Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 43 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 140/2008 z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie procedur dotyczących stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, oraz procedur dotyczących stosowania Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2008-02-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 43 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 4

b) 1 EUR lub mniej w przypadku stawki kwotowej cła specyficznego.

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).

Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może podjąć inną decyzję w terminie dwóch miesięcy.

19.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/3

Artykuł 8 Klauzula ochronna dotycząca produktów i produktów rybołówstwa rolnych

Artykuł 10 Konkurencja 1. W przypadku praktyk, które mogą uzasadniać zastosowanie przez Komisję środków określonych w art. 38 Umowy przejściowej oraz następnie w art. 73 Układu, Komisja, po zbadaniu sprawy z własnej inicjatywy lub na wniosek państwa członkowskiego, podejmuje decyzję, czy taka praktyka jest zgodna z ich postanowieniami.

1. Niezależnie od procedur, o których mowa w art. 5 i 6 niniejszego rozporządzenia, w przypadku gdy Wspólnota musi zastosować w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa środek ochronny, o którym mowa w art. 26 Umowy przejściowej i następnie w art. 41 Układu, Komisja podejmuje decyzję w sprawie koniecznych środków na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy, zastosowawszy – w odpowiednich przypadkach – procedurę przekazania sprawy przewidzianą w art. 26 Umowy przejściowej i następnie w art. 41 Układu.

Środki określone w art. 38 ust. 10 Umowy przejściowej oraz następnie w art. 73 ust. 10 Układu są przyjmowane w przypadkach pomocy zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 2026/97 oraz w innych przypadkach zgodnie z procedurą określoną w art. 133 Traktatu.

W przypadku gdy Komisja otrzyma wniosek od państwa członkowskiego, podejmuje stosowną decyzję w terminie: 2. W przypadku praktyk, które mogą uzasadniać zastosowanie przez Republikę Czarnogóry wobec Wspólnoty środków określonych w art. 38 Umowy przejściowej oraz następnie w art. 73 Układu, Komisja po zbadaniu sprawy podejmuje decyzję, czy taka praktyka jest zgodna z zasadami określonymi w Umowie przejściowej oraz następnie w Układzie. W razie konieczności Komisja podejmuje stosowne decyzje na podstawie kryteriów wynikających z zastosowania art. 81, 82 i 87 Traktatu.

a) trzech dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, w przypadku gdy nie ma zastosowania procedura przekazania określona w art. 26 Umowy przejściowej oraz następnie w art. 41 Układu; lub

b) trzech dni roboczych po upływie trzydziestodniowego okresu, o którym mowa w art. 26 ust. 5 lit. a) Umowy przejściowej oraz następnie w art. 41 ust. 5 lit. a) Układu, jeśli zastosowanie ma procedura przekazania określona w art. 26 Umowy przejściowej oraz następnie w art. 41 Układu.

Artykuł 11 Nadużycia finansowe lub brak współpracy administracyjnej W przypadku stwierdzenia przez Komisję na podstawie informacji dostarczonych przez państwo członkowskie lub z własnej inicjatywy, że warunki określone w art. 31 Umowy przejściowej oraz następnie w art. 46 Układu zostały spełnione, Komisja podejmuje niezwłocznie następujące działania:

Komisja powiadamia Radę o swojej decyzji odnośnie do środków.

a) informuje Radę; oraz 2. Środki, o których zadecydowała Komisja zgodnie z ust. 1, mogą zostać przekazane Radzie przez każde państwo członkowskie w terminie trzech dni roboczych od daty, z którą zostały zgłoszone. Rada zbiera się bezzwłocznie. Rada może kwalifikowaną większością głosów zmienić lub uchylić przedmiotowe środki w terminie jednego miesiąca od daty, z którą zostały przekazane do Rady.

b) zawiadamia Komitet Tymczasowy oraz następnie Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia o swoich wnioskach, przekazując równocześnie obiektywne informacje, a także rozpoczyna konsultacje w ramach Komitetu Tymczasowego oraz Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 43 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 40 z 200819.2.2008

  Sprostowanie do decyzji 2007/792/WE przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniającej decyzję nr 2005/446/WE ustalającą ostateczny termin przyznawania środków z 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) (  Dz.U. L 320 z 6.12.2007)

 • Dz. U. L43 - 39 z 200819.2.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/135/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L43 - 38 z 200819.2.2008

  Decyzja Rady 2008/134/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. wdrażająca wspólne działanie 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L43 - 34 z 200819.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/133/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. bliskowschodniego procesu pokojowego

 • Dz. U. L43 - 30 z 200819.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/132/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu

 • Dz. U. L43 - 26 z 200819.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/131/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L43 - 22 z 200819.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/130/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L43 - 19 z 200819.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/129/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L43 - 16 z 200819.2.2008

  Decyzja nr 1/2008 Komitetu Tymczasowego WE-Czarnogóra z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie jego regulaminu, w tym zakresu uprawnień i struktury podkomitetów WE-Czarnogóra

 • Dz. U. L43 - 11 z 200819.2.2008

  Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania protokołu 8 do układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Czarnogóry w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L43 - 9 z 200819.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie tymczasowego stosowania protokołu 8 do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Czarnogóry w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L43 - 7 z 200819.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 142/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 129/2008 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L43 - 5 z 200819.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 141/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.