Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie finansowania ad hoc holenderskich nadawców wypełniających misję służby publicznej C 2/2004 (ex NN 170/2003) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2084) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 29

6.1.1. P r z e l e w y ad hoc

(83) Płatności, o których mowa w art. 106a i 170c ustawy

zasoby państwa. Zgodnie z tym, co zostało powiedziane w pkt 43–44, fundusz CoBo jest zasilany bezpośrednio z budżetu przeznaczonego na finansowanie mediów oraz wpływów z tytułu opłat za prawa autorskie, wnoszonych przez belgijskich i niemieckich operatorów sieci kablowych, w związku udostępnianiem trzech holenderskich kanałów w Belgii i w Niemczech. Komisja uważa, że nie tylko bezpośrednie wpłaty z budżetu na finansowanie mediów, lecz również wpływy z opłat za prawa autorskie można uznać za zasoby państwa. W rzeczywistości, opłaty z tytułu praw autorskich powinny być wykorzystane na pokrycie kosztów misji służby publicznej, ponoszonych przez nadawców. W wyniku przekazania ich na fundusz CoBo, proporcjonalnie zwiększyło się zapotrzebowanie na fundusze publiczne. Wpłaty z tytułu praw autorskich odpowiadają zatem zasobom, których wyzbyło się państwo.

(89) Ponadto, chociaż fundusz CoBo stanowi własność fundacji

o mediach i które zostały zaklasyfikowane przez Komisję jako przelewy ad hoc można podzielić na płatności z tak zwanych funduszy wyrównawczych, płatności z funduszu FOR i płatności z funduszu CoBo. Płatności z funduszy wyrównawczych

(84) W wypadku funduszy wyrównawczych, środki pieniężne są

(w zarządzie której zasiadają przedstawiciele nadawców wypełniających misję publiczną) i jest przez nią zarządzany, środki z tego funduszu mogą być udostępnione jedynie nadawcom wypełniającym misję służby publicznej na warunkach określonych przez państwo.

(90) W okresie objętym badaniem nadawcy wypełniający misję

najpierw przekazywane na rzecz AOR – funduszu, którego zasoby stanowią własność państwa i zarządzanego przez organ ds. mediów – z przeznaczeniem na wyrównanie niektórych rodzajów kosztów wyższych od przewidywanych, ponoszonych przez nadawców wypełniających misję służby publicznej. W następnej kolejności, zasoby funduszu AOR w formie funduszy wyrównawczych, są przekazywane na rzecz NOS RTV. Płatności z funduszu FOR

(85) Płatności dokonywane z funduszu FOR uznaje się za

służby publicznej otrzymali z funduszu CoBo kwotę 31,7 mln EUR. Ta kwota stanowi transfer zasobów państwowych na rzecz indywidualnych nadawców. 6.1.2. Nieodpłatny dostęp do sieci kablowej

(91) Obowiązek „must carry”, nałożony na operatorów sieci

zasoby państwa. Chociaż FOR jest funduszem zarządzanym przez „PO”, jest on zasilany środkami pochodzącymi z funduszu AOR, którego zasoby są częścią środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie mediów.

(86) Co ważniejsze, zgodnie ze stwierdzeniem zawartym

kablowych, nie wiąże się z żadnym transferem zasobów państwowych, za transfer środków państwowy nie można też uznać rezygnacji tych operatorów z przychodów (30). Komisja nie znalazła żadnych przesłanek, które mogły świadczyć o tym, że jest inaczej. W związku z tym, początkowe stanowisko, że ten środek nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE może być podtrzymane. 6.1.3. Nieodpłatne udostępnianie urządzeń technicznych przez NOB

(92) Spółka publiczna NOB otrzymuje płatności od państwa za

w sekcji 2.3.3.2, PO rozdziela fundusze na podstawie wcześniejszych uzgodnień dotyczących sposobów wykorzystania środków z funduszu FOR. Mimo że propozycje w tym względzie pochodzą od PO, to minister edukacji, nauki i kultury „przyjmuje wniosek” i określa, na jakie cele te środki mogą być przeznaczone. PO może podjąć decyzję o wydatkowaniu środków, tylko z chwilą gdy minister określi warunki ich rozdysponowania. PO musi brać pod uwagę zasady określone przez ministra. Można zatem uznać, że transfer zasobów państwa ma miejsce w momencie przekazywania środków z funduszu FOR

usługi, które ma obowiązek świadczyć na rzecz nadawców publicznych. Te płatności są bezpośrednim transferem zasobów państwowych. W ostatecznym rozrachunku

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L49 - 25 z 200822.2.2008

    Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. –Pomoc państwa C 10/06 (ex N555/05) – Cyprus Airways Public Ltd – Plan restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 300) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.