Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 43 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 140/2008 z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie procedur dotyczących stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, oraz procedur dotyczących stosowania Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2008-02-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 43 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 4

31). (3) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (4) Dz.U. L 288 z 21.10.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (5) Dz.U. L 82 z 22.3.1997, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).

L 43/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.2.2008

(7)

We wdrażaniu odpowiednich przepisów rozporządzenia Komisję powinien wspierać Komitet Kodeksu Celnego, ustanowiony na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1). Środki konieczne do wdrożenia niniejszego rozporządzenia powinny być przyjmowane zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (2),

Artykuł 4 Dostosowania techniczne Zmiany i dostosowania techniczne przepisów przyjętych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, konieczne w związku ze zmianą kodów Nomenklatury Scalonej i podpodziałów TARIC lub zawarcia między Wspólnotą a Republiką Czarnogóry nowych albo zmienionych umów, protokołów, wymiany listów lub innych aktów, przyjmuje się zgodnie z procedurą zarządzania, o której mowa w art. 12 ust. 2.

(8)

Artykuł 5

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Ogólna klauzula ochronna Bez uszczerbku dla art. 7, w przypadku gdy Wspólnota musi zastosować środek, o którym mowa w art. 26 Umowy przejściowej oraz następnie w art. 41 Układu, przyjmuje go zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 3285/94, chyba że art. 26 Umowy przejściowej i następnie art. 41 Układu stanowi inaczej.

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsze rozporządzenie określa procedury dotyczące przyjęcia szczegółowych przepisów w sprawie wdrażania pewnych postanowień Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony (zwanego dalej „Układem”) oraz pewnych postanowień Umowy przejściowej dotyczącej handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony (zwanej dalej „Umową przejściową”).

Artykuł 6 Klauzula o niedoborach Bez uszczerbku dla art. 7, w przypadku gdy Wspólnota musi zastosować środek, o którym mowa w art. 27 Umowy przejściowej oraz następnie w art. 42 Układu, przyjmuje go zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu (EWG) nr 2603/69.

Artykuł 2 Koncesje na ryby i produkty rybołówstwa Komisja przyjmuje szczegółowe zasady wykonania art. 14 Umowy przejściowej oraz art. 29 Układu dotyczące kontyngentów taryfowych na przywóz ryb i produktów rybołówstwa zgodnie z procedurą zarządzania, o której mowa w art. 12 ust. 2.

Artykuł 7 Wyjątkowe i poważne okoliczności W przypadku wystąpienia wyjątkowych i poważnych okoliczności w rozumieniu art. 26 ust. 5 lit. b) i art. 27 ust. 4 Umowy przejściowej oraz następnie art. 41 ust. 5 lit. b) i art. 42 ust. 4 Układu, Komisja może bezzwłocznie zastosować środki, o których mowa w art. 26 i 27 Umowy przejściowej oraz następnie w art. 41 i 42 Układu.

Artykuł 3 Obniżki stawek celnych 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 preferencyjne stawki celne zaokrągla się w dół do pierwszego miejsca po przecinku.

2. W przypadku gdy wynikiem obliczeń preferencyjnej stawki celnej zgodnie z ust. 1 jest jedna z poniższych wartości, za preferencyjną stawkę uznaje się pełne zwolnienie z cła:

W przypadku gdy Komisja otrzyma wniosek od państwa członkowskiego, podejmuje stosowną decyzję w terminie pięciu dni roboczych od daty otrzymania tego wniosku.

Komisja powiadamia Radę o swojej decyzji. a) 1 % lub mniej w przypadku ceł ad valorem; lub Każde państwo członkowskie może przekazać decyzję Komisji do Rady najpóźniej w terminie dziesięciu dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 43 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 40 z 200819.2.2008

  Sprostowanie do decyzji 2007/792/WE przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniającej decyzję nr 2005/446/WE ustalającą ostateczny termin przyznawania środków z 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) (  Dz.U. L 320 z 6.12.2007)

 • Dz. U. L43 - 39 z 200819.2.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/135/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L43 - 38 z 200819.2.2008

  Decyzja Rady 2008/134/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. wdrażająca wspólne działanie 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L43 - 34 z 200819.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/133/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. bliskowschodniego procesu pokojowego

 • Dz. U. L43 - 30 z 200819.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/132/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu

 • Dz. U. L43 - 26 z 200819.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/131/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L43 - 22 z 200819.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/130/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L43 - 19 z 200819.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/129/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L43 - 16 z 200819.2.2008

  Decyzja nr 1/2008 Komitetu Tymczasowego WE-Czarnogóra z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie jego regulaminu, w tym zakresu uprawnień i struktury podkomitetów WE-Czarnogóra

 • Dz. U. L43 - 11 z 200819.2.2008

  Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania protokołu 8 do układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Czarnogóry w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L43 - 9 z 200819.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie tymczasowego stosowania protokołu 8 do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Czarnogóry w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L43 - 7 z 200819.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 142/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 129/2008 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L43 - 5 z 200819.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 141/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.