Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 51 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 169/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. wyłączające podobszary ICES 27 i 28.2 z niektórych ograniczeń nakładu połowowego oraz z obowiązków dotyczących zapisu danych za rok 2008, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1098/2007 ustanawiającym wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów

Data ogłoszenia:2008-02-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 51 POZ 3

26.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 169/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. wyłączające podobszary ICES 27 i 28.2 z niektórych ograniczeń nakładu połowowego oraz z obowiązków dotyczących zapisu danych za rok 2008, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1098/2007 ustanawiającym wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 779/97 (1), w szczególności jego art. 29 ust. 2, uwzględniając sprawozdania przedstawione przez Danię, Estonię, Finlandię, Niemcy, Łotwę, Litwę, Polskę i Szwecję, uwzględniając opinię Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

W świetle sprawozdań przedstawionych przez państwa członkowskie oraz opinii STECF należy w roku 2008 wyłączyć podobszary 27 i 28.2 z wymienionych ograniczeń nakładu połowowego i z obowiązków zapisu danych. Aby zagwarantować uwzględnianie najnowszych informacji dostarczanych przez państwa członkowskie oraz w celu umożliwienia wydawania opinii naukowych na podstawie jak najdokładniejszych danych, dotrzymanie ostatecznego terminu określonego w art. 29 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1098/2007 w celu oceny konieczności wyłączenia przedmiotowych podobszarów nie było możliwe. Rozporządzenia (WE) nr 1098/2007 i (WE) nr 1404/2007 stosują się od dnia 1 stycznia 2008 r. W celu zapewnienia spójności z tymi rozporządzeniami niniejsze rozporządzenie należy stosować z mocą wsteczną od wymienionego dnia. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 1098/2007 ustanawia przepisy w zakresie ustalania ograniczeń nakładu połowowego w odniesieniu do zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim i zapisu danych dotyczących nakładu połowowego. Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1098/2007 ograniczenia nakładu połowowego na rok 2008 ustalone zostały w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1404/2007 (2). Zgodnie z art. 29 ust. 2 i z art. 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1098/2007 Komisja może podjąć decyzję o wyłączeniu podobszarów ICES 27 i 28.2 z niektórych ograniczeń nakładu połowowego i z obowiązków dotyczących zapisu danych, jeżeli połowy dorsza są niższe od progu określonego w ostatnim okresie sprawozdawczym.

(7)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Artykuł 8 ust. 1 lit. b), art. 3, 4 i 5 oraz art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1098/2007 nie mają zastosowania do podobszarów ICES 27 i 28.2. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lutego 2008 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 248 z 22.9.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 312 z 30.11.2007, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 51 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 27 z 200826.2.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (  Dz.U. L 102 z 11.4.2006)

 • Dz. U. L51 - 26 z 200826.2.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 711/2006 z dnia 20 marca 2006 r. dotyczącego wprowadzenia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej, zmieniającego i uzupełniającego załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (  Dz.U. L 124 z 11.5.2006)

 • Dz. U. L51 - 23 z 200826.2.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/160/WPZiB z dnia 25 lutego 2008 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L51 - 21 z 200826.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/683/WE zatwierdzającą plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików na niektórych obszarach Węgier (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 675)

 • Dz. U. L51 - 19 z 200826.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L51 - 4 z 200826.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie dla członkostwa zawartym z Republiką Turcji oraz uchylająca decyzję 2006/35/WE

 • Dz. U. L51 - 1 z 200826.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 168/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.