Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 42 POZ 63 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik D do dyrektywy Rady 88/407/EWG oraz decyzję 2004/639/WE ustanawiającą warunki przywozu nasienia bydła domowego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 409) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 42 POZ 63 - Strona 2

Strona 2 z 2

Artykuł 3 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 marca 2008 r. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lutego 2008 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

16.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/65

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK D WZORY ŚWIADECTW WETERYNARYJNYCH W HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM ZAŁĄCZNIK D1 Poniższy wzór świadectwa stosuje się w przywozie nasienia pozyskiwanego w zatwierdzonym centrum pobierania nasienia, zgodnie z dyrektywą Rady 88/407/EWG zmienioną dyrektywą 2003/43/WE

L 42/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.2.2008

16.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/67

ZAŁĄCZNIK D2 Wzór świadectwa obowiązujący, począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r., w handlu nasieniem pozyskanym, poddanym obróbce i/lub przechowywanym przed dniem 31 grudnia 2004 r., zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie Rady 88/407/EWG, i wprowadzonym do obrotu po tej dacie zgodnie z art. 2 ust. 2 dyrektywy 2003/43/WE, pochodzącym z zatwierdzonego centrum pobierania nasienia

L 42/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.2.2008

16.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/69

L 42/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.2.2008

ZAŁĄCZNIK D3 Wzór świadectwa stosowany w handlu wewnątrzwspólnotowym nasieniem pochodzącym z zatwierdzonego centrum pobierania lub przechowywania nasienia: — bądź to pobranym zgodnie z dyrektywą Rady 88/407/EWG, zmienioną dyrektywą 2003/43/WE, — bądź pozyskanym, poddanym obróbce i/lub przechowywanym przed dniem 31 grudnia 2004 r., zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie Rady 88/407/EWG, które stosuje się do dnia 1 lipca 2003 r., i wprowadzonym do obrotu po tej dacie zgodnie z art. 2 ust. 2 dyrektywy 2003/43/WE.

16.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/71

L 42/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.2.2008

ZAŁĄCZNIK II „ZAŁĄCZNIK I Wykaz państw trzecich, z których przywóz nasienia bydła domowego jest dozwolony przez państwa członkowskie

Kod ISO Kraj Opis terytorium (jeżeli dotyczy) Dodatkowe gwarancje

AU

Australia

Gwarancje dodatkowe określone w pkt II.5.4.1.2 i II.5.4.2.2 świadectwa w części 1 załącznika II są obowiązkowe. Terytorium zgodne z opisem zawartym w części 1 załącznika I do decyzji Rady 79/542/EWG (1). Gwarancja dodatkowa określona w pkt II.5.4.1.2 świadectwa w części 1 załącznika II jest obowiązkowa.

CA

Kanada

CH HR NZ US

Szwajcaria Chorwacja Nowa Zelandia Stany Zjednoczone Gwarancja dodatkowa określona w pkt II.5.4.1.2 świadectwa w części 1 załącznika II jest obowiązkowa.

(1) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, s. 15. Załącznik ostatnio zmieniony rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1).

16.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/73

ZAŁĄCZNIK II Wzory świadectw weterynaryjnych stosowanych w przywozie i tranzycie nasienia bydła domowego (przeznaczonego do przywozu, pozyskanego zgodnie z dyrektywą Rady 88/407/EWG zmienioną dyrektywą 2003/43/WE) CZĘŚĆ 1 Poniższy wzór świadectwa stosuje się w przywozie i tranzycie nasienia pochodzącego z zatwierdzonego centrum pobierania nasienia, zgodnie z dyrektywą Rady 88/407/EWG zmienioną dyrektywą 2003/43/WE

L 42/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.2.2008

16.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/75

L 42/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.2.2008

CZĘŚĆ 2 Wzór świadectwa obowiązujący, począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r., w przywozie i tranzycie nasienia pozyskanego, poddanego obróbce i/lub przechowywanego przed terminem upływającym 31 grudnia 2004 r., zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie Rady 88/407/EWG, które obowiązują do 1 lipca 2003 r., i przywiezionym po 31 grudnia 2004 r., zgodnie z art. 2 ust. 2 dyrektywy 2003/43/WE, pochodzącym z zatwierdzonego centrum pobierania nasienia

16.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/77

L 42/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.2.2008

16.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/79

L 42/80

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.2.2008

CZĘŚĆ 3 Wzory świadectw obowiązujące w przywozie i tranzycie nasienia pochodzącego z zatwierdzonego centrum pobierania lub przechowywania nasienia: — bądź to pozyskanego zgodnie z dyrektywą Rady 88/407/EWG, zmienioną dyrektywą 2003/43/WE, — bądź też pozyskanego, poddanego obróbce i/lub przechowywanego przed dniem 31 grudnia 2004 r., zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie Rady 88/407/EWG, które stosuje się do dnia 1 lipca 2003 r., i wprowadzonym do obrotu po tej dacie zgodnie z art. 2 ust. 2 dyrektywy 2003/43/WE.

16.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/81

L 42/82

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.2.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 42 POZ 63 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L42 - 99 z 200816.2.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EULEX/1/2008 z dnia 7 lutego 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L42 - 92 z 200816.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/124/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L42 - 88 z 200816.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/123/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

 • Dz. U. L42 - 85 z 200816.2.2008

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2007/20)

 • Dz. U. L42 - 83 z 200816.2.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2007/21)

 • Dz. U. L42 - 51 z 200816.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie dla członkostwa z Chorwacją oraz uchylająca decyzję 2006/145/WE

 • Dz. U. L42 - 48 z 200816.2.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/16/WE z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia etofenproksu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L42 - 45 z 200816.2.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/15/WE z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia klotianidyny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L42 - 43 z 200816.2.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/14/WE z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L42 - 11 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 139/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające załączniki I, II, III, V i VII do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

 • Dz. U. L42 - 9 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 138/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych do przywozu sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L42 - 7 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 137/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L42 - 6 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz oliwy z oliwek w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji

 • Dz. U. L42 - 3 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 135/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lutego 2008 r.

 • Dz. U. L42 - 1 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.