Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 7 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2007 r. ustanawiająca Radę ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Data ogłoszenia:2008-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 7 - Strona 2

Strona 2 z 2

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

2. Członków Rady mianuje Komisja. Zestaw kryteriów stosowanych w procesie selekcji i nominowania jest następujący: Artykuł 1 Rada ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej Niniejszym powołuje się z dniem 1 marca 2008 r. Radę ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej, zwaną dalej „radą”. — doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu polityki badań,

Artykuł 2 Zadania 1. Rada realizuje następujące zadania:

— wysokie umiejętności w zakresie badań lub zarządzania badaniami,

— doświadczenie w doradztwie na poziomie europejskim lub międzynarodowym,

a) doradza Komisji w kwestii realizacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej;

— równowaga między dyscyplinami naukowymi i technologicznymi, łącznie z osobami posiadającymi specjalistyczne doświadczenie uniwersytecko-przemysłowe,

b) dostarcza opinii, na wniosek Komisji lub z inicjatywy własnej, nt. realizacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej;

— równowaga geograficzna, uwzględniająca kraje powiązane z programami ramowymi,

c) przedstawia Komisji roczne sprawozdanie w sprawie aktualnego stanu realizacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

— odpowiednia równowaga płci.

2. Rada jest regularnie informowana o stosownych wydarzeniach i działaniach.

3. Nazwiska kandydatów, uznanych za odpowiednich, ale niepowołanych, mogą zostać umieszczone na liście rezerwowej, z której Komisja może korzystać w celu zastąpienia członków grupy.

3. Na oficjalny wniosek Rady służby Komisji dostarczają pisemnych uwag odnoszących się do jej opinii lub porad. Służby Komisji mogą również dostarczać regularnych informacji o ewentualnych działaniach podjętych w ich następstwie.

4. Członkowie są powoływani przez Komisję jako osoby prywatne i doradzają Komisji niezależnie od jakichkolwiek wpływów zewnętrznych.

4. Rada przedstawia swoją opinię w terminie ustalonym przez Komisję.

(1) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.

5. Członkowie informują Komisję w odpowiednim czasie o wszelkich konfliktach interesów, które mogłyby podważyć ich obiektywizm.

14.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/9

6. Członkowie są powoływani na czteroletnią, odnawialną kadencję i pełnią swoją funkcję do czasu ich zastąpienia zgodnie z ust. 7 lub wygaśnięcia ich kadencji.

posiadających odpowiednią wiedzę na temat zagadnienia wpisanego do porządku posiedzenia, jeżeli zdaniem Komisji jest to konieczne lub pomocne.

7. Członkowie mogą zostać zastąpieni na okres, jaki pozostaje do wygaśnięcia ich kadencji, w następujących przypadkach:

4. Informacje uzyskane w wyniku uczestnictwa w obradach lub pracach Rady lub podgrupy nie mogą być ujawniane, jeżeli Komisja uzna, że dotyczą one spraw poufnych.

a) jeżeli członek złoży rezygnację;

b) jeżeli członek utraci zdolność wnoszenia należytego wkładu w pracę grupy;

5. Posiedzenia Rady i jej podgrup odbywają się zwykle w pomieszczeniach Komisji zgodnie z określonymi przez nią procedurami i harmonogramem. Komisja zapewnia obsługę sekretariatu. Przedstawiciele Komisji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady i jej podgrup.

c) jeżeli członek nie spełnia warunków określonych w art. 287 Traktatu; 6. Rada przyjmuje swój regulamin wewnętrzny na podstawie projektu przedstawionego przez Komisję.

d) jeżeli, niezgodnie z ust. 4, członek nie jest niezależny od wszelkich wpływów zewnętrznych;

e) jeżeli, niezgodnie z ust. 5, członek nie poinformował Komisji w odpowiednim czasie o konflikcie interesów.

7. Komisja może publikować lub zamieszczać w internecie, w oryginalnym języku danego dokumentu, wszelkie streszczenia, wnioski, częściowe wnioski lub dokumenty robocze Rady.

8. Nazwiska członków są publikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych. Artykuł 6 Nazwiska członków są zbierane, przetwarzane i publikowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001. Zwrot wydatków Koszty podróży oraz, w stosownych przypadkach, koszty pobytu ponoszone przez członków, ekspertów i obserwatorów w związku z działaniami Rady są refundowane przez Komisję zgodnie z jej przepisami dotyczącymi zwrotu kosztów poniesionych przez ekspertów zewnętrznych.

Artykuł 5 Funkcjonowanie 1. Rada wybiera przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących spośród swoich członków zwykłą większością głosów.

Członkowie Rady, członkowie podgrup, eksperci i obserwatorzy nie otrzymują wynagrodzenia za świadczone usługi. Przewodniczący i dwaj wiceprzewodniczący tworzą biuro Rady. Biuro organizuje pracę Rady. Koszty posiedzeń są zwracane w granicach rocznego budżetu przyznanego grupie przez właściwe służby Komisji.

2. Rada może, w porozumieniu z Komisją, ustanowić podgrupy analizujące szczegółowe kwestie podlegające zakresowi obowiązków ustalonemu przez grupę. Bezpośrednio po wypełnieniu swojego mandatu takie podgrupy są rozwiązywane.

Artykuł 7 3. Do udziału w pracach Rady albo dyskusjach lub pracach podgrupy Komisja może zaprosić ekspertów lub obserwatorów, Uchylenie Uchyla się decyzję 2001/531/WE, Euratom.

L 40/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.2.2008

Artykuł 8 Termin wygaśnięcia Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 29 lutego 2012 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 grudnia 2007 r. W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 7 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 16 z 200814.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/113/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. wspierające międzynarodowy instrument umożliwiający państwom identyfikowanie i śledzenie, w odpowiednim czasie i w niezawodny sposób, nielegalnej broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) w ramach strategii UE zwalczania nielegalnego gromadzenia BSiL i amunicji do tych rodzajów broni oraz nielegalnego handlu nimi

 • Dz. U. L40 - 11 z 200814.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/112/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dz. U. L40 - 5 z 200814.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Oscypek (ChNP)

 • Dz. U. L40 - 3 z 200814.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L40 - 1 z 200814.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 125/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3286/94 ustanawiające procedury wspólnotowe w dziedzinie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności z zasadami ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.