Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 52 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2008 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Izraelu i wprowadzająca odstępstwa od decyzji 2006/696/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 679) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 52 POZ 21

Strona 1 z 3
27.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 52/21

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 lutego 2008 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Izraelu i wprowadzająca odstępstwa od decyzji 2006/696/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 679)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/161/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wirusem grypy A podtypu H5N1. Izrael podjął niezbędne środki i poinformował o nich Komisję.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 1 i 5, uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 1 i 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

Grypa ptaków jest zakaźną chorobą wirusową drobiu i innych ptaków, powodującą śmiertelność i zaburzenia, które w krótkim czasie mogą osiągnąć rozmiary epidemii i spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz znacznie obniżyć opłacalność hodowli drobiu. Istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia do Wspólnoty czynnika chorobotwórczego poprzez międzynarodowy handel żywym drobiem i niektórymi innymi gatunkami ptaków oraz pozyskiwanymi z nich produktami. Izrael poinformował Komisję o wystąpieniu u drobiu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej

Decyzja Komisji 2006/696/WE z dnia 28 sierpnia 2006 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu, jaj wylęgowych, jednodniowych piskląt, mięsa drobiu, ptaków bezgrzebieniowych i dzikich ptaków łownych, jaj i przetworów jajecznych oraz jaj wolnych od określonych czynników chorobotwórczych oraz stosowne warunki wystawiania świadectw weterynaryjnych i zmieniająca decyzje 93/342/EWG, 200/585/WE i 2003/812/WE (3) określa warunki dotyczące wystawiania świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty tych produktów i ich tranzycie przez jej terytorium. Biorąc pod uwagę informacje przekazane przez Izrael i ustanowiony poziom kontroli choroby, należy określić środki, które mogą być stosowane w odniesieniu do części terytorium tego kraju trzeciego w zależności od sytuacji epidemiologicznej oraz wprowadzić tymczasowe odstępstwo od wymogów określonych w decyzji 2006/696/WE.

(4)

(2)

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 352). (2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE.

Ze względu na zagrożenie dla zdrowia zwierząt związane z ryzykiem wprowadzenia grypy ptaków do Wspólnoty należy wstrzymać przywóz żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, dzikiego ptactwa utrzymywanego przez człowieka i dzikiego ptactwa łownego oraz jaj wylęgowych tych gatunków pochodzących z zagrożonych chorobą części terytorium Izraela.

(3) Dz.U. L 295 z 25.10.2006, s. 1. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1237/2007 (Dz.U. L 280 z 24.10.2007, s. 5).

L 52/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.2.2008

(5)

Ze względu na ryzyko dla zdrowia zwierząt, należy również wstrzymać przywóz do Wspólnoty świeżego mięsa drobiowego, świeżego mięsa z ptaków bezgrzebieniowych, dzikiego ptactwa utrzymywanego przez człowieka i dzikiego ptactwa łownego oraz przywozu mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z mięsa tych gatunków lub je zawierających, a także niektórych innych produktów otrzymanych z ptaków, z zagrożonych chorobą części terytorium Izraela.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 52 POZ 21 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L52 - 25 z 200827.2.2008

    Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/601/WE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu „LL RICE 601” w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 743) (1)

  • Dz. U. L52 - 3 z 200827.2.2008

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty

  • Dz. U. L52 - 1 z 200827.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 170/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.