Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Oscypek (ChNP)

Data ogłoszenia:2008-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 5

14.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 127/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Oscypek (ChNP)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 5 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 oraz w zastosowaniu art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, wniosek Polski w sprawie rejestracji nazwy „Oscypek” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 Słowacja zgłosiła sprzeciw wobec przedmiotowej rejestracji, powołując się na powody sprzeciwu wymienione w art. 7 ust. 3 lit. a), b) i c) wspomnianego rozporządzenia. W swoim oświadczeniu o sprzeciwie Słowacja w szczególności wskazała, że rejestracja nazwy „Oscypek” przyniosłaby szkodę nazwie „Slovenský oštiepok”, o której rejestrację jako chronionej nazwy pochodzenia Słowacja wystąpiła do Komisji (3). Pismem z dnia 30 maja 2007 r. Komisja wezwała zainteresowane państwa członkowskie do rozpoczęcia odpowiednich wzajemnych konsultacji. Polska i Słowacja osiągnęły porozumienie, zgłoszone Komisji pismem z dnia 28 czerwca 2007 r.

(6)

Zgodnie z tym porozumieniem Polska i Słowacja uznają w szczególności, że nazwy „Oscypek” i „Slovenský oštiepok” odnoszą się obecnie do serów produkowanych w odmienny sposób, mimo iż łączy je pochodzenie i tradycja. Według Polski i Słowacji najważniejsze różnice pomiędzy oboma serami, dotyczące wykorzystywanych surowców, metody produkcji i właściwości fizycznych, chemicznych i organoleptycznych serów, nie powinny wprowadzać w błąd konsumenta. Polska i Słowacja zgadzają się, że obie nazwy: „Oscypek” i „Slovenský oštiepok”, są zgodne z prawem, a Polska podkreśla ponadto, że rejestracja nazwy „Oscypek” jako chronionej nazwy pochodzenia nie naruszyłaby prawa słowackich producentowi do używania nazwy „oštiepok”, samej lub w połączeniu z innymi określeniami. Porozumienie osiągnięte między zainteresowanymi stronami nie wymaga zmiany informacji opublikowanych zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006. W związku z tym nazwę „Oscypek” należy zarejestrować zgodnie z art. 7 ust. 4 wymienionego rozporządzenia,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lutego 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1). (2) Dz.U. C 180 z 2.8.2006, s. 94. (3) Wniosek o rejestrację wpłynął dnia 30 marca 2006 r., a streszczenie zostało opublikowane w Dz.U. C 308 z 19.12.2007, s. 28.

L 40/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.2.2008

ZAŁĄCZNIK Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu: Klasa 1.3 – Sery POLSKA Oscypek (ChNP)

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 16 z 200814.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/113/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. wspierające międzynarodowy instrument umożliwiający państwom identyfikowanie i śledzenie, w odpowiednim czasie i w niezawodny sposób, nielegalnej broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) w ramach strategii UE zwalczania nielegalnego gromadzenia BSiL i amunicji do tych rodzajów broni oraz nielegalnego handlu nimi

 • Dz. U. L40 - 11 z 200814.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/112/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dz. U. L40 - 7 z 200814.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2007 r. ustanawiająca Radę ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej

 • Dz. U. L40 - 3 z 200814.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L40 - 1 z 200814.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 125/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3286/94 ustanawiające procedury wspólnotowe w dziedzinie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności z zasadami ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.