Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2007 r. ustanawiająca Radę ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Data ogłoszenia:2008-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 7

Strona 1 z 2
14.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/7

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 grudnia 2007 r. ustanawiająca Radę ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej (2008/111/WE, Euratom)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Grupa powinna doradzać Komisji w realizacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej, biorąc pod uwagę cele określone w zielonej księdze Komisji „Europejska Przestrzeń Badawcza: Nowe perspektywy”.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zbadania zagadnień związanych z ogólną polityką badań, decyzją Komisji 2001/531/WE, Euratom (1), ustanowiono Europejskie Naukowe Gremium Doradcze.

Grupa powinna wspierać Komisję w jej wysiłkach zmierzających do osiągnięcia celów określonych w decyzji Rady 2006/970/Euratom z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącej siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie oraz decyzji Rady jądrowej (2007–2011) (3) 2006/971/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotyczącej programu szczegółowego Współpraca, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (4).

(2)

W zielonej księdze „Europejska Przestrzeń Badawcza: Nowe perspektywy” (2) Komisja zapowiedziała, z uwagi na nowe wyzwania związane z badaniami, reformę Europejskiego Naukowego Gremium Doradczego w celu zwiększenia jego roli w realizacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz zapewnienia bardziej elastycznego i skutecznego funkcjonowania tej grupy.

(6)

Grupa powinna składać się ze specjalistów reprezentujących społeczność naukową, branżę przemysłową, sektor usługowy oraz podmioty społeczne.

(7)

(3)

W związku z tym konieczne jest ustanowienie nowej grupy ekspertów w dziedzinie europejskiej polityki badań i rozwoju technologicznego oraz określenie jej zadań i struktury.

Bez uszczerbku dla zasad dotyczących bezpieczeństwa, określonych w załączniku do decyzji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (regulamin wewnętrzny Komisji), należy określić zasady dotyczące ujawniania informacji przez członków nowej grupy (5).

(1) Dz.U. L 192 z 14.7.2001, str. 21. (2) COM(2007) 161 wersja ostateczna z 4.4.2007.

(3) Dz.U. L 400 z 30.12.2006, str. 47; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, str. 21. (4) Dz.U. L 400 z 30.12.2006, str. 66; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, str. 30. (5) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/548/WE, Euratom (Dz.U. L 215 z 5.8.2006, str. 38).

L 40/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.2.2008

(8)

Dane osobowe członków grupy powinny być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (1).

Artykuł 3 Konsultacje 1. Komisja może konsultować się z Radą we wszystkich kwestiach związanych z realizacją Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

(9)

Należy ustalić okres stosowania niniejszej decyzji. W odpowiednim czasie Komisja rozważy celowość przedłużenia tego okresu.

2. Przewodniczący Rady może doradzić Komisji, aby ta skonsultowała się z grupą w sprawie konkretnego zagadnienia.

Artykuł 4

(10)

Decyzję 2001/531/WE, Euratom należy zastąpić niniejszą decyzją,

Skład i powoływanie 1. Rada składa się z 22 członków reprezentujących społeczność naukową, branżę przemysłową i społeczeństwo.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 40 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 16 z 200814.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/113/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. wspierające międzynarodowy instrument umożliwiający państwom identyfikowanie i śledzenie, w odpowiednim czasie i w niezawodny sposób, nielegalnej broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) w ramach strategii UE zwalczania nielegalnego gromadzenia BSiL i amunicji do tych rodzajów broni oraz nielegalnego handlu nimi

 • Dz. U. L40 - 11 z 200814.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/112/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dz. U. L40 - 5 z 200814.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Oscypek (ChNP)

 • Dz. U. L40 - 3 z 200814.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L40 - 1 z 200814.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 125/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3286/94 ustanawiające procedury wspólnotowe w dziedzinie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności z zasadami ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.