o finansowaniu. Artykuł 4 Prezydencja, wspierana przez SG/WP, składa Radzie sprawozdania z wdrażania niniejszego wspólnego działania na podstawie sprawozdań przygotowywanych przez UN-ODA. Sprawozdania te stanowią dla Rady podstawę do przeprowadzenia oceny. Komisja jest w pełni włączona w te działania. Składa ona sprawozdania z finansowych aspektów wdrażania niniejszego wspólnego działania.

Artykuł 5 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. Niniejsze wspólne działanie wygasa 12 miesięcy po zawarciu umowy o finansowaniu, o której mowa w art. 3 ust. 3, lub 6 miesięcy po dacie jego przyjęcia, jeśli w tym okresie nie zawarto umowy o finansowaniu. Artykuł 6 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lutego 2008 r.

W imieniu Rady

A. BAJUK

Przewodniczący

L 40/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.2.2008

ZAŁĄCZNIK WKŁAD UE W PROJEKT ONZ WSPIERAJĄCY MIĘDZYNARODOWY INSTRUMENT UMOŻLIWIAJĄCY ŚLEDZENIE 1. Wprowadzenie Sekretariat ONZ (Departament ds. Rozbrojenia) (zwany dalej „UN-ODA”), zamierza zorganizować w 2008 r. serię regionalnych i subregionalnych warsztatów, po to, by lepiej zaznajomić właściwych urzędników krajowych i inne osoby (w tym punkty kontaktowe zajmujące się BSiL, funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego, członków krajowych organów koordynujących i parlamentarzystów) z postanowieniami międzynarodowego instrumentu umożliwiającego państwom identyfikowanie i śledzenie, w odpowiednim czasie i w niezawodny sposób, nielegalnej broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL), przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 8 grudnia 2005 r. (zwanego dalej „międzynarodowym instrumentem umożliwiającym śledzenie”). 2. Opis projektu Dwudniowe warsztaty będą koncentrować się na kwestiach praktycznych i zapewnią uczestnikom informacje mające na celu zwiększenie ich wiedzy o międzynarodowym instrumencie umożliwiającym śledzenie, jego roli i możliwościach oraz o umiejętnościach i zasobach potrzebnych do zapewnienia jego wdrożenia na szczeblu krajowym. Ponadto warsztaty będą miały na celu rozpoczęcie przygotowywania oceny potrzeb poszczególnych państw. Wydział ds. Broni Konwencjonalnej UN-ODA zamierza zorganizować i przeprowadzić warsztaty we współpracy ze swoim regionalnym biurem ds. rozbrojenia, obejmującym trzy regionalne centra ONZ ds. rozbrojenia. Ponadto UN-ODA będzie dążyć do współpracy z zainteresowanymi rządami, właściwymi organizacjami regionalnymi lub subregionalnymi, organizacjami międzynarodowymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, kompetentnymi w dziedzinie oznaczania i śledzenia BSiL, w tym z Bońskim Międzynarodowym Centrum Konwersji (BICC), Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la Securité (GRIP) i z ośrodkiem analitycznym zajmującym się badaniem problemów związanych z BSiL (Small Arms Survey – SAS).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 16 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 11 z 200814.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/112/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dz. U. L40 - 7 z 200814.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2007 r. ustanawiająca Radę ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej

 • Dz. U. L40 - 5 z 200814.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Oscypek (ChNP)

 • Dz. U. L40 - 3 z 200814.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L40 - 1 z 200814.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 125/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3286/94 ustanawiające procedury wspólnotowe w dziedzinie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności z zasadami ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.