Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 43 POZ 19

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/129/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM)

Data ogłoszenia:2008-02-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 43 POZ 19

Strona 1 z 3
19.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/19

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/129/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Artykuł 3 Mandat Aby możliwa była realizacja celu polityki, mandat SPUE obejmuje: a) utrzymywanie bliskich kontaktów z rządem Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM) oraz stronami zaangażowanymi w proces polityczny; b) udzielanie porad i pomocy Unii Europejskiej w procesie politycznym; c) zapewnianie koordynacji wysiłków podejmowanych przez społeczność międzynarodową na rzecz wprowadzenia w życie i trwałego przestrzegania postanowień umowy ramowej z 13 sierpnia 2001 r., określonych w umowie i załącznikach do niej; d) uważne śledzenie kwestii związanych z bezpieczeństwem i stosunkami między grupami etnicznymi oraz przekazywanie sprawozdań na ten temat, a także współpraca z właściwymi organami w tym celu; e) przyczynianie się do zwiększenia i umocnienia poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM) zgodnie z polityką Unii Europejskiej dotyczącą praw człowieka i wytycznymi Unii Europejskiej w sprawie praw człowieka. Artykuł 4 Wykonywanie mandatu 1. SPUE jest odpowiedzialny za wykonywanie mandatu i działa pod zwierzchnictwem i kierownictwem operacyjnym SG/WP. 2. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) utrzymuje uprzywilejowane stosunki ze SPUE i jest podstawowym punktem kontaktowym z Radą. KPiB ukierunkowuje działania SPUE w ramach mandatu pod względem strategicznym i politycznym.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 15 lutego 2007 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2007/109/WPZiB (1) zmieniające i przedłużające do dnia 29 lutego 2008 r. mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM). Na podstawie przeglądu wspólnego działania 2007/109/WPZiB mandat SPUE powinien zostać przedłużony o kolejne dwanaście miesięcy,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej Mandat pana Erwana FOUÉRÉGO jako Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM) zostaje niniejszym przedłużony do dnia 28 lutego 2009 r. Artykuł 2 Cele polityki Podstawą mandatu SPUE jest cel polityki Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM), jakim jest przyczynianie się do umocnienia pokojowego procesu politycznego oraz pełnego wprowadzenia w życie umowy ramowej z Ohrid, co z kolei ułatwi dokonanie dalszych postępów w kierunku integracji europejskiej w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia. SPUE wspiera działania Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP) w regionie.

(1) Dz.U. L 46 z 16.2.2007, s. 68.

L 43/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.2.2008

Artykuł 5 Finansowanie 1. Finansowa kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE w okresie od 1 marca 2008 r. do 28 lutego 2009 r. wynosi 645 000 EUR.

Artykuł 8 Bezpieczeństwo informacji niejawnych UE SPUE i członkowie jego zespołu przestrzegają zasad i minimalnych norm bezpieczeństwa ustanowionych decyzją Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa (1), w szczególności w odniesieniu do informacji niejawnych UE. Artykuł 9 Dostęp do informacji i wsparcie logistyczne 1. Państwa członkowskie, Komisja oraz Sekretariat Rady zapewniają SPUE dostęp do wszelkich stosownych informacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 43 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 40 z 200819.2.2008

  Sprostowanie do decyzji 2007/792/WE przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniającej decyzję nr 2005/446/WE ustalającą ostateczny termin przyznawania środków z 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) (  Dz.U. L 320 z 6.12.2007)

 • Dz. U. L43 - 39 z 200819.2.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/135/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L43 - 38 z 200819.2.2008

  Decyzja Rady 2008/134/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. wdrażająca wspólne działanie 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L43 - 34 z 200819.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/133/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. bliskowschodniego procesu pokojowego

 • Dz. U. L43 - 30 z 200819.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/132/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu

 • Dz. U. L43 - 26 z 200819.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/131/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L43 - 22 z 200819.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/130/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L43 - 16 z 200819.2.2008

  Decyzja nr 1/2008 Komitetu Tymczasowego WE-Czarnogóra z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie jego regulaminu, w tym zakresu uprawnień i struktury podkomitetów WE-Czarnogóra

 • Dz. U. L43 - 11 z 200819.2.2008

  Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania protokołu 8 do układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Czarnogóry w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L43 - 9 z 200819.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie tymczasowego stosowania protokołu 8 do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Czarnogóry w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L43 - 7 z 200819.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 142/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 129/2008 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L43 - 5 z 200819.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 141/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L43 - 1 z 200819.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 140/2008 z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie procedur dotyczących stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, oraz procedur dotyczących stosowania Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.