Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 42 POZ 63

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik D do dyrektywy Rady 88/407/EWG oraz decyzję 2004/639/WE ustanawiającą warunki przywozu nasienia bydła domowego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 409) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 42 POZ 63

Strona 1 z 2
16.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/63

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik D do dyrektywy Rady 88/407/EWG oraz decyzję 2004/639/WE ustanawiającą warunki przywozu nasienia bydła domowego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 409)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/120/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 88/407/EWG z dnia 14 czerwca 1988 r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt wymagane w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w przywozie nasienia bydła domowego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 2 akapit pierwszy, art. 11 ust. 2 i art. 17 akapit drugi,

Ponadto, wzory świadectw weterynaryjnych stosowanych w przywozie do Wspólnoty i w obrocie wewnątrzwspólnotowym na rynku nasienia bydła domowego, pochodzącego z zatwierdzonych stacji przechowywania nasienia, powinny zostać wprowadzone w celu zapewnienia pełnej identyfikowalności tego nasienia w handlu wewnątrzwspólnotowym.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Forma świadectw powinna być zgodna ze znormalizowaną formą świadectw weterynaryjnych określoną w decyzji Komisji 2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia systemu TRACES i zmieniającej decyzję 92/486/EWG (4), a jednocześnie powinna uwzględniać spełnienie określonych wymogów dotyczących zdrowia zwierząt.

(1)

Dyrektywa 88/407/EWG z dnia 14 czerwca 1988 r. ustanawia warunki zdrowotne zwierząt wymagane w handlu wewnątrzwspólnotowym nasieniem bydła domowego oraz w jego przywozie do Wspólnoty i ustala wzory świadectw weterynaryjnych stosowanych w wewnątrzwspólnotowym handlu nasieniem bydła domowego.

(6)

Wymagane w wewnątrzwspólnotowym handlu nasieniem bydła domowego wzory świadectw określone w załączniku D do dyrektywy 88/407/EWG powinny również zostać zmienione z uwzględnieniem znormalizowanej formy świadectw weterynaryjnych.

(2)

Dyrektywą Rady 2003/43/WE (2) wprowadzono zmiany w dyrektywie 88/407/EWG, polegające między innymi na wprowadzeniu centrów składowania nasienia, a także warunków oficjalnego zatwierdzania i nadzorowania tych placówek.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić 88/407/EWG i decyzję 2004/639/WE.

dyrektywę

(8) (3)

Decyzja Komisji 2004/639/WE z dnia 6 września 2004 r. ustanawiająca warunki przywozu nasienia bydła domowego (3) ustanawia wzory świadectw weterynaryjnych stosowanych w przywozie nasienia bydła domowego do Wspólnoty. Tę decyzję należy dostosować zgodnie z przepisami dyrektywy 88/407/EWG, przy czym wykaz państw trzecich, z których przywóz nasienia bydła domowego jest dozwolony przez państwa członkowskie powinien zostać uzupełniony.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik D do dyrektywy 88/407/EWG zostaje zastąpiony tekstem zawartym w załączniku I do niniejszej decyzji.

(4) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 63. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/515/WE (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, s. 29).

(1) Dz.U. L 194 z 22.7.1988, s. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2006/16/WE (Dz.U. L 11 z 17.1.2006, s. 21). (2) Dz.U. L 143 z 11.6.2003, s. 23. (3) Dz.U. L 292 z 15.9.2004, s. 21. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1792/2006 (Dz.U. L 362 z 20.12.2006, s. 1).

L 42/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.2.2008

Artykuł 2 W decyzji 2004/639/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu: „5. Nie naruszając przepisów ust. 4, państwa członkowskie zezwalają na przywóz nasienia bydła domowego, o którym mowa w ust. 1 i 2, wysłanego z zatwierdzonego centrum składowania nasienia, spełniającego warunki ustanowione we wzorze świadectwa weterynaryjnego zawartym w załączniku II, część 3 i zaopatrzonego w prawidłowo wypełnione, stosowne świadectwo.”; 2) załączniki I i II zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 42 POZ 63 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L42 - 99 z 200816.2.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EULEX/1/2008 z dnia 7 lutego 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L42 - 92 z 200816.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/124/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L42 - 88 z 200816.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/123/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

 • Dz. U. L42 - 85 z 200816.2.2008

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2007/20)

 • Dz. U. L42 - 83 z 200816.2.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2007/21)

 • Dz. U. L42 - 51 z 200816.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie dla członkostwa z Chorwacją oraz uchylająca decyzję 2006/145/WE

 • Dz. U. L42 - 48 z 200816.2.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/16/WE z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia etofenproksu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L42 - 45 z 200816.2.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/15/WE z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia klotianidyny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L42 - 43 z 200816.2.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/14/WE z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L42 - 11 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 139/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające załączniki I, II, III, V i VII do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

 • Dz. U. L42 - 9 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 138/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych do przywozu sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L42 - 7 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 137/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L42 - 6 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz oliwy z oliwek w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji

 • Dz. U. L42 - 3 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 135/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lutego 2008 r.

 • Dz. U. L42 - 1 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.